Page 341 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

326
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายวิ
จิ
ตร คุ
ณาวุ
ฒิ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ภาพยนตร์
)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๐
เกิ
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่
จั
งหวั
ดฉะเชิ
งเทรา
ถึ
งแก่
กรรม
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายวิ
จิ
ตร คุ
ณาวุ
ฒิ
นามเดิ
มว่
า ซุ่
นจื
อ เค้
งหุ
น เป็
นบุ
ตรของนายสุ
จิ
นต์
คุ
ณาวุ
ฒิ
(นามสกุ
ลเดิ
มว่
า เค้
งหุ
น) กั
บนางหลด คุ
ณาวุ
ฒิ
เปลี่
ยนชื่
อและนามสกุ
เป็
น วิ
จิ
ตร คุ
ณาวุ
ฒิ
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๓ (จบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๖)
เริ่
มเรี
ยนหนั
งสื
อที่
โรงเรี
ยนเนาวรั
ตน์
ศึ
กษา (เลิ
กกิ
จการแล้
ว) ต่
อมาย้
าย
มาเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนวั
ดแจ้
ง (เงี่
ยมอื๊
อประชานุ
กู
ล) และเข้
าเรี
ยนชั้
นประถมศึ
กษา
ปี
ที่
๑ ที่
โรงเรี
ยนดั
ดดรุ
ณี
จนจบชั้
นประถมศึ
กษาปี
ที่
๔ จากนั้
นเรี
ยนที่
โรงเรี
ยน
เบญจมราชรั
งสฤษดิ์
จนจบมั
ธยมปี
ที่
๑ ย้
ายมาเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนวชิ
ราวุ
ธ กรุ
งเทพมหานคร โดยความตั้
งใจของบิ
ดา
จะให้
เรี
ยนนิ
ติ
ศาสตร์
หรื
อรั
ฐศาสตร์
แต่
นายวิ
จิ
ตร คุ
ณาวุ
ฒิ
กลั
บมุ่
งมั่
นและชอบการอ่
านเขี
ยนหนั
งสื
อ เขี
ยนหนั
งสื
เรื่
องแรกคื
“เรื่
องของครอบครั
ว”
ได้
รั
บการตี
พิ
มพ์
ในหนั
งสื
อประมวลสาส์
น นั
บเป็
นแรงผลั
กดั
นให้
เบี่
ยงเบนอาชี
มาเป็
นนั
กประพั
นธ์
ต่
อมาสอบเข้
าเรี
ยนเตรี
ยมมหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
และการเมื
อง (เตรี
ยม มธก.) ขณะเรี
ยน
ทำ
�งานหนั
งสื
อพิ
มพ์
ที่
สำ
�นั
กพิ
มพ์
“ชี
วิ
ตไทย”
ควบคู่
ไปด้
วย จากนั้
นไม่
นานหนั
งสื
อพิ
มพ์
ดั
งกล่
าวได้
ขายกิ
จการให้
กรม
ประชาสั
มพั
นธ์
และถู
กยึ
ดกิ
จการภายหลั
งจากที่
ญี่
ปุ่
นบุ
กไทย ท่
านจึ
งได้
กลั
บไปอยู่
ที่
บ้
านเกิ
ด จั
งหวั
ดฉะเชิ
งเทรา และ
ได้
บวชเรี
ยนเป็
นเวลา ๑ พรรษา และเขี
ยนเรื่
องลงหนั
งสื
อพิ
มพ์
ในกรุ
งเทพฯ เมื่
อลาสิ
กขาบท ได้
ทำ
�งานที่
เทศบาล แผนก
การศึ
กษา ต่
อมาไปทำ
�งานที่
จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
ในที่
สุ
ดได้
หั
นกลั
บไปทำ
�งานด้
านหนั
งสื
อพิ
มพ์
อี
ก ที่
โรงพิ
มพ์
อั
กษรนิ
ตต์
ชี
วิ
ตนั
กเขี
ยนเริ
มขึ้
นอย่
างจริ
งจั
งและย้
ายไปทำ
�งานหนั
งสื
อพิ
มพ์
หลายแห่
ง หลายคอลั
มน์
เช่
น กี
ฬา บั
นเทิ
ง สารคดี
อาชญากรรม เป็
นบรรณาธิ
การ เขี
ยนเรื่
อง ตรวจเรื่
อง ฯลฯ นอกจากทำ
�งานเกี่
ยวกั
บหนั
งสื
อพิ
มพ์
ยั
งทำ
�งานด้
านละคร
เวที
ด้
านโทรทั
ศน์
ด้
านภาพยนตร์
อี
กด้
วย ซึ่
งผลงานที่
ออกมาล้
วนมี
คุ
ณภาพทั้
งสิ
น นายวิ
จิ
ตร คุ
ณาวุ
ฒิ
จึ
งถื
อเป็
นศิ
ลปิ
สำ
�คั
ญคนหนึ่
งของวงการภาพยนตร์
ไทย
นายวิ
จิ
ตร คุ
ณาวุ
ฒิ
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคหั
วใจล้
มเหลว เมื่
อวั
นที่
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สิ
ริ
อายุ
๗๕ ปี
ผลงานสำ
�คั
นั
กเขี
ยนเรื่
องสั้
นและสารคดี
ประมาณ ๑๐๐ เรื่
อง เรื่
องสั้
นเรื่
องแรกคื
“บนทางรถไฟสายพม่
า”
ซึ่
งสร้
าง
ชื่
อเสี
ยงเป็
นอย่
างมาก ชี
วิ
ตนั
กเขี
ยนจึ
งเริ่
มอย่
างจริ
งจั
นั
กข่
าว นั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
ได้
แก่
ไทยประเทศ เดลิ
เมล์
วั
นจั
นทร์
เดลิ
เมล์
รายวั
น นิ
ตยสาร อาทิ
นิ
ตยสาร
ปิ
ยมิ
ตร สยามสมั
ย โบว์
แดง เริ
งรมย์
ประชามิ
ตร
๕๐
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์