Page 340 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

325
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายล้
วน ควั
นธรรม
เกิ
๒๔ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายล้
วน ควั
นธรรม เป็
นบุ
ตรของนายลาย นางเฟื้
อง ควั
นธรรม
เรี
ยนหนั
งสื
อระดั
บประถมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดสะพานสู
งและอั
สสั
มชั
ญ ระดั
มั
ธยมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนเซนต์
คาเบรี
ยล ระหว่
างเรี
ยนสนใจบทกลอนจากวรรณคดี
เป็
นพิ
เศษ และสนใจด้
านดนตรี
มี
ความสามารถเป่
าหี
บเพลงปากอย่
างดี
ยิ่
ง ได้
ติ
ดตามและร้
องเพลงหลั
งม่
านของคณะละครร้
องจั
นทโรภาส ของนายจวงจั
นทน์
จั
นทร์
คณา นายล้
วน ได้
ฝึ
กหั
ดร้
องเพลง โดยหาแผ่
นเสี
ยงของนั
กร้
องชาวต่
างประเทศ
มาฝึ
กฝน เช่
น คิ
ด เพาเวล จอห์
น โบล ลอเร็
นซ์
ทิ
เบต เป็
นต้
น ต่
อมานิ
ยมเสี
ยงขั
ร้
องของเนลสั
น เอดดี้
จนสามารถร้
องได้
ดี
มาก ได้
รั
บฉายา
“เนลสั
น เอดดี้
เมื
องไทย”
เรี
ยนโน้
ตเพลงจากครู
สริ
ยงยุ
ทธ ทำ
�งานครั้
งแรกที่
กรมฝิ่
น ต่
อมาย้
ายไปกรมสรรพสามิ
ต และลาออก จากนั้
นก็
หั
นไป
เป็
นนั
กมวย และเป็
นนั
กร้
องเพลงด้
วย จึ
งได้
ชื่
“นั
กมวยนั
กร้
อง”
อี
กฉายาหนึ่
ง ต่
อมากลั
บเข้
ารั
บราชการที่
กรมโฆษณา
การ เป็
นนั
กร้
องประจำ
�วงดนตรี
ลี
ลาศอยู่
ระยะหนึ่
งก็
ลาออกไปตั้
งวงดนตรี
ของตนเอง ชื่
อว่
“วงแซมเบอร์
มิ
วสิ
ค”
และ
จั
ดตั้
งคณะละครล้
วน ควั
นธรรม มาโดยลำ
�ดั
บ คณะละครเวที
และละครวิ
ทยุ
มี
ชื่
อเสี
ยงมากในยุ
คนั้
น ท่
านถึ
งแก่
กรรม
ด้
วยโรคหั
วใจล้
มเหลว เมื่
อวั
นที่
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ สิ
ริ
อายุ
๖๖ ปี
เศษ
ผลงานสำ
�คั
แต่
งคำ
�ร้
อง และทำ
�นองเพลง จำ
�นวนมาก ที่
นิ
ยมและมี
ชื่
อเสี
ยงคื
อ แหวนประดั
บก้
อย เสี
ยงกระซิ
บสั่
คํ่
าแล้
วในฤดู
หนาว คำ
�ปฏิ
ญาณ ผี
เสื้
อกั
บดอกไม้
ใจเป็
นห่
วง ระกำ
�ดวงจิ
ต สิ้
นแสงสู
รย์
จั
ดแสดงละครเวที
คณะล้
วน ควั
นธรรม ซึ่
งนั
บเป็
นความสำ
�เร็
จสู
งสุ
ด มี
การจั
ดแสดงถึ
ง ๗๙ รอบ
ในการแสดงเรื่
อง แหวนประดั
บก้
อย
แต่
งละครวิ
ทยุ
ในนามคณะล้
วน ควั
นธรรม ประมาณ ๓๐ - ๔๐ เรื่
อง
แต่
งเรื่
องสั้
น เช่
น ผ้
าขนหนู
ผื
นน้
อย รั
กจ่
แต่
งเพลง เช่
น เพลงวิ
มานในฝั
น ซึ่
งเป็
นเพลงแรก เพลงตะลุ
งเทมโป้
ซึ่
งโด่
งดั
งและ แพร่
หลายมาก แต่
เพลงให้
เด็
กๆ ขั
บร้
องในรายการวิ
ทยุ
และโทรทั
ศน์
จั
ดตั้
งโรงเรี
ยนอนุ
บาลสุ
ดารั
ตน์
และเป็
นผู้
จั
ดการโรงเรี
ยนประสาทพร โดยใช้
วิ
ธี
การสอนแบบใหม่
คื
อใช้
เปี
ยโนและเพลงเป็
นสื่
อการสอน
แต่
งร้
อยกรองสำ
�หรั
บเด็
ก ชื่
“วิ
ธี
จั
บยั
กษ์
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาศิ
ลปะการแสดง พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
๔๙
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์