Page 318 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

303
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
มารดาก็
มาถึ
งแก่
กรรมจึ
งบวชให้
มารดา ๑ พรรษา แล้
วเดิ
นทางเข้
ากรุ
งเทพฯ ไปขั
บรถรั
บจ้
าง ไปเจอพี่
ชายก็
เลยเข้
ารั
ราชการกั
บพี่
ชายที่
วงปี่
พาทย์
ของเทศบาลนครกรุ
งเทพฯ จนเกษี
ยณอายุ
ราชการ นอกจากนี้
ยั
งสอนประจำ
�ที่
โรงเรี
ยน
ดนตรี
ศศิ
ริ
ยะ พระโขนง และเป็
นนั
กดนตรี
ประจำ
�วงฟองนํ้
นายบุ
ญยั
ง เกตุ
คง ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคหั
วใจล้
มเหลว เมื่
อวั
นที่
๒๒ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สิ
ริ
อายุ
๗๓ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นศิ
ลปิ
นที่
มี
ความรู้
ความสามารถทางศิ
ลปะการแสดงลิ
เก เป็
นผู้
รอบรู้
ทั้
งกระบวนกลอน กระบวนร้
อง
และกระบวนรำ
� ของลิ
เกทรงเครื่
อง
เป็
นผู้
มี
ความสามารถแสดงได้
หลายบทบาททั้
งพระเอก ตั
วโกงและตั
วตลก
มี
ความสามารถบรรเลงดนตรี
ทั้
งปี่
พาทย์
และเครื่
องสายจนถึ
งการบรรเลงเดี่
ยวและประชั
นวง
เป็
นผู้
พั
ฒนาลิ
เกทรงเครื่
องให้
มี
คุ
ณค่
าทางศิ
ลปะยิ่
งขึ้
จากการได้
รั
บการถ่
ายทอดกระบวนรำ
�หน้
าพาทย์
จากบรมครู
หลายท่
าน จนเป็
นที่
ไว้
วางใจ ได้
รั
บเชิ
ญให้
ไปประกอบพิ
ธี
ไหว้
ครู
ครอบครู
ลิ
เกเกิ
นกว่
า ๕๐ ครั้
พยายามถ่
ายทอดวิ
ชาความรู้
ให้
แพร่
หลายออกไป ไม่
ว่
าจะเป็
นวิ
ทยากรให้
แก่
สถาบั
นต่
างๆ จนมี
ลู
กศิ
ษย์
เป็
นนั
กแสดงอาชี
พไม่
น้
อยกว่
า ๑๐๐ คน
พยายามพั
ฒนาวิ
ชาชี
พโดยร่
วมกั
บพี่
ชาย (นายบุ
ญยงค์
เกตุ
คง) และบรู
ซ แกสตั
น นำ
�เสนอผลงานทั้
งใน
ประเทศ และต่
างประเทศ
พยายามรวมเพื่
อนร่
วมสมั
ยจั
ดการแสดงเพื่
อเป็
นการเผยแพร่
ความรู้
ให้
ดำ
�รงอยู่
ตลอดไป
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ลิ
เก) ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช
๒๕๓๔
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาศิ
ลปะการแสดง พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘