Page 317 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

302
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายบุ
ญยั
ง เกตุ
คง
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ลิ
เก)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๔
เกิ
พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่
จั
งหวั
ดสมุ
ทรสงคราม
ถึ
งแก่
กรรม
๒๒ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายบุ
ญยั
ง เกตุ
คง เป็
นบุ
ตรของนายพยอมหรื
อนายเที่
ยง และนางเขี
ยน
เกตุ
คง อาชี
พหลั
กทำ
�สวนมะพร้
าวและขายเครื่
องอุ
ปโภคบริ
โภคเล็
กๆ น้
อยๆ
อาชี
พรองเป็
นหั
วหน้
าวงปี่
พาทย์
หั
วหน้
าคณะลิ
เก มี
พี่
น้
อง ๔ คน หนึ่
งในนั้
นคื
นายบุ
ญยงค์
เกตุ
คง ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย) ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑
เริ่
มหั
ดดนตรี
ในวงปี่
พาทย์
ของบิ
ดาตั้
งแต่
อายุ
๗ - ๘ ปี
ได้
เรี
ยนวิ
ชาสามั
ญได้
ปี
เศษๆ บิ
ดาก็
พาไปฝากเรี
ยน
ดนตรี
กั
บครู
หรั่
ง พุ่
มทองสุ
ก ที่
ปากคลองภาษี
เจริ
ญ กรุ
งเทพฯ พร้
อมกั
บนายบุ
ญยงค์
เกตุ
คง พี่
ชาย ตั้
งแต่
บั
ดนั้
นก็
ไม่
ได้
เรี
ยนวิ
ชาสามั
ญอี
กเลย เรี
ยนได้
๓ - ๔ ปี
ครู
เห็
นแววดี
พาไปฝากครู
เพชร จรรย์
นาฏ นั
กดนตรี
ของวั
งบู
รพาภิ
รมย์
จนมี
ความสามารถเก่
งกล้
าขึ้
นและเห็
นพรสวรรค์
ทางการดนตรี
ครู
จึ
งพาไปฝากหลวงประดิ
ษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิ
ลปบรรเลง)
สามารถบรรเลงเพลงเดี่
ยวต่
างๆ ได้
มากมาย พบกั
บศิ
ษย์
รุ่
นพี่
มากมายถ่
ายทอดวิ
ชาความรู้
ให้
ก็
มี
นายบุ
ญยั
ง ได้
ไปสมั
ครตั
วเรี
ยนวิ
ชากั
บครู
ดนตรี
อี
กหลายท่
านคื
อ ครู
แมว พาทยโกศล ครู
ยรรยง โปร่
งนํ้
าใจ
ครู
เครื่
องหนั
งกำ
�กั
บจั
งหวะ นอกจากนี้
ยั
งศึ
กษาดนตรี
เพิ่
มเติ
ม เช่
น ซออู้
ซอด้
วง กั
บหลวงไพเราะเสี
ยงซอ (อุ่
น ดู
รยะชี
วิ
น)
ครู
ฉลวย จิ
ยะจั
นทร์
เพลงหน้
าพาทย์
กั
บครู
เอื้
อน กรณ์
เกษม จนมี
ความชำ
�นาญเพิ่
มมากขึ้
เริ่
มเข้
าสู่
วงการลิ
เกเมื่
ออายุ
ได้
๑๖ ปี
ครู
ลิ
เกคนแรกคื
อ นายวาด เม็
ดขนุ
น แต่
นายบุ
ญยงค์
พี่
ชายทั
กท้
วง
ว่
าเล่
นดนตรี
ดี
กว่
าลิ
เก จึ
งหยุ
ดการเรี
ยนลิ
เกหั
นกลั
บไปเล่
นดนตรี
ดั
งเดิ
ม เมื่
อบิ
ดาย้
ายกลั
บไปแสดงลิ
เกที่
วิ
กอั
มพวา
สมุ
ทรสงคราม นายบุ
ญยั
งกลั
บไปด้
วย และเล่
นอยู่
ในคณะลิ
เกของบิ
ดา ทั้
งเล่
นดนตรี
และเล่
นลิ
เก แล้
วแต่
ตั
วใดขาด แต่
การแสดงลิ
เกนั้
นบิ
ดาให้
เล่
นเป็
นแต่
ตั
วเสนา ด้
วยความที่
อยากเอาดี
ทางลิ
เกจึ
งไปตามหาครู
ลิ
เก ได้
สมั
ครเป็
นลู
กศิ
ษย์
นายสนิ
ท จรกา จนได้
เข้
าแสดงในคณะลิ
เก แต่
ก็
ยั
งไม่
เป็
นที่
พอใจ เดิ
นทางไปสมั
ครเป็
นลู
กศิ
ษย์
ของคณะศิ
ษย์
ว.พ.ร.
(วั
ดพระพิ
เรนทร์
) แสดงอยู่
ช่
วงหนึ่
งคณะศิ
ษย์
ว.พ.ร.เลิ
กล้
มไป นายบุ
ญยั
ง ก็
สมั
ครเป็
นลู
กโรงในคณะนายเฉื่
อย หั
วล้
าน
ต่
อมาลาออกไปสมั
ครในคณะนายเต้
ก เสื
อสง่
า ที่
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา ประมาณ ๒ ปี
ก็
กลั
บมาแสดงลิ
เกที่
กรุ
งเทพฯ อี
ได้
รวมคณะกั
บพี่
ชาย นายบุ
ญสม อยุ
ธยา (พร ภิ
รมย์
) ตั้
งคณะลิ
เกชื่
อว่
า คณะเกตุ
คงดำ
�รงศิ
ลป์
รั
บแสดงทั่
วไปและ
แสดงออกอากาศทางวิ
ทยุ
หลายแห่
ง ถึ
งกระนั้
นก็
ยั
งไม่
เป็
นที่
พอใจของตนเองจึ
งกลั
บไปจั
งหวั
ดนครราชสี
มา เพื่
เรี
ยนเพิ่
มเติ
มกั
บครู
เต้
ก เสื
อสง่
า อี
กครั้
งหนึ่
ง ในครั้
งนี้
ได้
ทำ
�หน้
าที่
ควบคุ
มคณะไปแสดง และแสดงอยู่
ที่
นครราชสี
มา
ถึ
ง ๑๘ ปี
ขณะเดี
ยวกั
นก็
ได้
รั
บการถ่
ายทอดจากครู
เต้
ก เสื
อสง่
าจนหมดสิ้
น ต่
อมาครู
เต้
กเริ่
มเจ็
บป่
วย และเสี
ยชี
วิ
ตลง
ลู
กศิ
ษย์
ก็
ได้
กลั
บมารวมตั
วกั
นแสดงหารายได้
จุ
นเจื
อให้
ภรรยาครู
เต้
กระยะหนึ่
งแล้
วก็
แยกย้
ายกั
นกลั
บ นายบุ
ญยั
เริ่
มเบื่
ออาชี
พลิ
เก จึ
งหั
นไปประกอบอาชี
พอื่
น เช่
น ขายถ่
าน ขายอาหารสำ
�เร็
จรู
ป ตั้
งคอกม้
าแข่
ง ขาดทุ
นจนหมดตั
๓๘
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์