Page 313 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

298
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางบั
วผั
น จั
นทร์
ศรี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(เพลงพื้
นบ้
าน) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๓
เกิ
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่
จั
งหวั
ดอ่
างทอง
ถึ
งแก่
กรรม
๑ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางบั
วผั
น จั
นทร์
ศรี
เรี
ยกกั
นในวงการว่
า แม่
บั
วผั
น เป็
นธิ
ดาของนายดิ
และนางปาน โพธิ์
ภั
กดิ์
มี
อาชี
พทำ
�นา และเล่
นเพลง แม่
บั
วผั
นจึ
งเกิ
ดมาในท่
ามกลาง
การว่
าเพลง ทั้
งเพลงฉ่
อย เพลงทรงเครื่
อง เพลงเรื
อ เพลงกล่
อมเด็
ก เพลงอี
แซว
เพลงพวงมาลั
ย บวกกั
บอุ
ปนิ
สั
ยชอบร้
องรำ
�ทำ
�เพลง จึ
งซึ
มซั
บศิ
ลปะการเล่
นเพลง
ไว้
ทุ
กแบบ ตอนวั
ยเด็
กชอบติ
ดตามพ่
อไปฟั
งเพลงตามที่
ต่
างๆ ถึ
งคราวทอดกฐิ
ทอดผ้
าป่
า ก็
ได้
ไปร่
วมชุ
มนุ
ม ฟั
งผู้
ใหญ่
ร้
องเพลงเรื
อ เพลงโบราณ ก็
ยิ่
งรั
กชอบอยากเป็
นเพลงมากยิ่
งขึ้
น สำ
�หรั
บเรื่
อง
เรี
ยนหนั
งสื
อแม่
บั
วผั
นไม่
ได้
เรี
ยน เพราะการเรี
ยนยั
งไม่
แพร่
หลาย และไม่
นิ
ยมให้
ผู้
หญิ
งเรี
ยนหนั
งสื
อ ทำ
�ให้
อ่
านเขี
ยนไม่
ได้
พ.ศ. ๒๔๗๖ อายุ
ราว ๑๓ ปี
ด้
วยความมี
มานะและรั
กเพลง ขอหั
ดเพลงจากน้
องชายของพ่
อชื่
ออิ
น ถ้
าร้
องเพลง
ออกงานได้
ก็
จะมี
รายได้
ในช่
วง รั
ชกาลที่
๕ - ๗ หรื
อหลั
งจากนั้
นมาเล็
กน้
อย ชนบทภาคกลางนิ
ยมฟั
งเพลงตามเทศกาล
หรื
อตามฤดู
กาล หรื
อตามอาชี
พ นายดิ
น และนายอิ
น หั
ดเพลงฉ่
อย เพลงทรงเครื่
องให้
ลู
กหลาน โดยฝึ
กกั
นอย่
าง
จริ
งจั
งเป็
นมื
ออาชี
พออกทำ
�มาหากิ
นได้
เพลงฉ่
อยต้
องหมั่
นท่
องจำ
� เติ
มต่
อ ดั
ดแปลงจนถึ
งขั้
“มุ
ตโตแตก”
คื
อเกิ
ปั
ญญาแตกฉานใครจะมาไม้
ไหนก็
ว่
าแก้
ได้
หมด ส่
วนเพลงทรงเครื่
องเล่
นเป็
นเรื่
อง เช่
น ขุ
นช้
างขุ
นแผน พระอภั
ยมณี
ลั
กษณวงศ์
แต่
งทรงเครื่
องมี
ปี่
พาทย์
ต้
องจำ
�เนื้
อ เรี
ยนรำ
� เรี
ยนเจรจา จนชำ
�นาญ แม่
บั
วผั
นก็
เข้
าสู่
กระบวนการนี้
และ
ก็
เป็
นคนเก่
งที
สุ
ดในบรรดาเพื่
อนวั
ยเดี
ยวกั
น อายุ
ราว ๑๖ - ๑๗ ปี
ออกตระเวนรั
บงานไปกั
บวงนายดิ
นและนายอิ
ไปพบปะแม่
เพลง - พ่
อเพลงวงอื่
นมั
กมาชั
กชวนไปเล่
นด้
วย แม่
บั
วผั
นเห็
นว่
าจะเป็
นการดี
ได้
วิ
ชาเพิ่
มเติ
ม จึ
งไปอยู่
กั
บแม่
เชื่
อม
แม่
อ่
วม อย่
างละ ๑ ปี
ต่
อมาก็
กลั
บมาอยู่
วงนายอิ
น พ.ศ. ๒๔๘๕ อายุ
ราว ๒๒ ปี
อยู่
กิ
นกั
บคนข้
างบ้
าน ชื่
อนายหอม
จั
นทร์
ศรี
มี
บุ
ตรด้
วยกั
น ๑ คน อยู่
กิ
นกั
น ๑๐ ปี
ก็
แยกทางกั
น ต่
อมา พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้
อยู่
กิ
นกั
บนายไสว สุ
วรรณประที
พ่
อเพลงอี
กคนหนึ่
ง และกลายเป็
นคู่
ที่
ใครๆ นิ
ยมว่
าเล่
นเพลง และมั
กจะขาดคนใดคนหนึ่
งไม่
ได้
ถ้
าขาดเจ้
าภาพจะตั
ค่
าจ้
างลงไปถึ
งครึ่
พ.ศ. ๒๕๒๑ แม่
บั
วผั
นเป็
นกำ
�ลั
งสำ
�คั
ญ ในการอนุ
รั
กษ์
เพลงพื้
นบ้
าน โดยจั
ดรายการเพลงพื้
นบ้
าน บั
นทึ
กเสี
ยง
เผยแพร่
เพลงพื้
นบ้
านตามสถาบั
นต่
างๆ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้
หั
ดเพลงให้
ลู
กศิ
ษย์
รุ่
นหลั
งสุ
มี
หลายครั้
งที่
แม่
บั
วผั
นเจ็
บป่
วยหรื
อเพิ่
งจะทุ
เลาก็
ยั
งคงขึ้
นเวที
ลื
มความเจ็
บป่
วย ยั
งว่
าเพลงไม่
ถอย แม่
บั
วผั
ถื
อว่
าเพลงคื
อส่
วนหนึ
งของชี
วิ
ต ชี
วิ
ตก็
ได้
ทุ่
มเทให้
เพลงโดยตลอด แม่
บั
วผั
นจึ
งควรได้
ชื่
อว่
าเป็
นศิ
ลปิ
นผู้
อุ
ทิ
ศตนให้
แก่
ศิ
ลปะเพลงพื้
นบ้
านอย่
างแท้
จริ
แม่
บั
วผั
น จั
นทร์
ศรี
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๑ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สิ
ริ
อายุ
๘๕ ปี
๓๖
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์