Page 312 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

297
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายนารถ ถาวรบุ
ตร
เกิ
๑๖ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ที่
จั
งหวั
ดราชบุ
รี
ถึ
งแก่
กรรม
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายนารถ ถาวรบุ
ตร เป็
นบุ
ตรของนายจู
และนางอ่
วม ถาวรบุ
ตร
เรี
ยนหนั
งสื
อระดั
บประถมศึ
กษาที่
จั
งหวั
ดราชบุ
รี
อั
นเป็
นถิ่
นกำ
�เนิ
ด ต่
อมาศึ
กษาต่
อที่
โรงเรี
ยนกรุ
งเทพคริ
สเตี
ยน กรุ
งเทพฯ วิ
ชาที่
ถนั
ดและสนใจคื
อ ภาษาอั
งกฤษและการ
ดนตรี
โดยเฉพาะเปี
ยโน เริ
มงานดนตรี
ครั้
งแรกโดยเป็
นนั
กเปี
ยโนตามบาร์
ฝรั่
งหลาย
แห่
ง ต่
อมาเข้
ารั
บราชการเป็
นนั
กดนตรี
ประจำ
�วงเครื่
องสายฝรั่
งหลวง กรมมหรสพ
ภายใต้
การควบคุ
มวงของพระเจนดุ
ริ
ยางค์
แต่
ด้
วยการที่
ชอบบรรเลงเพลงแจ๊
ส และ
ไม่
ชอบการบั
งคั
บให้
เล่
นเพลงคลาสสิ
ก จึ
งลาออกจากราชการและหั
นไปเป็
นนั
กดนตรี
อาชี
พอี
กครั้
งหนึ่
ง โดยบรรเลงเปี
ยโนตามโรงแรมและบาร์
ต่
างๆ ตลอดมา ชี
วิ
ตการทำ
�งานของนายนารถ ถาวรบุ
ตร
นอกจากรั
กอิ
สระและชอบที่
จะเป็
นนั
กดนตรี
อาชี
พแล้
ว ยั
งเข้
ารั
บราชการอี
กหลายแห่
งเป็
นระยะๆ ได้
แก่
โรงเรี
ยน
พลตำ
�รวจ เมื่
อครบกำ
�หนดเกณฑ์
ทหาร กองเครื่
องสายฝรั่
งหลวง กรมมหรสพ ในสมั
ยรั
ชกาลที่
๗ เมื่
อเกิ
ดภาวะเศรษฐกิ
ตกตํ่
า กรมโฆษณาการ โรงงานยาสู
บ ตามลำ
�ดั
บและยั
งทำ
�งานกั
บผู้
มาติ
ดต่
อขอให้
ร่
วมวง เช่
น หลวงสุ
ขุ
มนั
ยประดิ
ษฐ์
ตั้
งวงเรนโบว์
คณะละครปรี
ดาลั
ย บริ
ษั
ทภาพยนตร์
เสี
ยงศรี
กรุ
ง วงดนตรี
สำ
�นั
กงานทรั
พย์
สิ
นส่
วนพระมหากษั
ตริ
ย์
โรงละครศาลาเฉลิ
มไทย ในฐานะนั
กแต่
งเพลง ผู้
ควบคุ
มวง เป็
นต้
น และทำ
�งานด้
านดนตรี
มาโดยตลอดจนถึ
งแก่
กรรม
ด้
วยโรคมะเร็
งตั
บ เมื่
อวั
นที่
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ สิ
ริ
อายุ
๗๖ ปี
นายนารถ ถาวรบุ
ตร ได้
รั
บการยกย่
องจากวงการเพลงและบุ
คคลทั
วไปว่
าเป็
“ราชาเพลงมาร์
ชของเมื
องไทย”
ผลงานสำ
�คั
ประพั
นธ์
เพลงมาร์
ช อาทิ
เพลงสยามานุ
สติ
มาร์
ชกองทั
พบก มาร์
ชสั
นติ
ราษฎร์
มาร์
ชเทิ
ดไทย มาร์
รั
กษาดิ
นแดน มาร์
ชตำ
�รวจไทย มาร์
ชเอเชี
ยนเกมส์
มาร์
ชนเรศวร มาร์
ชวชิ
ราลงกรณ์
ฯลฯ
เพลงประกอบภาพยนตร์
และประกอบการแสดงละคร อาทิ
เพลงชุ
“คน”
เพลงลุ่
มเจ้
าพระยา เพลงกิ่
ดอกฟ้
า เพลงจั
นทร์
ลั
บขอบฟ้
า เพลงเดื
อนดารา เพลงเทพธิ
ดาของฉั
น ฯลฯ
ครู
สอนดนตรี
เปี
ยโน และควบคุ
มวงดนตรี
หลายแห่
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาศิ
ลปะการแสดง พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
๓๕
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์