Page 291 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

276
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลงานสำ
�คั
ด้
านนาฏดนตรี
หรื
อลิ
เก
นั้
น คณะฉลาด เค้
ามู
ลคดี
ถื
อว่
ามี
ชื่
อเสี
ยงมากในยุ
คนั้
น เรื่
องที่
สร้
างชื่
อเสี
ยง คื
หนวดกายสิ
ทธิ์
เพชรดำ
� โกมิ
นทร์
กุ
มาร ต้
นตระกู
ลไทย กายนคร สุ
วรรณสาม ชายผ้
าเหลื
อง สามั
คคี
ไตรรงค์
ทู
ตสวรรค์
ขุ
นช้
างขุ
นแผน ตอนสร้
อยฟ้
าศรี
มาลาหึ
ง และตอนพลายแก้
วกลั
บจากทั
พ บทออกแขกของคณะฉลาด เค้
ามู
ลคดี
ที่
นายฉลาดแต่
งไว้
ได้
รั
บความนิ
ยมจากผู้
ชมและคณะลิ
เกคณะอื่
นๆ มาก จนถู
กนำ
�มาใช้
กั
นจนทุ
กวั
นนี้
“สลามมาน้
าฮั
ช้
าสาเก ปลาดุ
กกระดุ
กกระดิ
ก เอาไปผั
ดพริ
กอร่
อยดี
เฮ ปลาไหลมั
นอยู่
ในรู
ส่
วนปลาทู
อยู่
ในทะเล สุ
ราเขาแปลว่
าเหล้
กิ
นแล้
วเมาต้
องเดิ
นโซเซ ฮั้
ลเล้
วั
งกา ฉลาดเขามาเล่
นลิ
เก”
พ.ศ. ๒๔๙๔ มี
การจั
ดประกวดนาฏดนตรี
ชิ
งถ้
วย จอมพล ป. พิ
บู
ลสงคราม ทางสถานี
วิ
ทยุ
กระจายเสี
ยง
แห่
งประเทศไทย คณะฉลาด เค้
ามู
ลคดี
ได้
รั
บรางวั
ลที่
๒ ถ้
วยเงิ
น และใน พ.ศ. ๒๕๐๐ มี
การประกวดอี
กครั้
งหนึ่
ง นาย
ฉลาดส่
งเข้
าประกวดในนาม คณะโต้
งกั
บรอง ได้
รั
บรางวั
ลที่
๓ ในด้
านนาฏดนตรี
นั้
น คณะฉลาด เค้
ามู
ลคดี
ได้
รั
บเลื
อก
ให้
ทำ
�การบั
นทึ
กเสี
ยงไว้
กั
บ ห้
าง ต.เง็
กชวน หลายสิ
บเรื่
อง
ด้
านการจั
ดแสดงละครวิ
ทยุ
นายฉลาด ถื
อว่
าประสบความสำ
�เร็
จสู
งมาก ได้
เริ่
มเข้
าสู่
วงการละครวิ
ทยุ
ตั้
งแต่
ปี
๒๔๘๗ จนถึ
งปี
๒๕๒๐ มี
คณะของตนเองเช่
น คณะฉลาด เค้
ามู
ลคดี
คณะโต้
งกั
บรอง คณะดุ
ษฎี
ศิ
ลปะ (ใช้
ชื่
อบุ
ตร
ชายคนที่
๔) นำ
�เสนอทางสถานี
วิ
ทยุ
กระจายเสี
ยงแห่
งประเทศไทย กรมประชาสั
มพั
นธ์
- ปชส.๗ - ปชส. ๘ - ท.ท.ท.
- เสี
ยงสามยอด - รั
กษาดิ
นแดง - ขสทบ. - ๑ ปณ. และสถานี
วิ
ทยุ
พิ
ทั
กษ์
สั
นติ
ราษฎร์
วั
งปารุ
สกวั
นายฉลาด มี
ความสามารถทั้
งดนตรี
ไทย และนาฏศิ
ลป์
ไทย เป็
นผู้
ที่
ชอบแต่
งบทละครและบทกลอน ฉะนั้
นายฉลาด เค้
ามู
ลคดี
จึ
งมี
ผลงานการประพั
นธ์
ละครวิ
ทยุ
ไว้
มากมายเกื
อบ ๑๐,๐๐๐ เรื่
อง (เรื่
องละ ๑ ชั่
วโมง) โดย
ประพั
นธ์
ให้
กั
บ คณะฉลาด เค้
ามู
ลคดี
คณะโต้
งกั
บรอง คณะดุ
ษฎี
ศิ
ลปะ คณะดุ
ริ
ยประณี
ต (ของครู
โชติ
ดุ
ริ
ยประณี
ต)
คณะดุ
ริ
ยพั
นธุ์
(ของครู
เหนี่
ยว ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
) คณะศิ
ริ
คุ้
มอยู่
คณะศิ
ลปะดุ
ริ
ยางค์
คณะอารั
กษ์
กั
บสหาย คณะชวน เย็
นแข
คณะผาสุ
ก วั
ฒนารมย์
และคณะตรี
ศิ
ลป์
ของครู
มนตรี
ตราโมท
ด้
านคณะละครของตนเอง
ได้
แสดงไว้
ประมาณ ๗,๐๐๐ เรื่
อง ทั้
งแนวคติ
หรรษา ชุ
ดลุ
งป่
อง ปานแดง และชุ
เทพเจ้
าก็
วุ่
นวาย ซึ่
งมี
ผู้
ติ
ดตามฟั
งทั่
วประเทศในยุ
คนั้
น อี
กทั้
งประเภทละครธรรมะ ละครอิ
งคติ
นิ
ยาย ละครชี
วิ
ต ละคร
พั
นทาง และ ละครเสภา โดยแสดงร่
วมกั
บครอบครั
ว อั
นมี
ภรรยากั
บลู
กๆ และเพื่
อนกั
บหลาน ๆ อาทิ
โชติ
ดุ
ริ
ยประณี
เหนี่
ยว ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
ชั้
น ดุ
ริ
ยประณี
ต ศิ
ริ
วิ
ชเวช เสรี
หวั
งในธรรม ชิ
นดิ
ษ บุ
นนาค ร.ท.สุ
นทร สุ
ทธิ
วงษ์
รน. (ดอกรั
ก)
ตาล กิ่
งเพชร ไพโรจน์
- พิ
ศวง คล้
ายสนิ
ท ทองหล่
อ คงสุ
ทธิ์
(อาเนี้
ยว ท.ท.ท.) ชวน เย็
นแข สุ
ดา เขี
ยววิ
จิ
ตร แช่
มช้
อย
ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
อรภรณ์
วรสรวง
ด้
านภาพยนตร์
เคยแสดงภาพยนตร์
ให้
กั
บครู
วิ
จิ
ตร คุ
ณาวุ
ฒิ
เช่
นเรื่
อง เสน่
ห์
บางกอก / ไทรโศก ส่
วนด้
าน
ละครโทรทั
ศน์
ได้
ร่
วมงานกั
บคณะนาฏศิ
ลป์
สั
มพั
นธ์
ของครู
สั
มพั
นธ์
พั
นธุ์
มณี
มาตลอด ทั้
งในฐานะที่
ปรึ
กษา เขี
ยนบท
ละคร และร่
วมแสดง ละครที่
ร่
วมแสดง เช่
น ราชาธิ
ราช ขุ
นศึ
กมหาราช เจ้
าหญิ
งแสนหวี
พญาผานอง ฯลฯ
ด้
านดนตรี
ไทย
นายฉลาด เค้
ามู
ลคดี
ได้
มี
ส่
วนเป็
นผู้
ควบคุ
มวง และปรั
บวงให้
แก่
คณะดุ
ษฎี
ศิ
ลปะ
และคณะคงคสุ
ทธิ์
บรรเลงเป็
นประจำ
�ทุ
กเดื
อน ทางสถานี
วิ
ทยุ
แห่
งประเทศไทย และสถานี
วิ
ทยุ
ท.ท.ท. โดยสลั
ระหว่
างวงมโหรี
และวงเครื่
องสาย เครื่
องสายผสม นั
กดนตรี
ประจำ
�คณะมี
ครู
คงศั
กดิ์
คำ
�ศิ
ริ
ครู
บวร คงคสุ
ทธิ์
ครู
จาด คงคสุ
ทธิ์
ครู
ประคอง ประไพรั
ตน์
ครู
เที
ยมจั
นทร์
ธี
มากร ครู
ระตี
วิ
เศษสุ
รการ ครู
ฉลวย จิ
ยะจั
นทร์
ครู
ประกอบ สุ
กั
ณหเกตุ
ครู
จำ
�เนี
ยร ศรี
ไทยพั
นธุ์
ครู
จั
นทนา พิ
จิ
ตรคุ
รุ
การ ครู
พะออง คชสั
งข์
สี
ครู
บุ
ปผา คำ
�ศิ
ริ
ศั
กดา
คำ
�ศิ
ริ
มานิ
ตย์
ม่
วงบุ
ญ ครู
แช่
มช้
อย ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
ครู
ทั
ศนี
ย์
และ ครู
สุ
ดจิ
ตต์
ดุ
ริ
ยประณี
ต นางระเบี
ยบ - นางนงพงา เค้
ามู
ลคดี
และนั
กดนตรี
ไทยจากบ้
านดุ
ริ
ยประณี