Page 290 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

275
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายฉลาด เค้
ามู
ลคดี
เกิ
๑๗ กั
นยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่
จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
ถึ
งแก่
กรรม
๑๑ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายฉลาด เค้
ามู
ลคดี
เดิ
มชื่
อ เฉลี
ยว เป็
นบุ
ตรของนายจง และนางบาง
เชื้
อสายของบิ
ดา เดิ
มมี
เชื้
อสายจี
นแซ่
แต้
ส่
วนมารดาเป็
นคนไทยผสมลาว
พื้
นเพเป็
นคหบดี
ที่
ธั
ญบุ
รี
จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
มารดาเสี
ยชี
วิ
ตตั้
งแต่
นายฉลาดยั
เยาว์
วั
ย บิ
ดาได้
พานายฉลาดเข้
ากรุ
งเทพฯ เพื
อเข้
ารั
บการศึ
กษา โดยได้
ฝากกั
พลตรี
หลวงวิ
จิ
ตรวาทการ อธิ
บดี
กรมศิ
ลปากรในขณะนั้
น และคุ
ณหญิ
ประภาพรรณ วิ
จิ
ตรวาทการ เมตตาให้
เข้
าเรี
ยนเป็
นนั
กเรี
ยนประจำ
�ที่
โรงเรี
ยน
ศิ
ลปากร แผนกนาฏดุ
ริ
ยางค์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ซึ่
งเป็
นปี
ที่
เปิ
ดทำ
�การสอนเป็
นครั้
งแรก
นายฉลาด ถื
อเป็
นนั
กเรี
ยนรุ่
นแรกของโรงเรี
ยนศิ
ลปากร เลขประจำ
�ตั
ว ๗๗ ตรงกั
บปี
ก่
อตั้
ง เพื
อนร่
วมรุ่
นที่
สนิ
ทสนม
กั
นมากคื
อ ครู
ประสิ
ทธิ์
ถาวร ครู
ประเวช กุ
มุ
ท ครู
สมาน กาญจนะผลิ
น นายประดิ
ษฐ์
รั
กการทั
พ นายบุ
ญส่
ดวงดารา และคุ
ณครู
ส่
องชาติ
ชื่
นศิ
ริ
มี
คุ
ณหญิ
งชิ้
น ศิ
ลปบรรเลง รั
กษาการเป็
นอาจารย์
ใหญ่
เนื่
องจากการเรี
ยนของ
นั
กเรี
ยนศิ
ลปากรในยุ
คแรกนั้
น นอกจากเรี
ยนด้
านดนตรี
ไทยแล้
ว ยั
งต้
องเรี
ยนโขนละครอี
กด้
วย
ในสมั
ยที่
เรี
ยนที่
โรงเรี
ยนศิ
ลปากรนายฉลาด ได้
รั
บเลื
อกให้
แสดงโขน เป็
นทศกั
ณฐ์
คนแรกของโรงเรี
ยน ในด้
าน
ดนตรี
ไทยนั้
นเชี่
ยวชาญทางด้
านระนาดทุ้
ม และเครื่
องหนั
ง เคยแต่
งตำ
�ราตะโพนและเครื่
องหนั
ง ไว้
ในหนั
งสื
อศิ
ษย์
คเณศร์
ของโรงเรี
ยนศิ
ลปากร ด้
านดนตรี
สากลนั้
นนายประเวช กุ
มุ
ท ได้
ชั
กชวนให้
ไปเรี
ยนด้
านสากลและปี่
สก๊
อตเพิ่
มกั
บคุ
ณครู
ขุ
นสมานเสี
ยงประจั
กษ์
(เถาว์
สิ
นธุ
นาคาร) ซึ่
งท่
านได้
เมตตารั
กใคร่
ศิ
ษย์
ทั้
งสองนี้
มาก ในด้
านดนตรี
ไทยนายฉลาด เป็
ศิ
ษย์
ของปู่
ศุ
ข ดุ
ริ
ยประณี
ต ครู
มนตรี
ตราโมท และครู
โองการ กลี
บชื่
น โดยครู
มนตรี
ตราโมทนั้
น นายฉลาด ได้
ให้
ความเคารพดั่
งบิ
ดาที
เดี
ยว และครู
มนตรี
ได้
รั
กและมอบความไว้
วางใจให้
นายฉลาดช่
วยเหลื
อในงานต่
างๆ อยู่
เสมอ เช่
งานประพั
นธ์
บทละคร และเป็
นผู้
เปลี่
ยนชื่
อให้
จากที่
ชื่
อว่
า นายเฉลี
ยว เป็
นนายฉลาด เค้
ามู
ลคดี
หลั
งจากจบการศึ
กษาจากโรงเรี
ยนศิ
ลปากรแล้
ว นายฉลาดได้
เข้
ารั
บราชการ ในตำ
�แหน่
งศิ
ลปิ
นจั
ตวา แผนก
ดนตรี
ไทย กรมศิ
ลปากร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๓ รั
บราชการอยู่
ที่
กรมศิ
ลปากรได้
เพี
ยง ๕ ปี
ใน พ.ศ. ๒๔๘๗ กรมประชาสั
มพั
นธ์
ได้
เปิ
ดรั
บนั
กดนตรี
ไทย พลโท หม่
อมหลวงขาบ กุ
ญชร ได้
ชวนให้
นายฉลาดมาร่
วมงานด้
วย นายฉลาด ทำ
�งานอยู่
กรมประชาสั
มพั
นธ์
ไม่
นาน เกิ
ดความรู้
สึ
กอยากเป็
นศิ
ลปิ
นอิ
สระมากกว่
เพราะสามารถแสดงผลงานได้
ดี
กว่
า จึ
งลาออกมาตั้
งคณะนาฏดนตรี
(ลิ
เก) และตั้
งคณะละครวิ
ทยุ
จั
ดแสดงหลายสถานี
สร้
างผลงานไว้
เป็
นจำ
�นวนมากทั้
งด้
านนาฏดนตรี
(ลิ
เก) ด้
านดนตรี
ไทย ด้
านการจั
ดแสดงละครวิ
ทยุ
ด้
านการแสดงละคร
โทรทั
ศน์
ภาพยนตร์
การแต่
งเพลงและบทกลอน
นายฉลาด เค้
ามู
ลคดี
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคมะเร็
ง เมื่
อวั
นที่
๑๑ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ สิ
ริ
อายุ
๕๗ ปี
คงเหลื
ไว้
เพี
ยงผลงานในอดี
ตทางด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย ให้
ทายาทได้
สื
บสานต่
อไป
๒๔
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์