Page 27 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

12
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกรณี
ยกิ
จด้
านวรรณศิ
ลป์
สมเด็
จพระเจ้
าทรงธรรมทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
แต่
งวรรณคดี
เรื่
อง
กาพย์
มหาชาติ
และรวบรวม
พระไตรปิ
ฎก
ให้
ครบบริ
บู
รณ์
นอกจากนี้
ใน พ.ศ. ๒๑๖๗ โปรดเกล้
าฯ ให้
ตรา
“พระธรรมนู
ญกระทรวงศาล”
ซึ่
งกำ
�หนดหลั
กเกณฑ์
ต่
างๆ ว่
าด้
วยเขตอำ
�นาจของศาลต่
างๆ ในการพิ
จารณาพิ
พากษาคดี
แต่
ละประเภท ตลอดจนอำ
�นาจหน้
าที่
ของขุ
นนาง
ตำ
�แหน่
งต่
างๆ ที่
ทำ
�หน้
าที่
เป็
นผู้
พิ
พากษาและตระลาการบทบั
ญญั
ติ
เกี่
ยวกั
บอำ
�นาจหน้
าที่
ของข้
าราชการใหญ่
น้
อยทั่
ราชอาณาจั
กรทั้
งฝ่
ายทหารและพลเรื
อนในการใช้
ตราประจำ
�ตำ
�แหน่
งปฏิ
บั
ติ
หน้
าที่
ราชการตามอำ
�นาจหน้
าที่
ทรงได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
พระเกี
ยรติ
คุ
ณเป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘