Page 246 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

231
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พลตรี
พระเจ้
าวรวงศ์
เธอ
พระองค์
เจ้
าอนุ
สรมงคลการ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(ผู้
สร้
างภาพยนตร์
- ผู้
กำ
�กั
บการแสดง)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๙
ประสู
ติ
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ที่
ตำ
�หนั
กเขาน้
อย จั
งหวั
ดสงขลา
สิ้
นพระชนม์
๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
พระประวั
ติ
และการทรงงาน
พลตรี
พระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าอนุ
สรมงคลการ เป็
นพระโอรสใน
สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ เจ้
าฟ้
ายุ
คลทิ
ฆั
มพร กรมหลวงลพบุ
รี
ราเมศวร์
รั
บราชการ
เป็
นอุ
ปราชปั
กษ์
ใต้
และ พระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าเฉลิ
มเขตรมงคล
ทรงศึ
กษาชั้
นต้
นที่
โรงเรี
ยนมหาวชิ
ราวุ
ธ จั
งหวั
ดสงขลา ต่
อมาประชวรเป็
นโรคร้
าย ต้
องออกจากโรงเรี
ยน
พระบิ
ดาทรงตั้
งการสอนขึ้
นที่
พระตำ
�หนั
กเขาน้
อย จนกระทั่
งย้
ายกลั
บพระนคร พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงเข้
าศึ
กษาที่
โรงเรี
ยน
เทพศิ
ริ
นทร์
ประมาณ ๒ - ๓ ปี
จึ
งได้
ไปศึ
กษาที่
ประเทศอั
งกฤษ เมื่
อพระชั
นษา ๑๐ ปี
นอกจากนี้
ยั
งทรงศึ
กษาหลั
กสู
ตร
อื่
นๆ เพิ่
มเติ
ม เช่
น การฝึ
กบิ
นพลเรื
อน, อบรมบรรเทาสาธารณภั
ยเพิ่
มเติ
เมื่
อทรงกลั
บจากประเทศอั
งกฤษ เข้
ารั
บราชการในกระทรวงกลาโหม รั
บยศว่
าที่
ร้
อยตรี
ประจำ
�กรมพาหนะ
ทหารบก เมื่
อวั
นที่
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ และย้
ายไปอี
กหลายแห่
ง เช่
น กรมสารวั
ตรทหารบก กรมทหารสื่
อสาร
และที่
สุ
ดเกษี
ยณอายุ
ราชการ ได้
รั
บยศพั
นเอก สั
งกั
ดเหล่
าทหารสื่
อสารเมื่
อวั
นที่
๑ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้
รั
พระราชทานยศ พลตรี
เมื่
อวั
นที่
๒๖ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
งานภาพยนตร์
ทรงสนพระทั
ยตั้
งแต่
พระชั
นษา ๑๗ - ๑๘ ปี
ตอนเรี
ยนที่
อั
งกฤษ โดยฝึ
กงานแบบได้
ค่
าจ้
าง
ทำ
�ตั้
งแต่
ยกไฟ เป็
นผู้
ช่
วยผู้
กำ
�กั
บ ผลที
สุ
ดเป็
นคอลล์
บอย ถื
อว่
าสำ
�คั
ญมาก มี
หน้
าที่
เรี
ยกตั
วละครมาเข้
าฉาก องค์
ประกอบ
ที่
สำ
�คั
ญที่
สุ
ดคื
อต้
องอ่
านบทละครจนจำ
�ได้
แม่
นยำ
�จึ
งจะเรี
ยกตั
วละครได้
ถู
กต้
อง
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่
ยนแปลงการปกครอง จึ
งตั
ดสิ
นพระทั
ยเสด็
จกลั
บประเทศไทย ทำ
�หน้
าที่
รั
บราชการและทรงทำ
�ละครของพระนางเธอลั
กษมี
ลาวั
ณ เช่
น สั
งข์
ทอง แล้
วก็
ย้
ายไปผลิ
ตงานด้
านโทรทั
ศน์
ท้
ายสุ
ดได้
ทรงสร้
างภาพยนตร์
เรื่
องแรกเมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ออกฉาย พ.ศ. ๒๔๘๐ เรื่
อง
“หนามยอกหนามบ่
ง”
ประสบการณ์
ครั้
งสำ
�คั
ญอี
กครั้
งหนึ่
งได้
ไปศึ
กษางานที่
ฮอลลี
วู
ด สหรั
ฐอเมริ
กา ได้
พบปะและได้
รั
บความช่
วย
เหลื
อจากผู้
มี
ความรู้
ความสามารถมากมาย ตลอดทั้
งผู้
กำ
�กั
บและดารานั
กแสดงร่
วมถึ
งจอห์
น เวยน์
ด้
วย
เมื่
อเสด็
จกลั
บมากรุ
งเทพฯ ได้
ลาออกจากราชการโดยหั
นไปเป็
นผู้
สร้
าง ผู้
กำ
�กั
บภาพยนตร์
เต็
มตั
วในนาม
“ละโว้
ภาพยนตร์
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์