Page 244 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

229
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าจั
กรพั
นธ์
เพ็
ญศิ
ริ
ทรงรั
บราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดเกษี
ยณ
อายุ
ราชการ (พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๕๑๒) แล้
วไปเป็
นอธิ
การบดี
มหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
และต่
อมาเป็
นรั
ฐมนตรี
ว่
าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในสมั
ยรั
ฐบาลนายสั
ญญา ธรรมศั
กดิ์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้
รั
บแต่
งตั้
งเป็
นองคมนตรี
เมื่
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็
นกำ
�ลั
งสำ
�คั
ญในการดู
แลโครงการอั
นเนื่
องมาจากพระราชดำ
�ริ
และเป็
นกรรมการในมู
ลนิ
ธิ
ชั
ยพั
ฒนาใน
ระยะต่
อมาด้
วย สิ้
นพระชนม์
ด้
วยโรคพระหทั
ยวาย เมื่
อวั
นที่
๑๓ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ สิ
ริ
พระชั
นษา ๘๔ ปี
พระบาท
สมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ ให้
สถาปนาพระอิ
สริ
ยยศและเฉลิ
พระนาม หม่
อมเจ้
าจั
กรพั
นธ์
เพ็
ญศิ
ริ
จั
กรพั
นธุ์
ขึ้
นเป็
น พระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าจั
กรพั
นธ์
เพ็
ญศิ
ริ
เมื่
อวั
นที่
๒๙
มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
ผลงานสำ
�คั
ทรงเป็
นอดี
ตอธิ
การบดี
มหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
(พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๖) และอดี
ตรั
ฐมนตรี
ว่
าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๘) ทำ
�ความเจริ
ญก้
าวหน้
าให้
แก่
มหาวิ
ทยาลั
ยและ
ประเทศชาติ
หลายประการ
ทรงมี
ความสามารถพิ
เศษทางด้
านการประพั
นธ์
คำ
�ร้
องและทำ
�นองเพลง ผลงานที่
สำ
�คั
ญที่
สุ
ด คื
อ การถวาย
งานด้
านการประพั
นธ์
เนื้
อร้
องประกอบทำ
�นองเพลงพระราชนิ
พนธ์
อั
นดั
บแรก แสงเที
ยน ของพระบาท
สมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช ตั้
งแต่
ยั
งทรงดำ
�รงพระยศเป็
น สมเด็
จพระอนุ
ชาธิ
ราช และ
ทรงประพั
นธ์
คำ
�ร้
องถวายอี
ก ๒๘ เพลง เช่
น ยามเย็
น, สายฝน, เทวาพาคู่
ฝั
น, แก้
วตาขวั
ญใจ, ลมหนาว,
แสงเดื
อน, พรปี
ใหม่
ฯลฯ
ทรงประพั
นธ์
คำ
�ร้
องและทำ
�นองให้
แก่
วงดนตรี
สุ
นทราภรณ์
ไว้
เกื
อบ ๑๐๐ เพลง ซึ่
งล้
วนได้
รั
บความนิ
ยม
อย่
างกว้
างขวาง เช่
น ชะตา ฟ้
า, เกาะสวรรค์
, กล่
อมสาวงาม, จากรั
ก, รำ
�วงชาวทะเล, ฝากรั
ก, เธอนะเธอ,
เสี่
ยงรั
ก, ร่
มเกล้
า, รำ
�วงเกษตร, มาร์
ชเกษตรศาสตร์
, จุ
ฬาบั
นเทิ
ง, จุ
ฬาแซมบ้
า ฯลฯ เพลงเด่
นอื่
นๆ
ประกอบละครและภาพยนตร์
เช่
น นั
นทาเทวี
ในอุ
ปรากร
“นั
นทาเทวี
ของ พระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าภาณุ
พั
นธ์
ยุ
คล คณะอั
ศวิ
นการละคร และ ร่
มเกล้
า ในภาพยนตร์
“เงิ
น เงิ
น เงิ
น”
ของพระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าอนุ
สรมงคลการ ละโว้
ภาพยนตร์
เป็
นต้
ทรงเป็
นผู้
ให้
กำ
�เนิ
ดวงดนตรี
สากลของมหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
คื
อ K.U. Band วงดนตรี
ประจำ
มหาวิ
ทยาลั
ยวงแรกของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๖ K.U. Band ได้
มี
โอกาสรั
บใช้
ใกล้
ชิ
ดเบื้
องพระยุ
คลบาทเมื่
อพระบาทสมเด็
พระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
จั
ดบรรเลงดนตรี
ออกอากาศทาง
สถานี
วิ
ทยุ
อ.ส. พระราชวั
งดุ
สิ
ต อั
นเป็
นสถานี
วิ
ทยุ
ส่
วนพระองค์
เพื่
อให้
ประชาชนทั่
วไปรั
บฟั
ง โดยทรง
ร่
วมบรรเลงและจั
ดรายการด้
วยเป็
นครั้
งคราว และเป็
นที่
มาของกิ
จกรรมสำ
�คั
ญยิ่
งในประวั
ติ
ศาสตร์
ของ
มหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
คื
อ การเสด็
จพระราชดำ
�เนิ
นมาทรงดนตรี
ครั้
งแรก ณ หอประชุ
มมหาวิ
ทยาลั
เกษตรศาสตร์
ติ
ดต่
อกั
นเกื
อบทุ
กปี
จนถึ
ง พ.ศ. ๒๕๑๕ รวม ๙ ครั้
เพลงรำ
�วงเกษตร ที่
ทรงนิ
พนธ์
ทั้
งทำ
�นองและคำ
�ร้
องให้
แก่
วง K.U. Band นั
บเป็
นเพลงที่
แปลกแหวกแนว
ได้
รั
บความนิ
ยมสู
งสุ
ดเพลงหนึ
งแห่
งยุ
ค ทั้
งเป็
นเพลงที่
แสดงลั
กษณะเฉพาะของมหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
ขณะนั้
นได้
อย่
างแยบคาย ทำ
�ให้
มหาวิ
ทยาลั
ยเป็
นที่
รู้
จั
กอย่
างกว้
างขวาง เนื้
อความในเพลงตอนหนึ่
งมี
ว่
“เกษตรนี้
หล่
อจริ
ง ๆ ผู้
หญิ
งเขาอยากรู้
จั
ก …เกษตรนี้
หล่
อยิ่
งนั
ก แม้
ใครรู้
จั
กกิ
นผั
กฟรี
ๆ …”