Page 243 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

228
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พระเจ้
าวรวงศ์
เธอ
พระองค์
เจ้
าจั
กรพั
นธ์
เพ็
ญศิ
ริ
ประสู
ติ
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ที่
วั
งถนนหลานหลวง
กรุ
งเทพมหานคร
สิ้
นพระชนม์
๑๓ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(ปลายรั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
พระประวั
ติ
และการทำ
�งาน
พระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าจั
กรพั
นธ์
เพ็
ญศิ
ริ
พระนามเดิ
มว่
หม่
อมเจ้
าจั
กรพั
นธ์
เพ็
ญศิ
ริ
จั
กรพั
นธุ
เป็
นพระโอรสของพระเจ้
าวรวงศ์
เธอ
พระองค์
เจ้
าอ๊
อศคาร์
นุ
ทิ
ศ กรมหมื
นอนุ
วั
ตรจาตุ
รนต์
และหม่
อมจำ
�รั
ส จั
กรพั
นธุ์
ณ อยุ
ธยา
เริ
มเรี
ยนหนั
งสื
อที่
บ้
านญาติ
ก่
อนเข้
าเรี
ยนชั้
นประถมศึ
กษา โรงเรี
ยนอุ
ทั
ยวิ
ทยาคมของวั
ดอรุ
ณราชวราราม เรี
ยน
จบชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๑ จากนั้
นเข้
าเรี
ยนต่
อในโรงเรี
ยนเทพศิ
ริ
นทร์
จบชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๓ และเข้
าศึ
กษาในโรงเรี
ยน
นายร้
อยพระจุ
ลจอมเกล้
าชั้
นมั
ธยม ต่
อมา พ.ศ. ๒๔๗๐ พระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
๗ พระราชทาน
ทุ
นส่
วนพระองค์
ให้
ไปเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนเพ็
ดดี
(Peddie College) สหรั
ฐอเมริ
กา หลั
งจากจบชั้
นมั
ธยมศึ
กษาบริ
บู
รณ์
ใน
พ.ศ. ๒๔๗๓ ทรงเข้
าศึ
กษาต่
อที่
มหาวิ
ทยาลั
ยคอร์
แนล (Cornell University) อี
ก ๒ ปี
ครึ่
ง ก็
สำ
�เร็
จเที
ยบชั้
นจู
เนี
ยร์
ของ
สหรั
ฐอเมริ
กา พ.ศ. ๒๔๗๖ ทรงย้
ายจากสหรั
ฐอเมริ
กาไปศึ
กษาวิ
ชาการเกษตรที่
มหาวิ
ทยาลั
ยโลสบาโนส (University
of the Philippines at Los Banos) ณ ประเทศฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
ตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
เจ้
าอยู่
หั
พ.ศ. ๒๔๘๐ รั
บราชการที่
กระทรวงเกษตราธิ
การและสอนที่
มหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
ตำ
�แหน่
งนั
กเกษตรโท
ผู้
ช่
วยประจำ
�กองอุ
ตสาหกรรมพื
ชพรรณ กรมเกษตรและการประมง เมื่
อวั
นที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ในช่
วงนี้
ทรง
เป็
นอาจารย์
พิ
เศษให้
แก่
มหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
ด้
วย
พ.ศ. ๒๔๘๒ ทรงได้
รั
บทุ
นไปศึ
กษาต่
อชั้
นปริ
ญญาโทที่
มหาวิ
ทยาลั
ยคอร์
แนล (Cornell University) อี
เมื่
อสำ
�เร็
จการศึ
กษาแล้
วเกิ
ดสงครามโลกครั้
งที่
๒ ทำ
�ให้
เดิ
นทางกลั
บประเทศไทยไม่
ได้
จึ
งทรงทำ
�เรื่
องขอศึ
กษาต่
อในชั้
ปริ
ญญาเอก ที่
มหาวิ
ทยาลั
ยหลุ
ยส์
เซี
ยนา แต่
ยั
งเรี
ยนไม่
สำ
�เร็
จก็
ทรงถู
กเรี
ยกตั
วกลั
บมาทำ
�งานที่
กระทรวงเกษตราธิ
การ
ตามเดิ
นอกจากทรงมี
บทบาทสำ
�คั
ญในด้
านวิ
ชาการและงานบริ
หารแล้
ว ยั
งทรงมี
ส่
วนสำ
�คั
ญในการสร้
างสรรค์
งาน
ทำ
�นุ
บำ
�รุ
งศิ
ลปวั
ฒนธรรมและการดนตรี
พระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าจั
กรพั
นธ์
เพ็
ญศิ
ริ
ทรงสนพระทั
ยเรื่
องวรรณคดี
และดนตรี
มาแต่
ทรงพระเยาว์
ทรงเก่
งการแต่
งกลอน ทรงเป็
นนั
กร้
องประจำ
�โรงเรี
ยนเทพศิ
ริ
นทร์
พ.ศ. ๒๔๘๙ เข้
าเฝ้
าฯ พระบาทสมเด็
จพระปรเมนทรมหาอานั
นทมหิ
ดล พระอั
ฐมรามาธิ
บดิ
นทร และสมเด็
พระอนุ
ชาธิ
ราช (พระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช) ขณะเสด็
จนิ
วั
ตพระนคร ในฐานะนั
กแต่
งเพลง
สมั
ครเล่
น นำ
�เพลงที่
แต่
งไว้
ถวายทอดพระเนตรและได้
รั
บพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณ พระราชทานข้
อแนะนำ
�ในการแต่
งเพลง
ประเภทเพลงบลู
ส์
ต่
อมาได้
เข้
าเฝ้
าฯ รั
บพระราชทานทำ
�นองเพลงพระราชนิ
พนธ์
มาใส่
คำ
�ร้
อง และนำ
�เพลงพระราช
นิ
พนธ์
ยามเย็
นและสายฝนให้
วงดนตรี
กรมโฆษณาการบรรเลงในงานลี
ลาศสวนอั
มพรเป็
นครั้
งแรก
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์