Page 235 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

220
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
รั
บงานวาดรู
ปให้
กรมประชาสงเคราะห์
และหนั
งสื
อกามนิ
ตรายสั
ปดาห์
พ.ศ. ๒๔๘๖ เข้
าทำ
�งานในกระทรวงศึ
กษาธิ
การ แผนกหลั
กสู
ตรและได้
รั
บแต่
งตั้
งให้
เป็
นครู
สอนวาดเขี
ยน
ที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง ต่
อมาก็
ขอลาออก
พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็
นบรรณาธิ
การฝ่
ายศิ
ลป์
ของหนั
งสื
อโบว์
แดงรายสั
ปดาห์
เป็
นช่
วงที่
มี
ชื่
อเสี
ยงโด่
งดั
ในการเขี
ยนภาพประกอบวรรณกรรม อาทิ
ขุ
นช้
างขุ
นแผน พระอภั
ยมณี
ผู้
ชนะสิ
บทิ
ศ ฯลฯ ทำ
�อยู่
๔ ปี
ก็
เลิ
กกิ
จการและได้
ออกหนั
งสื
ออุ
ดมสารรายปั
กษ์
แทน
พ.ศ. ๒๔๙๐ นายเหม เวชกร ได้
ร่
วมกั
บเพื่
อนเปิ
ดสำ
�นั
กงานช่
าง
“เหม เวชกร”
ขึ้
น มี
ทั้
งงานเขี
ยนและ
งานแยกสี
ซึ่
งมี
งานเข้
ามาให้
ทำ
�มากมาย จนถึ
ง พ.ศ. ๒๔๙๖ สำ
�นั
กงานช่
าง
“เหม เวชกร”
จึ
งได้
ปิ
ดตั
ลงเพราะเทคโนโลยี
สมั
ยใหม่
เข้
ามาแทนที่
นายเหม เวชกร นอกจากจะประสบความสำ
�เร็
จอย่
างสู
งสุ
ดในการเขี
ยนภาพวิ
จิ
ตรวรรณกรรมหลายเรื่
องแล้
ยั
งรั
กการเล่
นดนตรี
เป็
นชี
วิ
ตจิ
ตใจ โดยเฉพาะการเล่
นไวโอลิ
น มี
ความชำ
�นาญมาก และได้
เข้
าร่
วมวงหนุ่
มน้
อย ตลอดชี
วิ
ได้
ทำ
�งานที่
ใจรั
กตลอดมา ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคหั
วใจวาย เมื่
อวั
นที่
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒ สิ
ริ
อายุ
ได้
๖๖ ปี
ผลงานสำ
�คั
วาดภาพประกอบหนั
งสื
อเรี
ยน หนั
งสื
อพิ
มพ์
วารสาร นวนิ
ยาย และอื่
นๆ ส่
วนใหญ่
เป็
นเรื่
องวรรณคดี
เช่
ขุ
นช้
างขุ
นแผน ศรี
ธนญชั
ย สาวเครื
อฟ้
า ไกรทอง ศรี
ปราชญ์
ราชาธิ
ราช พระเวสสั
นดร พระลอ มหาภารตยุ
ทธ พระอภั
ยมณี
กากี
เงาะป่
า กามนิ
ต ชุ
ดนางในวรรณคดี
ชุ
ดราชาธิ
ราช ชี
วประวั
ติ
ของสุ
นทรภู่
พ่
อขุ
นรามคำ
�แหง ชุ
ดประวั
ติ
ศาสตร์
ไทย
ชุ
ดปฐมสมโพธิ
ภาพปกประกอบเรื่
องแผลเก่
า ของไม้
เมื
องเดิ
ม ผู้
ชนะสิ
บทิ
ศ ของยาขอบ เป็
นต้
วาดภาพบนแผ่
นผ้
าไหม ทู
ลเกล้
าฯ ถวายพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช ตาม
พระราชประสงค์
เพื่
อพระราชทานพระสหายชาวต่
างชาติ
นั
กเขี
ยนนวนิ
ยายแนวสยองขวั
ญ และวาดภาพประกอบเรื่
องผี
อาทิ
ปี
ศาจของไทย วิ
ญญาณเร่
ร่
อน ฯลฯ
บรรเลงดนตรี
ในโรงภาพยนตร์
และนั
กดนตรี
ของ
“วงหนุ่
มน้
อย”
ผลงานเขี
ยนของ เหม เวชกร ได้
แก่
“ย่
ามความจำ
�”
เช่
น ไม้
เมื
องเดิ
ม, ยาขอบ, น.ม.ส., ถนอม มหาเปารยะ, จำ
�นง วงศ์
ข้
าหลวง, พาณี
“เล่
าเกร็
ดเรื่
องเก่
า”
เช่
น ภาพยนตร์
เป็
นครู
, นํ้
านมอิ่
มสุ
ดท้
าย, สำ
�เนี
ยงบอกภาษา, ชี
วิ
ตและงานของ
ศิ
ลปิ
น ไม้
เมื
องเดิ
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘