Page 234 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

219
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายเหม เวชกร
เกิ
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชลกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายเหม เวชกร เป็
นบุ
ตรของนายหุ่
น กั
บ หม่
อมหลวงสำ
�ริ
ด พึ่
งบุ
ณ อยุ
ธยา ชี
วิ
ตในวั
ยเด็
กประสบความขมขื่
น ตั้
งแต่
อายุ
๘ ขวบ เนื่
องจาก
ครอบครั
วแตกแยก จึ
งทำ
�ให้
การดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตเป็
นไปด้
วยความลำ
�บากต้
องร่
อนเร่
อยู่
ในความอุ
ปการะของบุ
คคลต่
างๆ และไม่
ประสบความสำ
�เร็
จในการเรี
ยน
เคยเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนเทพศิ
ริ
นทร์
และโรงเรี
ยนอั
สสั
มชั
ญ แต่
ไม่
จบ แม้
แต่
นามสกุ
ล เวชกร
มาจากการที่
นายเหมได้
ไปอยู่
ในความอุ
ปการะของขุ
นประสิ
ทธิ์
เวชชการ เมื่
อท่
าน
สิ้
นชี
วิ
ต บุ
ตรหลานของท่
านขุ
นฯ ก็
ให้
ความอุ
ปการะต่
อมาและอนุ
ญาตให้
ใช้
นามสกุ
เมื่
อบิ
ดามารดาแยกทางกั
นนั้
น นายเหมได้
ไปอาศั
ยอยู่
กั
บลุ
งชื่
อ หม่
อมราชวงศ์
แดง ทิ
นกร ณ อยุ
ธยา ซึ่
ทำ
�งานอยู่
กั
บเจ้
าพระยายมราช (ปั้
น สุ
ขุ
ม) และในขณะนั้
นได้
เป็
นผู้
ดู
แลคณะนั
กเขี
ยนชาวอิ
ตาลี
ที่
มาเขี
ยนภาพใน
พระที่
นั่
งอนั
นตสมาคม นายเหม มี
หน้
าที่
ส่
งพู
กั
น สี
และเครื่
องมื
อในการวาดภาพ คราวหนึ่
งพบช็
อกล์
ตกอยู่
จึ
งเก็
บและ
นำ
�มาวาดรู
ปคน รู
ปวิ
วที่
สะพานท่
านํ้
า มิ
สเตอร์
ลิ
กอรี
(Ligori) จิ
ตรกรเขี
ยนภาพชาวอิ
ตาลี
เห็
นและชอบใจในฝี
มื
อการ
เขี
ยนภาพ และเห็
นว่
ามี
แววจะเป็
นจิ
ตรกรต่
อไป จึ
งขออนุ
ญาตจากลุ
งให้
นายเหม เข้
าร่
วมในคณะนั
กเขี
ยนและได้
สอน
วิ
ชาการเขี
ยนภาพให้
ซึ่
งนายเหมได้
ตั้
งใจฝึ
กหั
ดจนชำ
�นาญ ภายหลั
งเมื่
อเสร็
จงานเขี
ยนในพระที่
นั่
งแล้
ว มิ
สเตอร์
ลิ
กอรี
มี
ความประสงค์
จะพากลั
บไปประเทศอิ
ตาลี
ด้
วยเพื่
อให้
มี
โอกาสเรี
ยนทางการเขี
ยนภาพ แต่
ไม่
ได้
รั
บอนุ
ญาตให้
ไปจึ
งทำ
�ให้
ผิ
ดหวั
งและหนี
ออกจากบ้
าน จนอายุ
๑๙ ปี
จึ
งกลั
บมาบ้
าน และหางานทำ
�ที่
กรุ
งเทพฯ มารดาพาไปฝากงานที่
กรมตำ
�รวจ
ทหารบก โดยทำ
�งานเป็
นช่
างเขี
ยนรู
ปประกอบหนั
งสื
อตำ
�ราต่
างๆ ต่
อมาได้
รั
บเลื
อกให้
เขี
ยนภาพรามเกี
ยรติ์
ตอนมั
งกรกั
ณฐ์
ล้
ม ที่
พระระเบี
ยงพระอุ
โบสถวั
ดพระศรี
รั
ตนศาสดาราม เมื่
องานเสร็
จแล้
วจึ
งทำ
�ให้
มี
ความมั่
นใจมากขึ้
นและหั
นมายึ
ดอาชี
เขี
ยนภาพขายแต่
นั้
นมา ได้
ฝึ
กฝนเขี
ยนภาพทุ่
งนา ป่
าเขาและชี
วิ
ตไทย เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้
เข้
าทำ
�งานเป็
นช่
างเขี
ยนภาพ
ประกอบและภาพหน้
าปกหนั
งสื
อนวนิ
ยาย สำ
�นั
กพิ
มพ์
เพลิ
นจิ
ตต์
ของ เวช กระตุ
ฤกษ์
ลั
กษณะการเขี
ยนภาพของนายเหม
นั้
น ลั
กษณะเป็
นภาพลายเส้
น เขี
ยนด้
วยหมึ
กอิ
นเดี
ยกั
บลายสกรี
นเขี
ยนด้
วยดิ
นสอ ภาพลายเส้
นนั้
นเส้
นแต่
ละเส้
นละเอี
ยด
ยิ
บและสมํ่
าเสมอ เส้
นคมชั
ด ส่
วนภาพที่
เขี
ยนด้
วยดิ
นสอ มี
การแรเงาจนดู
คล้
ายภาพมี
ชี
วิ
ต ณ ที่
สำ
�นั
กพิ
มพ์
นี้
ได้
เขี
ยน
ภาพไว้
มากมาย ต่
อมาได้
ลาออกและมาตั้
งสำ
�นั
กพิ
มพ์
พิ
มพ์
หนั
งสื
อออกจำ
�หน่
ายรายสิ
บวั
น ชื่
อหนั
งสื
อว่
า คณะเหม โดยมี
เหม เวชกร เป็
นบรรณาธิ
การ มี
ก้
าน พึ่
งบุ
ญ (ไม้
เมื
องเดิ
ม) เป็
นผู้
เขี
ยนเรื่
อง เป็
นหนั
งสื
อขายดี
มาก แต่
เก็
บเงิ
นไม่
ได้
จึ
งต้
องปิ
ดกิ
จการ พระราชวรวงศ์
เธอ กรมหมื่
นพิ
ทยาลงกรณ์
โปรดฝี
มื
อการเขี
ยนภาพของนายเหม เวชกร จึ
งทรงชั
กชวน
ให้
ไปทำ
�งานที่
ฝ่
ายพิ
มพ์
ต้
นฉบั
บหนั
งสื
อพิ
มพ์
ประมวญวั
นรายวั
น โดยเขี
ยนภาพประกอบวรรณคดี
ขุ
นช้
างขุ
นแผน และ
ภาพประกอบวรรณคดี
อื่
นๆ ผลงานของนายเหม เวชกร ก็
ปรากฏตามมาอย่
างต่
อเนื่
องและเป็
นงานที่
มี
ชื่
อเสี
ยงทุ
กชิ้
ทำ
�งานอยู่
จนโรงพิ
มพ์
ถู
กทิ้
งระเบิ
ดจึ
งได้
ปิ
ดตั
วลง
๕๑
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์