Page 217 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

202
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
จากนั้
นท่
านได้
ทำ
�งานด้
านสถาปั
ตยกรรมทั้
งในแบบไทยประเพณี
และแบบสากลอย่
างต่
อเนื่
องเรื่
อยมาตลอดช่
วงชี
วิ
ของท่
าน อี
กทั้
งยั
งทำ
�นุ
บำ
�รุ
งศิ
ลปวั
ฒนธรรม และทำ
�งานเพื่
อส่
วนรวมอยู่
เสมอ
ศาสตราจารย์
พลเรื
อตรี
สมภพ ภิ
รมย์
ถึ
งแก่
อนิ
จกรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๓ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๕๐
สิ
ริ
อายุ
๙๒ ปี
ผลงานสำ
�คั
ด้
านสถาปั
ตยกรรมออกแบบบ้
านห้
างร้
านอาคารและสถานที่
สำ
�คั
ญเช่
นพระตำ
�หนั
กสมเด็
จพระเจ้
าภคิ
นี
เธอ
เจ้
าฟ้
าเพชรรั
ตนราชสุ
ดา สิ
ริ
โสภาพั
ณณวดี
ตึ
กบั
ญชาการกองทั
พเรื
อ (แบบไทย) อาคารกรมแผนที่
ทหาร
ริ
มคลองคู
เมื
องเดิ
ม ตึ
กโรงเรี
ยนเตรี
ยมทหาร ถนนพระราม ๔ อาคารธนาคารกรุ
งไทย กระทรวงการคลั
ถนนพระรามที่
๑ ค่
ายเฟรนด์
ชิ
ฟ ของกองทั
พบก ณ จั
งหวั
ดนครราชสี
มา คลั
งสิ
นค้
าของนายสุ
ริ
ยน ไรวา
ธนบุ
รี
อาคารพิ
ธานพานิ
ช ถนนสุ
รวงศ์
บ้
านนายประมุ
ข สุ
วรรณศิ
ลป์
บ้
านนายพิ
ศาล รั
ตตกุ
ล บ้
านนาย
วิ
ชั
ย มาลี
นนท์
เป็
นต้
น ผลงานของท่
านได้
รั
บรางวั
ลในการประกวดหลายครั
ง ได้
แก่
ประกวดแบบโรงแรม
เอราวั
ณ ได้
รั
บรางวั
ลที่
๑ และได้
รั
บรางวั
ลที่
๒ จากการประกวดแบบบ้
านทรงไทยของสภาวั
ฒนธรรมหญิ
ด้
านวิ
ชาการ ท่
านเป็
นผู
ริ
เริ่
มโครงการตั้
ง หอศิ
ลปแห่
งชาติ
ถนนเจ้
าฟ้
า (ปั
จจุ
บั
นคื
อ พิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
หอศิ
ลป) เขี
ยนหนั
งสื
อ อาทิ
กุ
ฎาคาร บ้
านไทยภาคกลาง นรชาติ
พระเมรุ
มาศ สมั
ยกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
สามก๊
กฉบั
บเสนาธิ
การ เรื่
องพระราชพิ
ธี
พยุ
หยาตราชลมารค พจนานุ
กรมศั
พท์
ศิ
ลปกรรม สารานุ
กรม
ศั
พท์
ดนตรี
ไทย ภาคประวั
ติ
และบทร้
องเพลงเถา อั
ครมหาราชาสถาปนิ
กแห่
งกรุ
งสยาม สถาปั
ตยกรรม
กลาโหม ปกิ
ณกคดี
หมายเลข ๑๓ ว่
าด้
วย ประตู
หน้
าต่
างประดั
บมุ
กของไทย ฯลฯ
แต่
งเพลงไทย ประมาณ ๑,๐๐๐ เพลง
แปลหนั
งสื
อ ซิ
มโฟนี
และคอนแชโต้
ได้
รั
บรางวั
ลชนะเลิ
ศการประกวดออกแบบโรงแรมเอราวั
ณ เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๖
ดำ
�รงตำ
�แหน่
งศาสตราจารย์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๐๙
ได้
รั
บแต่
งตั้
งเป็
นราชบั
ณฑิ
ต สาขาสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
และสภานิ
ติ
บั
ญญั
ติ
แห่
งชาติ
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๑๖
ได้
รั
บปริ
ญญาสถาปั
ตยกรรมศาสตรดุ
ษฎี
บั
ณฑิ
ตกิ
ตติ
มศั
กดิ์
จากมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๓
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(สถาปั
ตยกรรม) ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช
๒๕๒๙
ได้
รั
บกิ
ตติ
บั
ตรสถาปนิ
กผู้
มี
บทบาทอย่
างสำ
�คั
ญในการส่
งเสริ
มงานศิ
ลปสถาปั
ตยกรรม จากสมาคมสถาปนิ
สยาม ในพระบรมราชู
ปถั
มภ์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๓๐
ได้
รั
บพระราชทานเลื่
อนยศเป็
น พลเรื
อตรี
เป็
นกรณี
พิ
เศษ เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้
รั
บการยกย่
องเป็
น สถาปนิ
กดี
เด่
น จากสมาคมสถาปนิ
กสยาม ในพระบรมราชู
ปถั
มภ์
ฯ พ.ศ. ๒๕๓๗
ได้
รั
บการยกย่
องเป็
น ปู
ชนี
ยบุ
คคลดี
เด่
นทางด้
านสถาปั
ตยกรรมไทย ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๘ จาก
คณะกรรมการวั
นอนุ
รั
กษ์
มรดกไทย
ได้
รั
บปริ
ญญาสถาปั
ตยกรรมศาสตรดุ
ษฎี
บั
ณฑิ
ตกิ
ตติ
มศั
กดิ์
จากมหาวิ
ทยาลั
ยศรี
ปทุ
ม เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๔๓
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘