Page 216 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

201
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์
พลเรื
อตรี
สมภพ ภิ
รมย์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(สถาปั
ตยกรรม)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
(จั
งหวั
ดธนบุ
รี
เดิ
ม)
ถึ
งแก่
กรรม
๓ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
ศาสตราจารย์
พลเรื
อตรี
สมภพ ภิ
รมย์
นามเดิ
มว่
า สมหมาย เป็
นบุ
ตร
ของนาวาโท หลวงบรรเจิ
ดเรขกรรม (ชม ภิ
รมย์
) (ร.น.) รั
บราชการเป็
นช่
างนวกรรม
กรมยุ
ทธโยธาทหารเรื
อ และนางใหญ่
ภิ
รมย์
เรี
ยนหนั
งสื
อเบื้
องต้
นกั
บคุ
ณตาที่
บ้
านศาลาดิ
นสอ หลั
งตลาดบ้
านขมิ้
น เรี
ยนจบประถมศึ
กษาปี
ที่
๓ ที่
โรงเรี
ยนสตรี
วั
ดระฆั
งแล้
วไม่
ได้
เรี
ยนต่
อ เพราะบิ
ดาถู
กดุ
ลออกจากราชการด้
วยเหตุ
ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิ
จตกตํ่
จึ
งเที่
ยวเล่
นซุ
กซนตามประสาเด็
กไม่
เรี
ยนหนั
งสื
อ ว่
างเว้
นการเรี
ยนถึ
ง ๖ ปี
ต่
อมาภายหลั
งได้
เรี
ยนภาคคํ่
าที่
โรงเรี
ยนวั
บวรนิ
เวศจนจบชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที
๘ ขณะเรี
ยนบิ
ดาได้
พาไปฝากให้
ฝึ
กฝนทางช่
างกั
บผู้
มี
ความรู้
ความชำ
�นาญหลายท่
าน
รวมทั้
งบิ
ดาซึ่
งสอนเขี
ยนแบบ ถื
อเป็
นครู
คนแรก เรี
ยนเขี
ยนลายไทย การปั้
น การแกะสลั
ก เมื่
อจบระดั
บมั
ธยมศึ
กษา
ได้
สอบเข้
าศึ
กษาในคณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย ได้
รั
บทุ
นจากกองทั
พเรื
อ เมื่
อจบการศึ
กษา
พ.ศ. ๒๔๘๔ เข้
ารั
บราชการเป็
นสถาปนิ
กที่
กองสารวั
ตรช่
าง กรมยุ
ทธโยธาทหารเรื
อ (กรมอู่
ทหารเรื
อปั
จจุ
บั
น) เมื่
พ.ศ. ๒๔๘๕ งานในหน้
าที่
ก้
าวหน้
ามาเป็
นลำ
�ดั
บ พ.ศ. ๒๕๐๐ ไปศึ
กษาดู
งานโยธาในยุ
โรปและอเมริ
กา กำ
�หนดเวลา
๑๘ เดื
อน แต่
ไปได้
เพี
ยง ๖ เดื
อน ถู
กเรี
ยกตั
วกลั
บเนื่
องจากมี
เหตุ
การณ์
ปฏิ
วั
ติ
ในไทย และถู
กส่
งไปเป็
นทหารประจำ
กองพั
นวิ
ศวกรรมโยธา ฐานทั
พเรื
อสั
ตหี
บ ปฏิ
บั
ติ
หน้
าที่
เพี
ยง ๑ ปี
ขอโอนไปประจำ
�กรมส่
งบำ
�รุ
งทหาร กองบั
ญชาการ
ทหารสู
งสุ
ด กระทรวงกลาโหม ต่
อมาได้
รั
บแต่
งตั้
งเป็
นหั
วหน้
านายทหารติ
ดต่
อ หน่
วยสนั
บสนุ
นการก่
อสร้
างอเมริ
กาต่
กองทั
พไทย หรื
อ O.I.C.C. (Officer in Charge of Construction) ของกองทั
พเรื
อสหรั
ฐอเมริ
กา มี
หน้
าที่
ต้
อนรั
บและ
อำ
�นวยความสะดวกแก่
ทหารสหรั
ฐที่
เดิ
นทางมาให้
ความช่
วยเหลื
อประเทศไทย ต่
อมาลาออกจากราชการขณะมี
ยศเป็
นาวาเอก ชี
วิ
ตราชการทหารจึ
งยุ
ติ
ลง รวมระยะเวลารั
บราชการทหาร ๒๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๗ นายธนิ
ต อยู่
โพธิ์
อธิ
บดี
กรมศิ
ลปากรและผู้
อำ
�นวยการมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากรในขณะนั้
ได้
ชั
กชวนมาทำ
�งานในกรมศิ
ลปากร ตำ
�แหน่
งคณบดี
คณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร จึ
งเป็
นจุ
ดเริ่
ต้
นของงานวิ
ชาการ ค้
นคว้
า วิ
จั
ย เรี
ยบเรี
ยงตำ
�รา บทความด้
านสถาปั
ตยกรรมและอื่
นๆ และใน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้
ดำ
�รง
ตำ
�แหน่
งอธิ
บดี
กรมศิ
ลปากร สร้
างความก้
าวหน้
าให้
กรมศิ
ลปากรหลายประการ อาทิ
เป็
นผู้
ริ
เริ่
มโครงการก่
อตั้
งหอศิ
ลป
แห่
งชาติ
ขึ้
น (คื
อ พิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
หอศิ
ลป ในปั
จจุ
บั
น) ริ
เริ่
มโครงการโบราณคดี
ใต้
นํ้
า ขยายพิ
พิ
ธภั
ณฑสถาน
แห่
งชาติ
ในส่
วนภู
มิ
ภาค อนุ
รั
กษ์
ปราสาทเมื
องสิ
งห์
จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
อนุ
รั
กษ์
เรื
อพระราชพิ
ธี
ในขบวนพยุ
หยาตราทาง
ชลมารค ริ
เริ่
มการประกวดอ่
านทำ
�นองเสนาะและริ
เริ่
มจั
ดการแสดงมหาดุ
ริ
ยางค์
ไทย ริ
เริ่
มอั
ดเทปการบรรเลงเพลงไทย
ต่
อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้
รั
บแต่
งตั้
งเป็
น ราชบั
ณฑิ
ต และได้
ลาออกจากราชการก่
อนเกษี
ยณอายุ
ราชการ เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๑๙
๔๓
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์