Page 211 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

196
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
สมรสกั
บนาง Paal Angelini มี
บุ
ตร ๒ คน และได้
หย่
าร้
างกั
น ต่
อมาได้
แต่
งงาน
อี
กครั้
งหนึ่
งกั
บนางสาวมาลิ
นี
เคนนี่
ในประเทศไทย ท่
านถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคเนื้
องอกในลำ
�ไส้
เมื่
อวั
นที่
๑๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๐๕ สิ
ริ
อายุ
๖๙ ปี
๗ เดื
อน ๒๙ วั
น รวมเวลารั
บราชการในเมื
องไทย ๓๘ ปี
๔ เดื
อนเศษ
ผลงานสำ
�คั
เป็
นผู้
มี
บทบาทในการวางรากฐานของการศึ
กษาศิ
ลปะในประเทศไทย ร่
วมกั
บหลวงวิ
จิ
ตรวาทการ และ
พระสาโรชรั
ตนนิ
มานก์
สถาปนิ
ก ร่
วมกั
นก่
อตั้
งโรงเรี
ยนศิ
ลปากร แผนกช่
างขึ้
นในกรมศิ
ลปากรเมื่
อ พ.ศ.
๒๔๗๖ ซึ่
งต่
อมาได้
ยกฐานะเป็
นมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร
ผลิ
ต จิ
ตรกร ประติ
มากร และสถาปนิ
กเป็
นจำ
�นวนมาก ศิ
ษย์
ของศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
ได้
สร้
างชื่
อเสี
ยง
ผลิ
ตผลงานอย่
างมี
คุ
ณภาพ และหลายคนได้
เป็
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ต่
อมา
ดำ
�รงตำ
�แหน่
งคณบดี
คณะจิ
ตรกรรมและประติ
มากรรม มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากรเป็
นคนแรก และเป็
นผู้
วาง
หลั
กสู
ตรการศึ
กษาในคณะนี้
เป็
นครู
ผู้
ที่
มี
ความกระตื
อรื
อร้
นปฏิ
บั
ติ
หน้
าที
อุ
ทิ
ศตนและเวลาในการถ่
ายทอดความรู้
ทางด้
านศิ
ลปะให้
แก่
ศิ
ษย์
อย่
างตั้
งใจ
เป็
นผู้
ริ
เริ่
มให้
มี
การจั
ดแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งแรก เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๒ และจั
ดต่
อเนื่
องกั
นต่
อมา
เพื่
อให้
ศิ
ลปิ
นนำ
�ผลงานออกแสดง
ออกแบบปั้
นเงิ
นเหรี
ยญและเงิ
นตรา
เขี
ยนหนั
งสื
อตำ
�ราประกอบการเรี
ยนทางศิ
ลปะหลายเรื่
อง เช่
น หนั
งสื
อศิ
ลปะสงเคราะห์
ซึ่
งเป็
พจนานุ
กรมศั
พท์
ศิ
ลปะตะวั
นตก นั
บเป็
นพจนานุ
กรมทางศิ
ลปะฉบั
บแรกของไทย เป็
นผู้
บุ
กเบิ
กการเขี
ยน
บทความเกี่
ยวกั
บศิ
ลปะให้
แก่
ผู้
สนใจทั่
วไป โดยศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
เป็
นผู้
เขี
ยนภาษาอั
งกฤษ และ
พระยาอนุ
มานราชธนเป็
นผู้
แปลเป็
นภาษาไทย นอกจากนี้
ยั
งเขี
ยนบทความต่
างๆ อี
กเป็
นจำ
�นวนมาก เช่
เรื่
อง วิ
วั
ฒนาการแห่
งจิ
ตรกรรมฝาผนั
งไทย เรื่
อง ศิ
ลปะสุ
โขทั
ย เรื่
อง พรุ่
งนี้
ก็
ช้
าไปเสี
ยแล้
ว ลั
กษณะม้
ทรงของอนุ
สาวรี
ย์
สมเด็
จพระเจ้
าตากสิ
นมหาราช อะไรคื
อศิ
ลป ภาพจิ
ตรกรรมไทย ศิ
ลปและราคะจริ
ทฤษฎี
ของสี
ทฤษฎี
แห่
งองค์
ประกอบศิ
ลป เป็
นต้
ได้
รั
บมอบหมายจากทางราชการให้
ออกแบบและปั้
นรู
ปปั้
นและพระบรมรู
ปหลายแห่
งที่
สำ
�คั
ญ ได้
แก่
อนุ
สาวรี
ย์
ท้
าวสุ
รนารี
(คุ
ณหญิ
งโม) จั
งหวั
ดนครราชสี
มา พระบรมราชานุ
สาวรี
ย์
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธ
ยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกมหาราช ประดิ
ษฐาน ณ เชิ
งสะพานปฐมบรมราชานุ
สรณ์
หรื
อสะพานพระพุ
ทธยอดฟ้
พระบรมราชานุ
สาวรี
ย์
พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ประดิ
ษฐาน ณ บริ
เวณหน้
าสวนลุ
มพิ
นี
พระบรมราชานุ
สาวรี
ย์
สมเด็
จพระเจ้
ากรุ
งธนบุ
รี
ประดิ
ษฐานกลางวงเวี
ยนใหญ่
นอกจากนี้
ศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
ยั
งมี
ผลงานประติ
มากรรมอี
กหลายชิ้
น เช่
น พระบรมรู
ปสมเด็
จพระนเรศวรมหาราช
ประดิ
ษฐาน ณ บริ
เวณดอนเจดี
ย์
จั
งหวั
ดสุ
พรรณบุ
รี
พระศรี
ศากยะทศพลญาณประธานพุ
ทธมณฑล
สุ
ทรรศน์
พระพุ
ทธรู
ปลี
ลา ประดิ
ษฐานที่
พุ
ทธมณฑล จั
งหวั
ดนครปฐม เพื่
อฉลอง ๒๕ พุ
ทธศตวรรษแห่
พระพุ
ทธศาสนา
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘