Page 169 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

154
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ภาพสี
นํ้
า เจดี
ย์
สามองค์
(๒๕๒๔)
ภาพสี
นํ้
ามั
น วั
ดร้
าง
ด้
านงานวิ
ชาการ มี
บทความทางศิ
ลปะและภาพร่
าง และแผนผั
งการสำ
�รวจ ศึ
กษาโบราณสถาน
จำ
�นวนมาก โดยการร่
างภาพและแผนผั
ง เป็
นผลงานที่
มี
คุ
ณค่
าทางวิ
ชาการโบราณคดี
อย่
างยิ่
ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๒ เหรี
ยญเงิ
น (จิ
ตรกรรม) การแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๑ เมื่
อ พ.ศ.
๒๔๙๒
ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๑ เหรี
ยญทอง (จิ
ตรกรรม) จากภาพชายฉกรรจ์
การแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๒ เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๓
ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๒ เหรี
ยญเงิ
น (จิ
ตรกรรม) การแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๔ เมื่
อ พ.ศ.
๒๔๙๖
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘