Page 159 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

144
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
หลวงวิ
ศาลศิ
ลปกรรม (เชื้
อ ปั
ทมจิ
นดา)
เกิ
๒ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๒๗ ที่
จั
งหวั
ดสมุ
ทรปราการ
ถึ
งแก่
กรรม
๑๖ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
หลวงวิ
ศาลศิ
ลปกรรม (เชื้
อ ปั
ทมจิ
นดา) เป็
นบุ
ตรของนายทิ
ม และนางภู
การศึ
กษาได้
เรี
ยนกั
บบิ
ดาจนอ่
าน
ออกเขี
ยนได้
เรี
ยนหนั
งสื
อไทยและขอมที่
วั
ดทองศาลางาม ไปเรี
ยนช่
างกั
บครู
ดำ
� เรี
ยนแกะและปั้
นกั
บครู
ทั
ต และได้
เข้
เรี
ยนที่
โรงเรี
ยนนวลนรดิ
ศจนจบชั้
น ๓ ประโยค ๑
เมื่
ออายุ
๑๘ ปี
สมั
ครรั
บราชการกรมตำ
�รวจ แผนกไม้
สู
ง ถู
กเกณฑ์
ไปร่
วมสร้
างพระเมรุ
สมเด็
จพระบรม
โอรสาธิ
ราช เจ้
าฟ้
ามหาวชิ
รุ
ณหิ
ศ สยามมกุ
ฎราชกุ
มาร ที่
บริ
เวณวั
งหน้
า ต่
อมาย้
ายไปอยู่
แผนกแห่
นำ
�ตามเสด็
จ จากนั้
นได้
มาทำ
�งานที่
สโมสรช่
าง เป็
นช่
างเขี
ยน แล้
วไปเป็
นช่
างเขี
ยนแบบกรมคลองและได้
เรี
ยนกล้
องระดั
บกั
บนายช่
างชาวฝรั่
งเศส
อยู่
ไม่
นานก็
ลาออก แล้
วกลั
บมาทำ
�งานที่
สโมสรช่
างตามเดิ
ม ต่
อมาได้
ทำ
�หน้
าที่
หั
วหน้
าโรงงานในโรงเรี
ยนหั
ตถกรรม
เริ่
มงานช่
างถม ช่
างพิ
มพ์
สกรี
น ช่
างประดั
บมุ
ก ช่
างกลึ
งงา และได้
นำ
�นั
กเรี
ยนโรงเรี
ยนนี้
ช่
วยเขี
ยนลายเทพนมผนั
งพระที่
นั่
ดุ
สิ
ตมหาปราสาท ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ต่
อมาพระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วโปรดให้
สโมสรช่
างซึ่
งเปลี่
ยนชื่
อเป็
นโรงเรี
ยนหั
ตถกรรมราช
บุ
รณะ เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๕๔ พระราชทานนามใหม่
ว่
า โรงเรี
ยนเพาะช่
าง เสด็
จฯ มาทรงเปิ
ด เมื่
อวั
นที่
๗ มกราคม พ.ศ.
๒๔๕๖ หลวงวิ
ศาลศิ
ลปกรรมได้
รั
บราชการ ณ ที่
แห่
งนี้
ถึ
ง ๑๗ ปี
และได้
รั
บพระราชทานบรรดาศั
กดิ์
เป็
นขุ
นและหลวง
ตามลำ
�ดั
บ จากนั้
นไปเป็
นนายช่
างตรวจการก่
อสร้
างประจำ
�กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึ
กษาธิ
การในปั
จจุ
บั
น) เมื่
เปลี่
ยนแปลงการปกครอง ได้
ไปรั
บราชการ ณ กรมศิ
ลปากร เป็
นเวลา ๑ ปี
จึ
งมาเป็
นอาจารย์
ใหญ่
คนแรกของโรงเรี
ยน
ช่
างก่
อสร้
างอุ
เทนถวาย ประมาณ ๒ ปี
จึ
งออกจากราชการ และเปิ
ดสำ
�นั
กงานส่
วนตั
วชื่
“ศิ
ลปกรรม”
ต่
อมากลั
เข้
ารั
บราชการที่
กรมการศาสนา จนเกษี
ยณอายุ
ราชการเมื่
ออายุ
๖๓ ปี
เป็
นอาจารย์
พิ
เศษสอนที่
โรงเรี
ยนประณี
ศิ
ลปกรรม (มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร) ประมาณ ๒๐ ปี
สอนในคณะจิ
ตรกรรมและประติ
มากรรม คณะมั
ณฑนศิ
ลป์
และ
คณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
หลวงวิ
ศาลศิ
ลปกรรม (เชื้
อ ปั
ทมจิ
นดา) ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๑๖ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ สิ
ริ
อายุ
๙๘ ปี
ผลงานสำ
�คั
ร่
วมสร้
างพระเมรุ
สมเด็
จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้
าฟ้
ามหาวชิ
รุ
ณหิ
ศ สยามมกุ
ฎราชกุ
มาร
เขี
ยนลายเทพนมผนั
งพระที่
นั่
งดุ
สิ
ตมหาปราสาท ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
เจ้
าอยู่
หั
งานออกแบบ/เขี
ยนแบบ
ออกแบบ เขี
ยนแบบ พระอุ
โบสถ/วิ
หาร/กุ
ฏิ
สงฆ์
/ฌาปนสถาน และอื่
นๆ
เช่
น วั
ดราชบุ
รณะ (วั
ดเลี
ยบ) กทม.,
วั
ดไตรมิ
ตร, วั
ดสุ
นทรธรรมทาน, วั
ดจั
นทรสโมสร, วั
ดไผ่
ตั
น, วั
ดญวน บางโพ, วั
ดท่
าพระ, วั
ดบุ
ปผาราม, วั
ดนาเกลื
ชลบุ
รี
, วั
ดชลประทานรั
งสฤษฏิ์
นนทบุ
รี
, วั
ดโปรดสั
ตว์
พระนครศรี
อยุ
ธยา, วั
ดสามง่
าม นครปฐม, วั
ดทุ่
งสะพาน จั
นทบุ
รี
เป็
นต้
๑๖
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์