Page 158 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

143
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
หลวงวิ
จิ
ตรเจษฎา (ครู
ทองอยู่
)
เกิ
ไม่
ปรากฏหลั
กฐาน
ถึ
งแก่
กรรม
ไปรากฎหลั
กฐาน
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
ตอนต้
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
หลวงวิ
จิ
ตรเจษฎา หรื
อครู
ทองอยู่
เป็
นจิ
ตรกรเอกสมั
ยรั
ชกาลที่
๓ รั
ชกาลที่
๔ มั
กเขี
ยนภาพคู่
กั
นกั
บหลวง
เสนี
บริ
รั
กษ์
หรื
อครู
คงแป๊
ะ ในสถานที่
เดี
ยวกั
น ภาพครู
คงแป๊
ะมี
อยู่
ที่
ไหน ก็
มั
กจะมี
ภาพฝี
มื
อครู
ทองอยู่
ประกบอยู่
ข้
างเสมอ แต่
ภาพจิ
ตรกรรมของทั้
ง ๒ มี
เอกลั
กษณ์
แตกต่
างกั
นไป ที่
มี
ชื่
อเสี
ยง คื
อภาพจิ
ตรกรรมฝาผนั
งพระอุ
โบสถ
วั
ดสุ
วรรณาราม กรุ
งเทพฯ (ฝั่
งธนบุ
รี
) ถื
อเป็
นจิ
ตรกรรมฝาผนั
งที่
นั
กศึ
กษาทางด้
านศิ
ลปะและผู้
คนที่
ต้
องการฝึ
กฝนฝี
มื
ด้
านการวาดภาพศิ
ลปะแบบไทย ใช้
เป็
นต้
นแบบในการฝึ
กปรื
อ สร้
างประสบการณ์
สมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
ากรมพระยานริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
ทรงกล่
าวถึ
งครู
ทองอยู่
และครู
คงแป๊
ะ ในหนั
งสื
อกราบทู
ล สมเด็
จฯ
กรมพระยาดำ
�รงราชานุ
ภาพ เมื่
อวั
นที่
๖ มี
นาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ความตอนหนึ่
งว่
“หลวงวิ
จิ
ตรเจษฎา ผู้
ที่
ปรากฏฟุ
ตโน้
ตว่
าชื่
อทองอยู่
นี้
ไม่
มี
ที่
สงไสย พวกช่
างเรี
ยกกั
นว่
าครู
ทองอยู่
เป็
นมื
คู่
ขั
นกั
บครู
คงแป๊
ะ เขี
ยนประชั
นกั
นรํ่
าไป เช่
นที่
พระอุ
โบสถวั
ดอรุ
ณ ซึ่
งเพลิ
งไหม้
เสี
ยแล้
ว เขี
ยนห้
องเคี
ยงกั
น เรื่
องมโหสถ
ด้
วยกั
น คงแป๊
ะเขี
ยนอุ
มงค์
ครู
ทองอยู่
เขี
ยนห้
องชั
กรอกเตี้
ยค่
อม แล้
วไปเขี
ยนประชั
นกั
นที่
วั
ดสุ
วรรณารามอยู่
เคี
ยงกั
นอี
ครู
ทองอยู่
เขี
ยนเนมี
ราช คงแป๊
ะเขี
ยนมโหสถ ยั
งคงอยู่
ดู
ได้
ดี
จนทุ
กวั
นนี้
คนทั้
งสองนี้
ลํ่
าฦๅด้
วยกั
น บางพวกถื
อว่
าคงแป๊
ดี
กว่
า บางพวกถื
อว่
าครู
ทองอยู่
ดี
กว่
า เกล้
ากระหม่
อมเป็
นพวกนั
บถื
อครู
ทองอยู่
แลผู้
ที่
ใช้
คำ
�ไหว้
ครู
นั้
นก็
นั
บถื
อครู
ทองอยู่
ไม่
ไหว้
คงแป๊
ะ แต่
ที่
จริ
งควรจะไหว้
ด้
วยกั
น เพราะฝี
มื
อเป็
นเอกทั
ดเที
ยมกั
น ไม่
มี
เสมอสามในรั
ชกาลที่
๓ ที่
ไม่
ไหว้
จะ
เป็
นด้
วยคงแป๊
ะอายุ
อ่
อน ฤๅมิ
ฉะนั้
นก็
รั
งเกี
ยจความชั่
ว ได้
ทราบว่
ากระทำ
�ผิ
ดฆ่
าคนตาย แต่
เห็
นจะไม่
ใช่
โดยสั
ญเจตนา
ลู
กขุ
นพิ
พากษาให้
ลงโทษจำ
�คุ
ก แต่
พระบาทสมเด็
จพระนั่
งเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วทรงพระกรุ
ณาโปรดฯ ยกโทษพระราชทาน
ตรั
สว่
าช่
างฝี
มื
อดี
หาใช้
ยาก”
ผลงานสำ
�คั
เขี
ยนภาพทศชาติ
ชาดกเรื่
องเนมี
ราช ที่
ผนั
งพระอุ
โบสถวั
ดสุ
วรรณาราม กรุ
งเทพฯ
ภาพเทพชุ
มนุ
ม ที่
ผนั
งพระอุ
โบสถวั
ดสุ
วรรณาราม กรุ
งเทพฯ
ภาพมารผจญ ที่
ผนั
งด้
านหน้
า ในพระอุ
โบสถวั
ดสุ
วรรณาราม กรุ
งเทพฯ
ภาพเสด็
จจากดาวดึ
งส์
ที่
ผนั
งด้
านหลั
งในพระอุ
โบสถวั
ดสุ
วรรณาราม กรุ
งเทพฯ
เขี
ยนเรื่
องพระมโหสถ ตอนชั
กรอกเตี้
ยค่
อม ที่
พระอุ
โบสถวั
ดอรุ
ณราชวราราม ส่
วนครู
คงแป๊
ะเขี
ยนตอน
ห้
องอั
นวิ
จิ
ตรสวยงามในอุ
โมงค์
ที่
พระมโหสถสร้
างไว้
ลวงข้
าศึ
ก น่
าเสี
ยดายว่
าในสมั
ยรั
ชกาลที่
๕ ได้
เกิ
ไฟไหม้
พระอุ
โบสถ จนทำ
�ให้
ภาพทั้
งสองเสี
ยหายหมด
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
๑๕
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์