Page 136 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

121
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
สมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
ากรมพระยานริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
ทรงรั
บราชการในตำ
�แหน่
งเสนาบดี
กระทรวงวั
งมาจนถึ
ง พ.ศ.
๒๔๕๒ เกิ
ดประชวรด้
วยพระโรคหทั
ยโต เพราะทรงตรากตรำ
�ทำ
�งานจนไม่
มี
เวลาพั
กผ่
อน แพทย์
ประจำ
�พระองค์
แนะนำ
ให้
ทรงลาพั
กราชการเพื่
อรั
กษาพระองค์
ก็
ไม่
ทรงยิ
นยอมด้
วยห่
วงใยในพระราชกิ
จที่
ทรงปฏิ
บั
ติ
สนองพระเดชพระคุ
ณอยู่
และมิ
ได้
ทรงแพร่
งพรายให้
ทราบฝ่
าละอองธุ
ลี
พระบาท ด้
วยพระกตั
ญญู
ภาพ จนภายหลั
งมี
อาการพระหทั
ยอ่
อนลงด้
วย
ทรงเห็
นว่
าการปฏิ
บั
ติ
ราชการในหน้
าที่
บกพร่
องจึ
งกราบถวายบั
งคมลาออกจากราชการ โปรดเกล้
าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุ
ญาต
ต่
อมาเมื่
อ พ.ศ. ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
เลื่
อนกรม
สมเด็
จเจ้
าฟ้
ากรมหลวงนริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
เป็
น “กรมพระ” และตลอดรั
ชกาลทรงรั
บราชการสนองพระเดชพระคุ
ณ ใน
ทางการช่
างต่
างๆ เช่
น ออกแบบเครื่
องราชู
ปโภค เครื่
องราชอิ
สริ
ยาภรณ์
พระเมรุ
ที่
พระราชทานเพลิ
งพระศพใหญ่
แบบพั
ดรอง ภาพปก และภาพแทรกหนั
งสื
อที่
ทรงพระราชนิ
พนธ์
ธงประจำ
�กองลู
กเสื
อ เป็
นต้
น อี
กทั้
งยั
งได้
สนอง
พระเดชพระคุ
ณในราชการพิ
เศษ คื
อ เป็
นกรรมการสภาการคลั
งตรวจงบประมาณแผ่
นดิ
น กรรมการตรวจแก้
ร่
าง
ประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิ
ชย์
กรรมการหอพระสมุ
ด เป็
นต้
ในรั
ชกาลที่
๗ ทรงดำ
�รงตำ
�แหน่
งอภิ
รั
ฐมนตรี
ที่
ปรึ
กษาราชการแผ่
นดิ
น ทรงเป็
นอุ
ปนายกราชบั
ณฑิ
ตยสภา
แผนกศิ
ลปากร รวมทั
งยั
งโปรดเกล้
าฯ ให้
สนองพระเดชพระคุ
ณในทางการช่
างดั
งเช่
นที่
เคยสนองพระเดชพระคุ
ณมา
แล้
วในรั
ชกาลก่
อนๆ
ต่
อมาในรั
ชกาลที่
๘ ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
เลื่
อนกรมสมเด็
จเจ้
าฟ้
านริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
ขึ้
นเป็
“สมเด็
จฯ
กรมพระยา”
ในด้
านราชการแผ่
นดิ
นสมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ เจ้
าฟ้
ากรมพระยานริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
ทรงเป็
นเสนาบดี
หลาย
กระทรวง ทั้
งกระทรวงโยธาธิ
การ กระทรวงพระคลั
งมหาสมบั
ติ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงวั
ง ทรงดำ
�รงตำ
�แหน่
อภิ
รั
ฐมนตรี
ที่
ปรึ
กษาราชการแผ่
นดิ
น อุ
ปนายกราชบั
ณฑิ
ตยสภา แผนกศิ
ลปากร ทรงได้
รั
บแต่
งตั้
งให้
เป็
นผู้
สำ
�เร็
จราชการ
แทนพระองค์
ในสมั
ยรั
ชกาลที่
สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ เจ้
าฟ้
ากรมพระยานริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
สิ้
นพระชนม์
เมื่
อวั
นที่
๑๐ มี
นาคม พ.ศ.
๒๔๙๐ พระชั
นษา ๘๔ ปี
ทรงเป็
นต้
นราชสกุ
ล จิ
ตรพงศ์
พระกรณี
ยกิ
จด้
านทั
ศนศิ
ลป์
สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ เจ้
าฟ้
ากรมพระยานริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
มี
พระอั
จฉริ
ยภาพด้
านทั
ศนศิ
ลป์
อย่
าง
เอกอุ
ทรงได้
รั
บยกย่
องว่
าเป็
“นายช่
างใหญ่
แห่
งกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ทรงเชี่
ยวชาญงานศิ
ลปะทุ
กแขนงทั้
งศิ
ลปกรรม
สถาปั
ตยกรรม จิ
ตรกรรม ตั
วอย่
างผลงานที่
สำ
�คั
ญ เช่
ด้
านสถาปั
ตยกรรม
ได้
แก่
การออกแบบพระเมรุ
มาศ พระเมรุ
การออกแบบก่
อสร้
างพระอุ
โบสถ
วั
ดเบญจมบพิ
ตรดุ
สิ
ตวนาราม
ด้
านจิ
ตรกรรม
เช่
น ภาพเขี
ยนสี
นํ้
ามั
นประกอบโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพเขี
ยนรถพระอาทิ
ตย์
ที่
เพดานพระที่
นั่
งภานุ
มาศจำ
�รู
ญ (พระที่
นั่
งบรมพิ
มาน) ภาพประกอบเรื่
องธรรมาธรรมะสงคราม
ภาพแบบพั
ดต่
าง ๆ ฯลฯ
ด้
านงานออกแบบ
เช่
น ทรงออกแบบตรากระทรวงต่
างๆ อนุ
สาวรี
ย์
ทหารอาสา พระธรณี
บี
บมวยผมที่
เชิ
งสะพานผ่
านพิ
ภพลี
ลา พระบรมรู
ปหล่
อพระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกมหาราชที่
เชิ
งสะพาน
พระพุ
ทธยอดฟ้
า ออกแบบพั
ดรองต่
าง ๆ