Page 101 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

86
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกรุ
ณา กุ
ศลาสั
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๖
เกิ
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่
จั
งหวั
ดนครสวรรค์
ถึ
งแก่
กรรม
๑๓ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายกรุ
ณา กุ
ศลาสั
ย เดิ
มชื่
อ กิ
มฮง โคว้
ตระกู
ล เป็
นบุ
ตรของนาย
เจ็
งและนางเกี
ยง โคว้
ตระกู
ล อาชี
พค้
าขาย เริ่
มการศึ
กษาระดั
บประถมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดตะแบก จั
งหวั
ดนครสวรรค์
ต่
อมาประสบปั
ญหาด้
วยบิ
ดาถู
กจำ
�คุ
เพราะใช้
ธนบั
ตรปลอมโดยไม่
รู้
ตั
ว มารดาป่
วยเป็
นวั
ณโรค ต้
องไปอยู่
ในความ
อุ
ปการะของน้
า เมื่
อมารดาเสี
ยชี
วิ
ต จึ
งไปกรุ
งเทพฯ อาศั
ยอยู่
กั
บลุ
งซึ่
งบวชเป็
พระภิ
กษุ
อยู่
วั
ดตรี
ทศเทพ และเรี
ยนหนั
งสื
อที่
โรงเรี
ยนดำ
�เนิ
นศึ
กษา เมื่
อหลวงลุ
สึ
ก ก็
อยู่
กั
บป้
า เรี
ยนต่
อที่
โรงเรี
ยนพญาไทวิ
ทยาการ ๑ ปี
บิ
ดาเสี
ยชี
วิ
ต จึ
งเดิ
นทาง
กลั
บนครสวรรค์
ไม่
นานน้
าเสี
ยชี
วิ
ตอี
ก จึ
งต้
องอาศั
ยครอบครั
วพ่
อค้
าในตลาดปากนํ้
าโพ เรี
ยนต่
อชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
ที่
โรงเรี
ยนประจำ
�มณฑลนครสวรรค์
เรี
ยนถึ
งมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๓ ตั
ดสิ
นใจบวชเป็
นสามเณรเมื่
ออายุ
ได้
๑๓ ปี
ในโครงการ
พระภิ
กษุ
สามเณรใจสิ
งห์
ของพระภิ
กษุ
ชาวอเมริ
กั
น เชื้
อสายอิ
ตาเลี
ยน นามพระโลกนาถ และเปลี่
ยนชื่
อจากกิ
มฮง
เป็
นกรุ
ณา จากนั้
นได้
ติ
ดตามพระโลกนาถไปศึ
กษาต่
อที่
ประเทศอิ
นเดี
ย ศึ
กษาภาษาอั
งกฤษ ฮิ
นดี
และภาษาสั
นสกฤต
จนแตกฉาน และเข้
ารั
บการศึ
กษาที่
มหาวิ
ทยาลั
ยวิ
ศวภารติ
ณ ศานติ
นิ
เกตั
น สมั
ยมหากวี
รพิ
นทรนาถ ฐากุ
ร โดยได้
รั
ทุ
นสนั
บสนุ
นจากสมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ เจ้
าฟ้
าบริ
พั
ตรสุ
ขุ
มพั
นธ์ุ
กรมพระนครสวรรค์
วรพิ
นิ
ต จนสอบภาษาฮิ
นดี
ได้
ที่
๑ ของประเทศอิ
นเดี
ย มี
ความเชี่
ยวชาญด้
านภารตวิ
ทยาเป็
นอย่
างสู
ช่
วงสงครามโลกครั้
งที่
๒ นายกรุ
ณา กุ
ศลาศั
ย ถู
กจั
บในฐานะเชลยสงคราม เนื่
องจากอิ
นเดี
ยเป็
นอาณานิ
คม
ของอั
งกฤษ ทำ
�ให้
หยุ
ดการเรี
ยนและหมดอิ
สรภาพถึ
ง ๔ ปี
เศษ หลั
งสงคราม เดิ
นทางกลั
บประเทศไทย และเข้
าทำ
�งาน
ในอาศรมวั
ฒนธรรมไทย - ภารต สอนภาษาไทยกั
บคนอิ
นเดี
ย สอนภาษาฮิ
นดี
กั
บคนไทย ต่
อมาไปทำ
�งานที่
สถาน
กงสุ
ลอิ
นเดี
ย (ต่
อมาเลื่
อนสถานะเป็
นสถานเอกอั
ครราชทู
ต) ทำ
�หน้
าที่
ล่
าม และไปเป็
นทหารเกณฑ์
อยู่
๒ ปี
จึ
งกลั
มาทำ
�งานที่
เดิ
ม ขณะเดี
ยวกั
นได้
รั
บเชิ
ญไปสอนที่
มหาจุ
ฬาลงกรณราชวิ
ทยาลั
ยด้
วย ต่
อมาลาออกจากสถานทู
ตและ
ไปทำ
�งานแปลข่
าวต่
างประเทศให้
กั
บหนั
งสื
อพิ
มพ์
เสถี
ยรภาพ รายวั
น และร่
วมเดิ
นทางไปสาธารณรั
ฐประชาชนจี
ในสมั
ยรั
ฐบาล จอมพล ป. พิ
บู
ลสงคราม ต่
อมาเมื่
อจอมพล สฤษดิ์
ธนะรั
ชต์
ปฏิ
วั
ติ
นายกรุ
ณาถู
กจั
บในข้
อหามี
การ
กระทำ
�อั
นเป็
นคอมมิ
วนิ
สต์
ถึ
ง ๘ ปี
ระหว่
างนั
นได้
เขี
ยนหนั
งสื
อและแปลงานไว้
จำ
�นวนมาก เมื่
อได้
รั
บอิ
สรภาพ กลั
บไปทำ
หนั
งสื
อพิ
มพ์
อี
ก ในฐานะหั
วหน้
าข่
าวต่
างประเทศของหนั
งสื
อพิ
มพ์
รายสั
ปดาห์
กรุ
งเทพฯ วิ
จารณ์
ขณะเดี
ยวกั
นก็
ได้
รั
บเชิ
ญไปบรรยายพิ
เศษในสถาบั
นการศึ
กษาหลายแห่
ง เช่
น มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร มหาวิ
ทยาลั
ยมหิ
ดล มหาวิ
ทยาลั
ธรรมศาสตร์
เป็
นต้
๒๙
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์