Page 81 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

66
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
หม่
อมหลวงบุ
ปผา (กุ
ญชร) นิ
มมานเหมิ
นท์
เกิ
๑๗ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๔๘
ที่
วั
งบ้
านหม้
อ กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
หม่
อมหลว งบุ
ปผา นิ
มมาน เ หมิ
นท์
นามสกุ
ล เ ดิ
ม กุ
ญชร
เป็
นธิ
ดาของเจ้
าพระยาเทเวศรวงศ์
วิ
วั
ฒน์
(หม่
อมราชวงศ์
หลาน กุ
ญชร)
และหม่
อมมาลั
ย เมื่
ออายุ
๔ ขวบ หม่
อมเจ้
าหญิ
งชมในกรมหลวงวงษาธิ
ราชสนิ
ซึ่
งมี
ศั
กดิ์
เป็
นอาของเจ้
าพระยาเทเวศรวงศ์
วิ
วั
ฒน์
ขอไปเป็
นบุ
ตรบุ
ญธรรม
จึ
งได้
เข้
าไปอยู่
ในพระบรมมหาราชวั
ง จนอายุ
๑๓ ปี
จึ
งกลั
บออกมาอยู่
วั
งบ้
านหม้
อตามเดิ
ม และเข้
ารั
บการศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนเซนต์
โยเซฟคอนแวนต์
จนกระทั่
งจบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๘ ทางภาษาฝรั่
งเศส ขณะศึ
กษาในโรงเรี
ยนนี้
ได้
รั
บการฝึ
กฝนด้
านกิ
ริ
ยามารยาทและความเป็
นระเบี
ยบเรี
ยบร้
อยและ
ส่
งเสริ
มให้
รั
กการอ่
านหนั
งสื
อจากแม่
ชี
มาร์
กาเร็
ต ซึ่
งเป็
นแรงบั
นดาลให้
อยากแต่
งหนั
งสื
อในเวลาต่
อมา จึ
งได้
แต่
หนั
งสื
อเรื่
องแรกด้
วยการเขี
ยนบทละครเรื่
อง
“ดี
ฝ่
อ”
ต่
อมาเห็
นว่
าบทละครไม่
ใช่
เรื
องสำ
�หรั
บอ่
าน จึ
งเปลี่
ยนมา
เขี
ยนนวนิ
ยาย เรื
องแรกคื
“ศั
ตรู
ของเจ้
าหล่
อน”
ลงพิ
มพ์
ในหนั
งสื
อพิ
มพ์
ไทยเขษม และได้
แต่
งเรื่
องอื่
นๆ อี
หลายเรื่
อง เรื่
องที่
มี
ชื่
อเสี
ยงระยะแรกๆ คื
อ ความผิ
ดครั้
งแรก ลงพิ
มพ์
ในนิ
ตยสารนารี
นาถ และ
“สามชาย”
พิ
มพ์
เป็
นเล่
ม โดยโรงพิ
มพ์
ไทยเขษม
ผลงานของท่
านได้
รั
บการยกย่
องว่
าเป็
นวรรณกรรมสำ
�คั
ญที่
งดงามด้
วยภาษาเขี
ยนและเนื้
อความ ผลงานแต่
ละ
เรื่
องจะแทรกหลั
กพระธรรมคำ
�สั่
งสอนทางพระพุ
ทธศาสนา เป็
นเครื่
องเตื
อนใจและช่
วยยกระดั
บความนึ
กคิ
ดของผู้
อ่
าน
จนทำ
�ให้
สถานศึ
กษาหลายแห่
งใช้
เป็
นหนั
งสื
ออ่
านนอกเวลาเรี
ยน ใช้
นามปากกาว่
า ดอกไม้
สด
หม่
อมหลวงบุ
ปผา นิ
มมานเหมิ
นท์
ได้
สมรสกั
บนายสุ
กิ
จ นิ
มมานเหมิ
นท์
และถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคหั
วใจวาย
ณ บ้
านพั
กสถานทู
ตไทยในกรุ
งเดลี
(นายสุ
กิ
จ นิ
มมานเหมิ
นท์
ขณะเป็
นเอคอั
ครราชทู
ตไทยประจำ
�ประเทศอิ
นเดี
ย)
เมื่
อวั
นที่
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ สิ
ริ
อายุ
๕๘ ปี
ผลงานสำ
�คั
นั
กเขี
ยน นวนิ
ยายและเรื่
องสั้
น นามปากกาว่
“ดอกไม้
สด”
ครั้
งแรกเริ่
มเขี
ยนบทละคร เรื่
อง
“ดี
ฝ่
อ”
ต่
อมา
เขี
ยนนวนิ
ยาย เรื่
องแรกคื
“ศั
ตรู
ของเจ้
าหล่
อน”
ลงพิ
มพ์
ในหนั
งสื
อไทยเขษม ฉบั
บวั
นที่
๑๕ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๔๗๒
ดอกไม้
สด มี
ผลงานนวนิ
ยายทั้
งสิ
น ๑๒ เรื่
อง เรื่
องสั้
น ๒๐ เรื่
อง และนวนิ
ยายที่
เขี
ยนไม่
จบอี
ก ๑ เรื่
อง ผลงาน
ที่
สร้
างชื่
อเสี
ยง ได้
แก่
ศั
ตรู
ของเจ้
าหล่
อน (๒๔๗๒), นิ
จ (๒๔๗๒), นั
นทวั
น (๒๔๘๒), ความผิ
ดครั้
งแรก (๒๔๗๓), กรรม
เก่
า (๒๔๗๕), สามชาย (๒๔๗๖ : เป็
นหนั
งสื
ออ่
านนอกเวลาเรี
ยนอยู่
ระยะหนึ่
ง), หนึ่
งในร้
อย (๒๔๗๗ : เป็
นหนั
งสื
อดี
๑๐๐ เล่
มที่
คนไทยควรอ่
าน) อุ
บั
ติ
เหตุ
(๒๔๗๗), ชั
ยชนะของหลวงนฤบาล (๒๔๗๘), ผู้
ดี
(๒๔๘๐: กระทรวงศึ
กษาธิ
การ
คั
ดเลื
อกเป็
นหนั
งสื
ออ่
านนอกเวลาชั้
นมั
ธยมศึ
กษา),พลเมื
องดี
(สมาคมนั
กประพั
นธ์
ออสเตรเลี
ยนำ
�ไปตี
พิ
มพ์
ในหนั
งสื
อชื่
๑๖
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์