Page 60 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

45
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
พระราชสมภพ
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓
เสด็
จสวรรคต
๒๖ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๔๖๘
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๖)
พระราชประวั
ติ
และพระราชกรณี
ยกิ
พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว พระนามเดิ
“สมเด็
เจ้
าฟ้
ามหาวชิ
ราวุ
ธ”
เป็
นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
เจ้
าอยู่
หั
วและสมเด็
จพระศรี
พั
ชริ
นทราบรมราชิ
นี
นาถ เสด็
จพระราชสมภพ
เมื่
อวั
นที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ เสด็
จเถลิ
งถวั
ลยราชสมบั
ติ
เมื่
อวั
นที่
๒๓
ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ทรงประกอบพระราชกรณี
ยกิ
จที่
สำ
�คั
ญ ด้
านการเมื
องการ
ปกครองและการต่
างประเทศ โปรดให้
ตราพระราชบั
ญญั
ติ
นามสกุ
ล พ.ศ. ๒๔๕๖
ทรงนำ
�ประเทศไทยเข้
าสู่
สั
งคมนานาชาติ
โดยเข้
าร่
วมสงครามโลกครั้
งที่
๑ ทำ
�ให้
ไทยเข้
าสู่
เวที
การเมื
องโลกและมี
โอกาสเจรจาแก้
ไขสนธิ
สั
ญญาที่
ไม่
เป็
นธรรมกั
ต่
างชาติ
ด้
านการศึ
กษา ทรงยกฐานะโรงเรี
ยนข้
าราชการพลเรื
อนขึ้
นเป็
นจุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรด
ให้
ตราพระราชบั
ญญั
ติ
โรงเรี
ยนราษฎร์
พ.ศ. ๒๔๖๑ และตราพระราชบั
ญญั
ติ
ประถมศึ
กษาให้
เป็
นการศึ
กษาภาคบั
งคั
พ.ศ. ๒๔๖๔ ด้
านการแพทย์
และสาธารณสุ
ข ทรงริ
เริ่
มและสนั
บสนุ
นการก่
อตั้
งโรงวชิ
รพยาบาล โรงพยาบาลจุ
ฬาลงกรณ์
ด้
านวรรณคดี
และหนั
งสื
อพิ
มพ์
โปรดให้
ตราพระราชบั
ญญั
ติ
วรรณคดี
สโมสร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๕๗
พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วเสด็
จสวรรคต เมื่
อวั
นที่
๒๖ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๔๖๘
พระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ทรงครองสิ
ริ
ราชสมบั
ติ
๑๕ ปี
ด้
วยพระอั
จฉริ
ยภาพด้
านวรรณกรรมทั้
งร้
อยแก้
วร้
อยกรองโดยเฉพาะบทละครจึ
งทรงได้
รั
บการเทิ
ดพระเกี
ยรติ
ถวายพระราชสมั
ญญาว่
“สมเด็
จพระมหาธี
ราชเจ้
า”
พระมหากษั
ตริ
ย์
ผู้
เป็
นปราชญ์
ที่
ยิ่
งใหญ่
พระราชกรณี
ยกิ
จด้
านวรรณศิ
ลป์
พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วทรงพระปรี
ชาสามารถด้
านอั
กษรศาสตร์
ทรงเป็
นศิ
ลปิ
มี
พระราชนิ
พนธ์
มากมายทั
งภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ พระนามแฝงที่
ทรงใช้
ในการพระราชนิ
พนธ์
งานทั้
งหนั
งสื
อพิ
มพ์
วรรณกรรม วรรณคดี
เช่
น พระขรรค์
เพชร ศรี
อยุ
ธยา นายแก้
วนายขวั
ญ อั
ศวพาหุ
รามกิ
ตติ
นายราม ณ กรุ
งเทพฯ
ราม วชิ
ราวุ
ธ ป.ร. ราม Sri Ayootthya Pha Khan Benjara เป็
นต้
น คณะกรรมการรวบรวมและค้
นคว้
าเกี่
ยวกั
พระราชนิ
พนธ์
ของพระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว (กรว. พ.ศ. ๒๕๒๔) ได้
ศึ
กษารวบรวมไว้
แบ่
งเป็
น ๗ หมวด
คื
อ หมวดโขน-ละคร ๑๘๗ เรื่
อง พระราชดำ
�รั
สเทศนา ฯลฯ ๒๒๙ เรื่
อง นิ
ทาน เรื่
องชวนหั
ว ๑๕๙ เรื่
อง บทความที่
ลงหนั
งสื
อพิ
มพ์
๓๑๖ เรื่
อง ร้
อยกรอง ๑๕๑ เรื่
อง สารคดี
๑๙๔ เรื่
อง และอื่
นๆ อี
กเป็
นจำ
�นวนมาก นอกจากนี้
ทรงพระกรุ
ณา
โปรดเกล้
าฯ ให้
คนไทยมี
นามสกุ
ลใช้
ซึ่
งพระองค์
พระราชทานนามสกุ
ลให้
แก่
ขุ
นนาง ข้
าราชบริ
พาร ถึ
ง ๖,๔๖๐ สกุ
ทรงตั้
งวรรณคดี
สโมสรเพื่
อพิ
จารณาผลงานวรรณกรรมต่
างๆ ตั้
งแต่
สมั
ยสุ
โขทั
ยเป็
นต้
นมา และพระราชนิ
พนธ์
ของ
พระองค์
ได้
รั
บการประกาศยกย่
องถึ
ง ๓ เรื่
องว่
าเป็
นเลิ
ศ คื
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์