Page 58 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

43
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นอกจากนี้
ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
จั
ดพิ
มพ์
หนั
งสื
อราชกิ
จจานุ
เบกษา เนื้
อหาส่
วนหนึ่
งเป็
นพระราช
นิ
พนธ์
เพื่
อประกาศข่
าวสารที่
เป็
นประโยขน์
ให้
กั
บราษฎรได้
รั
บรู้
ข่
าวสารต่
างๆ จากหน่
วยราชการ
ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ในโอกาสครบ ๒๐๐ ปี
แห่
งวั
นคล้
ายวั
นพระราชสมภพในพระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
เจ้
าอยู่
หั
ว องค์
การการศึ
กษา วิ
ทยาศาสตร์
และวั
ฒนธรรมแห่
งสหประชาชาติ
(UNESCO) ได้
ประกาศพระเกี
ยรติ
คุ
ให้
ทรงเป็
บุ
คคลสำ
�คั
ญของโลก
สาขาการศึ
กษา วั
ฒนธรรม สั
งคมศาสตร์
มานุ
ษยวิ
ทยา และการพั
ฒนาสั
งคมและ
การสื่
อสาร
ทรงได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
พระเกี
ยรติ
คุ
ณเป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘