Page 4 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

คำ
�ปรารภ
กระทรวงวั
ฒนธรรม ตระหนั
กถึ
งความสำ
�คั
ญของศิ
ลปวั
ฒนธรรมอั
นเป็
นมรดกของชาติ
สื
บจนปั
จจุ
บั
การที่
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทยยั
งดำ
�รงอยู่
ได้
นอกจากองค์
ความรู้
แล้
ว ปั
จจั
ยสำ
�คั
ญคื
อทรั
พยากรบุ
คคลที่
ทรงคุ
ณค่
าหรื
ที่
เรี
ยกว่
า “ศิ
ลปิ
น” การยกย่
องและประกาศเกี
ยรติ
คุ
ณของศิ
ลปิ
นเป็
นหลั
กการสำ
�คั
ญอี
กประการหนึ่
งของการอนุ
รั
กษ์
สื
บสานมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรมจึ
งได้
ประกาศ ยกย่
องศิ
ลปิ
นที่
ยั
งมี
ชี
วิ
ตและมี
ผลงานเป็
ที่
ยอมรั
บจากบุ
คลากรในสาขาของตนเป็
น “ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
” และประกาศยกย่
องศิ
ลปิ
นผู้
ล่
วงลั
บไปแล้
ว ซึ่
งเป็
ผู้
สร้
างสรรค์
ผลงานอั
นเป็
นประโยชน์
ต่
องานวั
ฒนธรรม เป็
น “บู
รพศิ
ลปิ
น” เพื่
อเผยแพร่
ผลงานอั
นทรงคุ
ณค่
าทั้
งหลาย
ของศิ
ลปิ
นผู้
ล่
วงลั
บให้
อนุ
ชนรุ่
นหลั
งได้
รั
บรู้
ศึ
กษา ค้
นคว้
าและสร้
างแรงบั
นดาลใจ ให้
แก่
ศิ
ลปิ
นรุ่
นหลั
งได้
อนุ
รั
กษ์
และ
สื
บทอดต่
อไป
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘ กระทรวงวั
ฒนธรรม ได้
ประกาศยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
“บู
รพศิ
ลปิ
น” สาขาทั
ศนศิ
ลป์
สาขา
วรรณศิ
ลป์
และสาขาศิ
ลปะการแสดง จำ
�นวน ๑๘๗ คน ซึ่
งล้
วนเป็
นศิ
ลปิ
นที่
มี
ผลงานอั
นทรงคุ
ณค่
ายิ่
งต่
อประเทศไทย
ประวั
ติ
และผลงานของบู
รพศิ
ลปิ
นที่
ปรากฏในหนั
งสื
อเล่
มนี้
จะช่
วยทำ
�ให้
ประชาชนผู้
สนใจได้
เรี
ยนรู้
และภาคภู
มิ
ใจใน
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทยอั
นเป็
นมรดกภู
มิ
ปั
ญญาที่
มี
คุ
ณค่
าและนำ
�ไปสู่
การอนุ
รั
กษ์
ปกป้
อง รั
กษา ให้
ดำ
�รงอยู่
สื
บไป
กระผมขอขอบคุ
ณผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ทายาทบู
รพศิ
ลปิ
น และเจ้
าหน้
าที่
ทุ
กฝ่
าย ที่
ได้
ช่
วยกั
นศึ
กษา รวบรวมข้
อมู
จั
ดทำ
�หนั
งสื
อบู
รพศิ
ลปิ
นเล่
มนี้
จนสำ
�เร็
จและเป็
นประโยชน์
ต่
อประเทศชาติ
อย่
างแท้
จริ
(นายวี
ระ โรจน์
พจนรั
ตน์
)
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘