Page 392 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

377
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะผู
จั
ดทำ
ที่
ปรึ
กษา
นายวี
ระ โรจน์
พจนรั
ตน์
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม
นางพิ
มพ์
รวี
วั
ฒนวรางกู
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
นางสาวทั
ศชล เทพกำ
�ปนาท
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
คณะบรรณาธิ
การ
นางสาวอั
จฉราพร พงษ์
ฉวี
ผู้
อำ
�นวยการกองกองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม
นางมนต์
จิ
ต เที
ยมสิ
งห์
โสภา ผู้
อำ
�นวยการกลุ่
มสวั
สดิ
การศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ทางวั
ฒนธรรม และบุ
คคลที่
มี
ผลงานดี
เด่
นทางวั
ฒนธรรม
นางสาวสุ
ธาทิ
พย์
พระพร
นั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมชำ
�นาญการ
นางสาวธิ
คำ
�พร อดทน
นั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมชำ
�นาญการ
นางองุ่
น อั
มพวั
นั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมชำ
�นาญการ
นางอุ
มาพร ดิ
ษกร
นั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมชำ
�นาญการ
นางสาวหั
สดี
นะเอ็
เจ้
าพนั
กงานวั
ฒนธรรมชำ
�นาญงาน