Page 374 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

359
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายเอื้
อ สุ
นทรสนาน
บุ
คคลสำ
�คั
ญของโลก
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๓
เกิ
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ที่
จั
งหวั
ดสมุ
ทรสงคราม
ถึ
งแก่
กรรม
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายเอื้
อ สุ
นทรสนาน เดิ
มชื่
อ ละออ ต่
อมาเปลี่
ยนเป็
น บุ
ญเอื้
อ และ
ตั
ดเหลื
อเพี
ยง เอื้
อ ในสมั
ย จอมพล ป. พิ
บู
ลสงคราม เป็
นบุ
ตรของ นายดี
และ
นางแส สุ
นทรสนาน เรี
ยนหนั
งสื
อที่
โรงเรี
ยนวั
ดใหม่
บู
รณะ จั
งหวั
ดสมุ
ทรสงคราม
เพี
ยงปี
เศษ บิ
ดาส่
งมาเรี
ยนในกรุ
งเทพฯ โดยมาพั
กกั
บจมื่
นไพเราะพจมาน
(อวบ สุ
นทรสนาน) พี่
ชาย และเรี
ยนภาษาอั
งกฤษกั
บพี่
สะใภ้
แต่
นายเอื้
อไม่
ชอบ
เรี
ยนทางนี้
จึ
งหนี
กลั
บบ้
านที่
อั
มพวา ต่
อมาพี่
ชายรั
บมากรุ
งเทพฯ และให้
ไปเรี
ยน
ที่
โรงเรี
ยนวั
ดระฆั
งโฆสิ
ตารามจนจบชั้
นประโยคประถม (ประถมปี
ที่
๓) และมาเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนพรานหลวง ซึ่
งมี
ทั้
งวิ
ชา
สามั
ญและศิ
ลปะ นายเอื้
อ เลื
อกเรี
ยนดนตรี
สากล พระเจนดุ
ริ
ยางค์
(ปิ
ติ
วาทยะกร) ผู้
ควบคุ
มการเรี
ยนขณะนั้
นเห็
ความสามารถพิ
เศษของนายเอื้
อ จึ
งให้
เรี
ยนทางด้
านดนตรี
เต็
มวั
น เมื่
อเรี
ยนจบหลั
กสู
ตร ได้
บรรจุ
เข้
ารั
บราชการประจำ
กองเครื่
องสายฝรั่
งหลวง กรมมหรสพ ระหว่
างรั
บราชการใช้
เวลาว่
างหารายได้
พิ
เศษจนรู้
จั
กกั
บนายนารถ ถาวรบุ
ตร
ซึ่
งสอนการสี
ซอแบบแจ๊
สและชวนไปเล่
นดนตรี
ตามสถานที่
ต่
างๆ
ครั้
งที่
มี
การบั
นทึ
กเพลงไทยเป็
นลายลั
กษณ์
อั
กษรครั้
งแรก นายเอื้
อ มี
ส่
วนในการจดบั
นทึ
กได้
อย่
างดี
แม่
นยำ
ต่
อมากองเครื่
องสายฝรั่
งหลวงได้
โอนไปขึ้
นกั
บกรมศิ
ลปากร หลั
งจากเปลี่
ยนแปลงการปกครอง เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๕
นายเอื้
อแสดงความสามารถให้
เป็
นที่
ประจั
กษ์
โดยลำ
�ดั
บ และเป็
นที่
ชื่
นชอบของผู้
ชมเป็
นอั
นมาก เช่
น การบรรเลงและ
ขั
บร้
องเพลงประกอบภาพยนตร์
ของบริ
ษั
ท ไทยฟิ
ล์
ม เป็
นต้
น ต่
อมาได้
ตั้
งวงดนตรี
ขึ้
น ชื่
อว่
“วงดนตรี
ไทยฟิ
ล์
ม”
ประมาณ
ปี
เศษ บริ
ษั
ทสร้
างภาพยนตร์
เลิ
กกิ
จการ และวงดนตรี
เป็
นอั
นล้
มเลิ
กไป จนกระทั่
งรั
ฐบาลจั
ดตั้
งกรมโฆษณาการ ซึ่
งมี
วงดนตรี
ในสั
งกั
ดด้
วย นายเอื้
อ จึ
งโอนมารั
บราชการที่
นี่
จนในที่
สุ
ดเกิ
ดวงดนตรี
“สุ
นทราภรณ์
ซึ่
งนายเอื้
อ เป็
นหั
วหน้
าวง
วงดนตรี
นี้
ได้
รั
บความนิ
ยมอย่
างสู
งจากประชาชนตลอดมา สร้
างผลงานเพลงไว้
มากมายทั้
งด้
านการขั
บร้
อง ประพั
นธ์
ทำ
�นองเพลง และยั
งได้
สร้
างนั
กร้
อง นั
กดนตรี
เป็
นจำ
�นวนมาก
นายเอื้
อ สุ
นทรสนาน รั
บราชการที่
กรมโฆษณาการ ต่
อมาคื
อกรมประชาสั
มพั
นธ์
จนเกษี
ยณอายุ
ราชการ เมื่
พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้
รั
บพระราชทานแผ่
นเสี
ยงทองคำ
�เกี
ยรติ
ยศ โล่
เกี
ยรติ
ยศ ในฐานะศิ
ลปิ
นตั
วอย่
าง และอื่
นๆ ถึ
งแก่
กรรม
ด้
วยโรคมะเร็
งปอด เมื่
อวั
นที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ สิ
ริ
อายุ
๗๑ ปี
๒ เดื
อน ๑๑ วั
๖๖
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์