Page 365 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

350
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายหวั
งดี
นิ
มา (หวั
งเต๊
ะ)
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(เพลงพื้
นบ้
าน) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑
เกิ
มี
นาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่
จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
ถึ
งแก่
กรรม
๒๖ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายหวั
งดี
นิ
มา หรื
อที่
รู้
จั
กกั
นว่
“หวั
งเต๊
ะ”
เป็
นบุ
ตรของนายเต๊
ะ นิ
มา
หรื
อนายหวั
งเต๊
ะ และนางลำ
�ใย นิ
มา บิ
ดามารดามี
อาชี
พทำ
�นา และบิ
ดายั
งเป็
นั
กลำ
�ตั
ดที่
มี
ชื่
อในยุ
คนั้
น ส่
วนมารดาเป็
นละครชาตรี
มาก่
อน นายหวั
งดี
จึ
งเรี
ยนรู้
ท่
ารำ
�จากมารดา เรี
ยนจบชั้
นประถมปี
ที่
๖ ที่
โรงเรี
ยนวั
ดหน้
าไม้
จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
มี
ความสนใจฝึ
กกระบี่
กระบอง ชกมวย แต่
ที่
สนใจเป็
นพิ
เศษคื
อ ลำ
�ตั
ด ได้
รั
การถ่
ายทอดมรดกอั
นลํ้
าค่
าจากบิ
ดาแทบจะทุ
กขั้
นตอน ไม่
ว่
าจะเป็
นลี
ลา ท่
าที
การแต่
งเพลง ความคิ
ดริ
เริ่
มสร้
างสรรค์
มั
กติ
ดตามบิ
ดาไปแสดงตามที่
ต่
างๆ พออายุ
ราว ๑๓ - ๑๔ ปี
บิ
ดาก็
นำ
�ออก
แสดงด้
วย บิ
ดาได้
แต่
งเพลงให้
ไปหั
ดร้
องเวลาไถนา ร้
องจนรำ
�ได้
พร้
อมทั้
งฝึ
กแต่
งเพลงไปด้
วย นอกจากเพลงลำ
�ตั
ดแล้
ยั
งชำ
�นาญเพลงพื้
นบ้
านอื่
นอี
ก เช่
น เพลงเรื
อ เพลงฉ่
อย เพลงเกี่
ยวข้
าว เพลงพวงมาลั
ย เพลงขอทาน ฯลฯ
นอกจากมี
บิ
ดาเป็
นครู
สอนให้
แล้
ว ยั
งได้
รั
บความรู้
จากครู
อี
กหลายท่
าน เช่
น ครู
แก้
วผมโป่
ง นายถนอม
ท่
าเกษม นายจงสายสมอ นายชะโอดท่
าไข่
แม่
จรู
ญหน้
าบาก เป็
นต้
พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุ
ได้
๒๖ ปี
บิ
ดาถึ
งแก่
กรรม ก็
ได้
ตั้
งคณะลำ
�ตั
ดเป็
นของตั
วเองใช้
ชื่
“คณะหวั
งเต๊
ะ”
พ.ศ. ๒๔๘๕ เกิ
ดนํ้
าท่
วมใหญ่
กรุ
งเทพมหานคร ได้
ไปทำ
�งานบริ
ษั
ทเดิ
นเรื
ออิ
สต์
เอเชี
ยติ
ก ระหว่
าง พ.ศ.
๒๔๘๕ - ๒๔๘๘
พ.ศ. ๒๔๘๙ อายุ
ครบเกณฑ์
ทหาร จึ
งเข้
าเป็
นทหารจนปลดประจำ
�การ
พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้
สมรสกั
บภรรยา ๓ คน คนแรกชื่
อ นางชื่
น รั
กษาราชวิ
จาร ภรรยาคนที่
๒ ชื่
อ นางประยู
ยมเยี่
ยม และภรรยาคนที
๓ ชื่
อ นางศรี
นวล ขำ
�อาจ ภรรยา ๒ คนหลั
งแสดงลำ
�ตั
ดอยู่
ในคณะด้
วยและจั
ดว่
ามี
ฝื
มื
อดี
ยิ่
ง ทำ
�ให้
คณะลำ
�ตั
ดเด่
นทั้
งฝ่
ายหญิ
งและชาย โดยเฉพาะนางประยู
ร ยมเยี่
ยม ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
น ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ลำ
�ตั
ด) ในเวลาต่
อมา (พ.ศ. ๒๕๓๗)
นายหวั
งดี
นิ
มา เป็
นผู้
รณรงค์
การแสดงลำ
�ตั
ดที่
ไม่
ใช่
ออกทางหยาบโลน สองแง่
สามง่
าม เพราะมองว่
าไม่
ใช่
ศิ
ลปะ และคำ
�กลอนของคณะหวั
งเต๊
ะมี
ลั
กษณะคมคายทั้
งยั
งศึ
กษาค้
นคว้
าข้
อมู
ลตลอดเวลาทำ
�ให้
บทเพลงที่
ท่
านแต่
ออกมาทั
นสมั
ยอยู่
เสมอ มี
อยู่
ระยะหนึ่
งที่
การแสดงลำ
�ตั
ดทำ
�ท่
าว่
าจะสู
ญ แต่
นายหวั
งดี
นิ
มา พยายามดั
ดแปลงด้
วยวิ
ธี
ต่
างๆ กำ
�หนดเวลาแสดงให้
กระชั
บ ด้
วยความที่
รั
กษาศิ
ลปะของลำ
�ตั
ดและศึ
กษาค้
นคว้
าข้
อมู
ลด้
านเพลงพื้
นเมื
องต่
างๆ
นำ
�มาสอดแทรก จึ
งเป็
นลำ
�ตั
ดคณะแรกที่
ออกแสดงทางโทรทั
ศน์
และทางสถานี
วิ
ทยุ
ต่
อมา พ.ศ. ๒๕๑๙ ออกเทปลำ
�ตั
คณะหวั
งเต๊
๖๒
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์