Page 363 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

348
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายหยั
ด ช้
างทอง
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(นาฏศิ
ลป์
- โขน) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๒
เกิ
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายหยั
ด ช้
างทอง เป็
นบุ
ตรของนายยอด และนางถนอม ช้
างทอง เรี
ยน
จบชั้
นประถมศึ
กษาปี
ที่
๔ จากโรงเรี
ยนวั
ดรั
ชฎาธิ
ษฐาน เขตตลิ่
งชั
น กรุ
งเทพฯ
มี
จิ
ตใจชอบแสดงโขน จึ
งไปสมั
ครเป็
นลู
กศิ
ษย์
ครู
พานั
ส โรหิ
ตาจล ศิ
ลปิ
นโขน
แสดงเป็
นทศกั
ณฐ์
ที่
มี
ฝี
มื
อหาตั
วจั
บยาก นายหยั
ดฝึ
กหั
ดเป็
นตั
วยั
กษ์
จนมี
ความ
สามารถแสดงได้
ทั้
งเสนายั
กษ์
ยั
กษ์
ต่
างเมื
อง กุ
มภกรรณ อิ
นทรชิ
ต มั
งกรกั
ณฐ์
และ
ทศกั
ณฐ์
โดยเฉพาะทศกั
ณฐ์
แสดงได้
ดี
กว่
ายั
กษ์
อื่
นๆ เมื่
อโขนคณะนายพานั
สไปแสดง
ที่
ใด นายหยั
ดก็
ตามแสดงด้
วย ถ้
ามี
ช่
วงเวลาว่
าง ครู
ก็
อนุ
ญาตให้
ไปแสดงกั
บคณะอื่
นได้
ได้
ไปแสดงกั
บคณะไทยศิ
ริ
ของ
“ครู
หมั
น”
ครู
รั
กใคร่
เอ็
นดู
ได้
ชั
กชวนให้
เข้
ารั
บราชการกรมศิ
ลปากร นายหยั
ดได้
ไปปรึ
กษานายพานั
ส ก็
เห็
นดี
ด้
วย ดั
งนั้
พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้
บรรจุ
เป็
นข้
าราชการ กรมศิ
ลปากร
หลั
งสงครามโลกครั้
งที่
๒ โขนเสื่
อมความนิ
ยมลง คนหั
นไปนิ
ยมการแสดงแบบตะวั
นตกมากขึ้
น กรมศิ
ลปากร
จึ
งให้
ศิ
ลปิ
นโขนไปหั
ดดนตรี
สากลแทนการแสดงโขน รวมถึ
งนายหยั
ด ช้
างทอง ด้
วย
ต่
อมาสมั
ยนายธนิ
ต อยู่
โพธิ์
หั
วหน้
ากองการสั
งคี
ต ได้
ฟื้
นฟู
การแสดงโขนขึ้
นมาใหม่
แล้
วนำ
�ออกแสดงให้
ประชาชนชม ณ โรงละครศิ
ลปากร ทุ
กวั
นศุ
กร์
เสาร์
อาทิ
ตย์
และได้
มี
การปรั
บปรุ
งการเรี
ยนการสอนของโรงเรี
ยน
นาฏศิ
ลป์
นายหยั
ดก็
ได้
กลั
บมาแสดงโขน และเป็
นครู
สอนโขนตั
วยั
กษ์
ให้
แก่
นั
กเรี
ยนนาฏศิ
ลป์
นอกจากนั้
นยั
งเป็
ผู้
ควบคุ
มฝึ
กซ้
อมการแสดงโขนของกรมศิ
ลปากรและการแสดงนาฏศิ
ลป์
ชุ
ดต่
างๆ เช่
น แสดงให้
ประชาชนชม แสดง
ต้
อนรั
บคณะท่
องเที่
ยวชาวต่
างประเทศ ถวายการรั
บรองพระราชอาคั
นตุ
กะของพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พล
อดุ
ลยเดชและ สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ งานรั
บรองแขกของรั
ฐบาล ส่
วนราชการ สมาคม และเอกชนทั่
วไป
รวมถึ
งการไปแสดงเผยแพร่
และแลกเปลี่
ยนศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทยทั้
งในประเทศและต่
างประเทศ ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๒๒
หลายประเทศ คื
อ พม่
า ลาว สหภาพโซเวี
ยต จี
น ฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
สิ
งคโปร์
อิ
นโดนี
เซี
ย มาเลเซี
ย เป็
นต้
จากการที่
นายหยั
ดเป็
นผู้
สนใจใฝ่
หาความรู้
การแสดงโขนเพิ่
มเติ
ม ได้
ฝากตั
วเป็
นศิ
ษย์
หลวงวิ
ลาศวงงาม (หรํ่
อิ
นทรนั
ฏ) และบุ
ตรชาย (นายอร่
าม อิ
นทรนั
ฏ) ผู้
มี
ความรู้
ความสามารถในการแสดงโขนเป็
นทศกั
ณฐ์
ต่
อจากนั้
นก็
ได้
ฝากตั
วเป็
นศิ
ษย์
ท่
านผู้
หญิ
งแผ้
ว สนิ
ทวงศ์
เสนี
ได้
รั
บการถ่
ายทอดวิ
ชาการด้
านนาฏศิ
ลป์
โขน ละคร และการแสดงชุ
เบ็
ดเตล็
ด ทำ
�ให้
นายหยั
ดแสดงละครเป็
นตั
วเอกได้
หลายเรื่
อง
๖๑
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์