Page 352 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

337
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายสมาน กาญจนะผลิ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(เพลงไทยสากล) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑
เกิ
๑๐ มี
นาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๒๕ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายสมาน กาญจนะผลิ
น เป็
นบุ
ตรของหมื่
นคนธรรพ์
ประสิ
ทธิ
สาร (แตะ
กาญจนะผลิ
น) และนางแหวว บิ
ดารั
บราชการเป็
นนั
กดนตรี
มี
วงดนตรี
ส่
วนตั
อยู่
ในบ้
าน จึ
งได้
ฟั
งและสั
มผั
สกั
บดนตรี
ตั้
งแต่
แรกเกิ
ด มี
พี่
น้
องทั้
งหมด ๗ คน
มี
ชื่
อเสี
ยงทางดนตรี
ถึ
ง ๔ คน
เมื่
อวั
ยเด็
กเรี
ยนหนั
งสื
อที่
โรงเรี
ยนมณี
โสภา โรงเรี
ยนวั
ดบางโพธิ์
โรงเรี
ยนสุ
วรรณประสิ
ทธิ์
ตามลำ
�ดั
บ จบแล้
ก็
เล่
นดนตรี
ไทยอยู่
ในวงของบิ
ดาจนอายุ
๑๙ ปี
พ.ศ. ๒๔๘๓ จึ
งได้
เข้
าเรี
ยนโรงเรี
ยนนาฏดุ
ริ
ยางค์
คื
อวิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป
ในปั
จจุ
บั
น เรี
ยนทั้
งดนตรี
ไทย และดนตรี
สากลและโน้
ตสากลจากบรมครู
ผู้
มี
ความสามารถหลายท่
าน เช่
น นายมนตรี
ตราโมท คุ
ณหญิ
งชิ้
น ศิ
ลปบรรเลง เรื
ออากาศเอก โองการ กลี
บชื่
น พระเจนดุ
ริ
ยางค์
(ปิ
ติ
วาทยะกร) ขุ
นสมานเสี
ยง
ประจั
กษ์
(เถาว์
สิ
นธุ
นาคร) นายเอื้
อ อั
มพผลิ
น เป็
นต้
น ต่
อมาเรี
ยนวิ
ธี
การแต่
งเพลง การแยกเสี
ยงประสาน จึ
งทำ
�ให้
นายสมาน กาญจนะผลิ
น มี
ความสามารถเหนื
อนั
กดนตรี
ธรรมดาและเป็
นนั
กแต่
งเพลงในที่
สุ
หลั
งจากสงครามโลกครั้
งที่
๒ ผู้
คนนิ
ยมหาความบั
นเทิ
งยามคํ่
าคื
น นายสมาน กาญจนะผลิ
น ได้
ทำ
�งานเป็
นั
กดนตรี
ประจำ
�บาร์
ไนท์
คลั
บต่
างๆ ในตอนกลางคื
น ส่
วนกลางวั
นรั
บราชการในวงดุ
ริ
ยางค์
สากล กรมศิ
ลปากร ทำ
�ให้
มี
ความรู้
มากขึ้
น เล่
นเพลงได้
หลายแบบ เริ่
มแยกเสี
ยงประสาน แต่
งเพลงได้
บ้
าง
เมื่
อรั
บราชการได้
๑๐ ปี
จึ
งลาออกเมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ไปประกอบอาชี
พนั
กดนตรี
เอกเทศ ตั้
งวงดนตรี
ของ
ตนเอง และยั
งมี
งานบรรเลงประจำ
�กั
บวงประสานมิ
ตร ได้
เพื่
อนมี
ฝี
มื
อดี
เป็
นจำ
�นวนมาก เช่
น ประสิ
ทธิ์
พยอมยงค์
สง่
า ทองธั
ช มาโนช ศณี
วิ
ภา เล็
ก ชอุ่
มงาม ฯลฯ ได้
นั
กร้
องเสี
ยงดี
หลายท่
านร้
องเพลงที่
แต่
งขึ้
นใหม่
เช่
น พิ
ทยา บุ
ญยรั
ตนพั
นธ์
เพ็
ญศรี
พุ่
มชู
ศรี
สุ
เทพ วงศ์
กำ
�แหง ชริ
นทร์
นั
นทนาคร เป็
นต้
น จนกระทั่
ง พ.ศ. ๒๕๐๓ วง
“ประสานมิ
ตร”
ได้
เลิ
กิ
จการ จึ
งย้
ายไปเป็
นหั
วหน้
าวงดนตรี
ของธนาคารออมสิ
น ได้
พบกั
บ พิ
มพ์
ปฏิ
ภาณ พึ่
งธรรมจิ
ต นิ
ทั
ศน์
ละอองศรี
ฯลฯ
ทำ
�งานได้
๕ ปี
ย้
ายไปเป็
นหั
วหน้
าวงดนตรี
โรงงานยาสู
บ จนเกษี
ยณอายุ
ราชการใน พ.ศ. ๒๕๒๕
จากการสะสมความรู้
ความสามารถมาโดยตลอด ทำ
�ให้
ขึ้
นมาสู่
การเป็
นนั
กประพั
นธ์
เพลง โดยเฉพาะเพลงไทย
สากล ในแนวไทยเดิ
มที่
ท่
านถนั
ดมาก เป็
นผู้
มองโลกในแง่
ดี
มี
ความรั
บผิ
ดชอบต่
องานสู
ง ทั
นสมั
ย รู้
วิ
ธี
การประยุ
กต์
ใช้
ดนตรี
ประสมกั
นที่
เรี
ยกว่
“สั
งคี
ตประยุ
กต์
ขึ้
นเป็
นคนแรก มี
ความชำ
�นาญในการคั
ดเลื
อกนั
กร้
องจนได้
นั
กร้
องที่
มี
ชื่
อเสี
ยงมากมาย การประพั
นธ์
เพลงของท่
านนั้
นมี
หลายประเภท มี
จำ
�นวนมากกว่
า ๒,๐๐๐ เพลง
นายสมาน กาญจนะผลิ
น ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคมะเร็
งปอด เมื
อวั
นที
๒๓ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สิ
ริ
อายุ
๗๔ ปี
๕๕
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์