Page 350 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

335
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายสมพงษ์
พงษ์
มิ
ตร
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (นั
กแสดง)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๐
เกิ
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่
จั
งหวั
ดพระนครศรี
อยุ
ธยา
ถึ
งแก่
กรรม
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
เป็
นบุ
ตรนายเพิ่
ม นางใหญ่
มี
พี่
น้
อง ๘ คน เมื่
ออายุ
๗ ขวบ ครอบครั
ย้
ายเข้
ามาอยู่
กรุ
งเทพฯ เรี
ยนที่
โรงเรี
ยนประชาบาลวั
ดสุ
ทั
ศน์
จนถึ
งชั้
นประถม
ปี
ที่
๓ จึ
งมาหั
ดลิ
เกกั
บครู
บั
ว ซึ่
งอยู่
แถวบ้
านอยู่
เกื
อบครึ่
งปี
จึ
งได้
สมั
ครหั
ดโขน
เป็
นตั
วหนุ
มานกั
บแม่
ครู
หมั
น ทุ
กวั
น ประมาณ ๑ ปี
จึ
งได้
แสดงเป็
นตั
วเสนาที่
วิ
บางลำ
�พู
แสดงอยู่
๓ ปี
ได้
เป็
นพระเอกลิ
เก
การทำ
�งาน แสดงลิ
เกประมาณ ๕ ปี
แม่
ครู
หมั
นได้
พาไปฝากที่
กรมศิ
ลปากรเพื่
อฝึ
กเป็
นนั
กแสดงและรั
บราชการ รั
บเงิ
นเดื
อน ๔ บาท ต่
อมากรมศิ
ลปากรมี
นโยบายเลิ
กการแสดงโขน
ทำ
�ให้
นั
กแสดงต้
องไปหั
ดเครื่
องดนตรี
สากล นายสมพงษ์
ต้
องฝึ
กสี
ไวโอลิ
น ซึ่
งไม่
มี
ใจรั
กแม้
แต่
น้
อย รั
บราชการอยู่
ได้
๕ ปี
จึ
งลาออกจากกรมศิ
ลปากรเพื่
อไปแสดงลิ
เกที่
ตลาดนานา และไปสมั
ครเล่
นจำ
�อวด
“คณะเอกะสิ
งห์
มี
จำ
�อวด
มี
ชื่
ออยู่
หลายคนเช่
น ก๊
กเฮง, ทองแถม, เป็
นต้
น แสดงประจำ
�ที่
โรงละครเฉลิ
มบุ
รี
ต่
อจากนั้
นยั
งไปสมั
ครแสดงละครเร่
กั
บคณะคุ
ณหนู
แสดงตามต่
างจั
งหวั
ดอยู่
นานหลายปี
จึ
งกลั
บเข้
ากรุ
งเทพฯ ตั้
งคณะจำ
�อวด
“คณะเบญจศิ
ลป์
พงษ์
มิ
ตร”
รั
บงานทั้
งกรุ
งเทพฯ และต่
างจั
งหวั
ด เกิ
ดสงครามโลก ครั้
งที่
๒ ทำ
�ให้
การแสดงหยุ
ดชะงั
กลง ต้
องไปขายปลาท่
องโก๋
เลี้
ยงชี
วิ
ต ต่
อมานายจุ
มพล ปั
ทมิ
นทร์
นั
กแสดงรุ่
นน้
องมาชวนให้
ไปแสดงละคร อยู่
กั
บคณะลู
กไทย เริ่
มมี
ชื่
อเสี
ยงมากขึ้
และแสดงละคร รวมทั้
งจำ
�อวดหลายคณะ ที่
สำ
�คั
ญคื
อ คณะอั
ศวิ
นการละคร ทำ
�ให้
มี
ชื่
อเสี
ยงโด่
งดั
งจากบทแสดง
“นายอ่
อน”
และละครเรื่
อง
“พั
นท้
ายนรสิ
งห์
จนได้
รั
บฉายา
“ไอ้
อ้
าวเล็
กเสี
ยงดั
ง”
เมื่
อเรื่
องพั
นท้
ายนรสิ
งห์
ถู
กนำ
�ไปสร้
างเป็
ภาพยนตร์
นายสมพงษ์
ก็
ร่
วมแสดงด้
วย และแสดงภาพยนตร์
ต่
อมาเป็
น ตลก ตามพระเอก อี
กเป็
นจำ
�นวนมาก
จนมี
ชื่
อเสี
ยงโด่
งดั
งทั่
วประเทศ
เกี
ยรติ
คุ
ณที่
ได้
รั
จากบทบาทอั
นโดดเด่
น จึ
งได้
รั
บการชั
กชวนจากจอมพล สฤษดิ์
ธนะรั
ชต์
ให้
เข้
ารั
บราชการที่
กองดุ
ริ
ยางค์
ทหารบก ๑๐ ปี
รั
บยศ สิ
บโท เมื่
อจอมพลสฤษดิ์
ถึ
งแก่
อสั
ญกรรม จึ
งลาออกและไปแสดงละคร ภาพยนตร์
และจำ
�อวด
ต่
อไป ต่
อมาสมั
ครเป็
นสมาชิ
กราชประชานุ
เคราะห์
หน่
วยดั
บเพลิ
งเพื่
อช่
วยเหลื
อสั
งคม จึ
งได้
รั
บการชั
กชวนทำ
�งานที่
กอง
ดุ
ริ
ยางค์
กรมตำ
�รวจ เพื่
อทำ
�หน้
าที่
โฆษก แสดงกล่
อมขวั
ญตำ
�รวจชายแดนทั่
วประเทศ โดยรั
บราชการที่
แห่
งนี้
อี
ก ๑๐
ปี
ได้
มี
โอกาสแสดงละครและจำ
�อวดถวายพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช และสมเด็
จพระนางเจ้
าฯ
พระบรมราชิ
นี
นาถ ที่
วั
งไกลกั
งวล หั
วหิ
น ๓ ครั้
ง สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถมี
พระราชดำ
�รั
สชมเชย
นายสมพงษ์
ว่
า เล่
นเก่
ง หากผ่
านมาทางหั
วหิ
นแวะหาพระองค์
ได้
ยั
งความปลื้
มปี
ติ
แก่
นายสมพงษ์
อย่
างยิ่
ง เมื่
อลาออก
จากราชการแล้
วก็
กลั
บมาแสดงละครและภาพยนตร์
ในบทบาทนั
กแสดงจำ
�อวด ตลก อย่
างเดิ
๕๔
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์