Page 345 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

330
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายสมควร กระจ่
างศาสตร์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(ละครเวที
- นั
กแสดง) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๙
เกิ
๑๓ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายสมควร กระจ่
างศาสตร์
เป็
นบุ
ตรของขุ
นจำ
�นงค์
รั
กษา (ผั
น กระจ่
าง
ศาสตร์
) และนางหล้
า กระจ่
างศาสตร์
เรี
ยนหนั
งสื
อจบชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๘ จาก
โรงเรี
ยนเทเวศร์
ศึ
กษา (เลิ
กกิ
จการแล้
ว)
เมื่
อวั
ยเด็
กมี
ความสนใจรั
กการแสดง สนใจเล่
นฉายภาพยนตร์
วาดภาพคน ภาพทิ
วทั
ศน์
ต่
างๆ ใครมี
งานเขี
ยนป้
าย เขี
ยนภาพก็
อาสาช่
วยเขี
ยน
ขณะเรี
ยนอยู่
มั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๓ มี
โอกาสพบกั
บนายสุ
คนธ์
คิ้
วเหลี่
ยม จึ
งสมั
ครเป็
นลู
กศิ
ษย์
แต่
ไม่
ได้
รั
บการ
พิ
จารณาเพราะยั
งอยู่
ในวั
ยเรี
ยน แต่
นายสมควร ไม่
ละความพยายาม เพี
ยรดั
กพบ ในที่
สุ
ดนายสุ
คนธ์
เห็
นใจในความ
พยายามและมี
ความตั้
งใจแน่
วแน่
ที่
จะเข้
าสู่
วงการแสดง จึ
งให้
ไปหาสมาชิ
กมา ๓ คน เพื่
อฝึ
กแสดงจำ
�อวด นายสุ
คนธ์
มอบจำ
�อวดชุ
“ชฎาวิ
เศษ”
ให้
ฝึ
กซ้
อมและติ
ดตามดู
นายสมควรได้
จดจำ
�ทำ
�ตาม ซ้
อมกลั
บไปกลั
บมาเป็
นเวลาถึ
ง ๑๓
เดื
อนเต็
ม จึ
งได้
มี
โอกาสออกไปยื
นกลางเวที
หลั
งจากผิ
ดหวั
งจากการพิ
จารณาของครู
นั
บครั้
งไม่
ถ้
วน จนได้
เริ่
มต้
นแสดง
จำ
�อวดนั
บตั้
งแต่
นั้
นมา ซึ่
งเป็
นที่
พอใจของนายสุ
คนธ์
เป็
นอย่
างมาก
เมื่
อจบมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๘ ก็
ทำ
�งานด้
านการแสดงเต็
มตั
ว ได้
เข้
าคณะละคร
“นิ
ยมไทย”
เล่
นเป็
นตลก
ตามนางเอก ต่
อมาได้
เป็
นตลกตามพระเอก ได้
สมญานามว่
“สมควร ดอกไม้
ไหว”
เพราะแสดงเป็
นผู้
หญิ
งมานาน
ราว พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้
รั
บการติ
ดต่
อให้
แสดงหนั
งเป็
นพระเอกเรื่
อง
“แม่
เจ้
าฟ้
า”
มี
รายได้
พอประมาณ พอปลายปี
พ.ศ.
๒๔๘๔ เกิ
ดสงครามโลกครั้
งที่
๒ ละครชะงั
กไป มี
ผู้
ชมขอร้
องให้
แสดง ทางคณะนิ
ยมไทยจึ
งเปิ
ดการแสดง จนสงคราม
สงบจึ
งลาออกจากคณะนิ
ยมไทย และเพื่
อนแนะนำ
�ให้
ไปพบครู
เนรมิ
ต เพื่
อแสดงในคณะศิ
วารมณ์
ได้
รั
บการฝึ
กหลาย
บทบาท ได้
แสดงเป็
นตั
วหลั
ก แล้
วค่
อยขยั
บติ
ดตามครู
เนรมิ
ตไปเป็
นผู้
ช่
วยผู้
กำ
�กั
บ งานที่
ทำ
�ก็
มี
สองอย่
างคื
อ เล่
นละครของ
คณะศิ
วารมณ์
และแสดงภาพยนตร์
แสดงเรื่
อง
“สุ
ภาพบุ
รุ
ษจากอเวจี
เป็
นพระเอก เรื่
อง
“พี่
ชาย”
โดยมี
ส. อาสนจิ
นดา
เป็
นพี่
ชาย นายสมควร เป็
นน้
องชาย พ.ศ. ๒๔๙๖ ละครเวที
ซบเซาและปิ
ดตั
วไป ได้
ติ
ดตาม ส. อาสนจิ
นดาไปแสดงตาม
โรงละครต่
างๆ เป็
นพระเอกเรื่
อง
“นางแมวป่
า”
ได้
รั
บความนิ
ยมอย่
างมาก แสดงภาพยนตร์
เรื่
อง
“แม่
ศรี
เรื
อน”
ซึ่
งทำ
รายได้
สู
งสุ
ดและสร้
างชื่
อเสี
ยงให้
กั
บนายสมควรเป็
นอย่
างมาก
นั
บตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๔๙๘ - พ.ศ. ๒๕๓๗ นายสมควร กระจ่
างศาสตร์
มี
ผลงานตลอดเวลา ไม่
ว่
าในฐานะ
ผู้
กำ
�กั
บการแสดง พระเอก ตั
วประกอบ ละครเวที
ละครโทรทั
ศน์
และภาพยนตร์
ได้
รั
บรางวั
ลยิ่
งใหญ่
มากมาย เช่
รางวั
ลตุ๊
กตาทอง พระสุ
รั
สวดี
ตุ๊
กตาเงิ
น สุ
รั
สวดี
สุ
พรรณหงส์
ทองคำ
� เป็
นต้
๕๒
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์