Page 343 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

328
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายสง่
า อารั
มภี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (เพลงไทยสากล)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑
เกิ
๑๑ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๓ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายสง่
า อารั
มภี
ร เป็
นบุ
ตรของนายสมบุ
ญ และนางพิ
ศ ด้
วยความเชื่
อทาง
โหราศาสตร์
และความประสงค์
จะให้
บุ
ตรเจริ
ญรุ่
งเรื
องมี
ชี
วิ
ตที่
ดี
ขึ้
น บิ
ดาจึ
งยกให้
เป็
บุ
ตรบุ
ญธรรมของ นาวาอากาศเอก ขุ
นสวั
สดิ์
ทิ
ฆั
มพร และนางพิ
ศวง ทิ
ฆั
มพร รวม
ทั้
งเปลี่
ยนวั
นเกิ
ดเป็
นวั
นที่
๑๓ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ด้
วย
บริ
เวณที่
อยู่
ย่
านบางขุ
นพรหมเป็
นที่
ชุ
มนุ
มของบรรดานั
กดนตรี
และนั
กร้
องที
มี
ชื่
อเสี
ยงและมี
ความรู้
ความ
สามารถจำ
�นวนมาก ทำ
�ให้
นายสง่
า อารั
มภี
ร อยู่
ในแวดวงและซึ
มซั
บด้
านนี้
โดยปริ
ยาย ประกอบกั
บบิ
ดาบุ
ญธรรมรั
ดนตรี
จึ
งสรรหาเครื่
องเล่
นจานเสี
ยงเพลงไทย เพลงสากล ได้
ฟั
งเพลงของ
“พรานบู
รพ์
ที่
เป็
นเพลงประกอบการแสดง
ละครมากเป็
นพิ
เศษ เป็
นจุ
ดฝั
งใจมาแต่
เด็
การศึ
กษาตอนเริ่
มแรกเมื่
อครั้
งอยู่
กั
บบิ
ดามารดานั้
น ขาดสอบหลายครั้
งเพราะขั
ดสน ต่
อเมื่
อมาอยู่
กั
บบิ
ดา
บุ
ญธรรม เรี
ยนหนั
งสื
อที่
โรงเรี
ยนเที
ยนธู
ปพลี
ย่
านบางขุ
นพรหม การเรี
ยนอยู่
ในเกณฑ์
ดี
ต่
อมาบิ
ดาบุ
ญธรรมย้
ายไปรั
ราชการที่
จั
งหวั
ดลพบุ
รี
จึ
งต้
องเรี
ยนหนั
งสื
อที่
บ้
านโดยมารดาบุ
ญธรรมเป็
นผู้
สอน สอบเที
ยบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๓ ได้
และเข้
ฝึ
กงานแก้
เครื่
องยนต์
ที่
กองบิ
นน้
อยที่
๔ โคกกระเที
ยม จั
งหวั
ดลพบุ
รี
การเรี
ยนจึ
งยุ
ติ
ลง
ส่
วนการศึ
กษาด้
านดนตรี
กล่
าวได้
ว่
าเรี
ยนด้
วยตนเองโดยตลอดเริ่
มด้
วยการเรี
ยนรู้
จากแผ่
นเสี
ยง เพลงประกอบ
ละคร งานเพลงของหลวงวิ
จิ
ตรวาทการและผลงานเพลงอี
กหลายๆ ท่
าน การเข้
ารั
บราชการที่
กองบิ
นน้
อยที่
๔ ลพบุ
รี
นั้
นายสง่
าได้
เข้
าเป็
นนั
กร้
องประจำ
�วงดนตรี
ของหน่
วยงาน เพราะมี
พื้
นเดิ
มมาก่
อน การเรี
ยนดนตรี
อย่
างจริ
งจั
งเริ่
มขึ้
นเมื่
บิ
ดาบุ
ญธรรมย้
ายกลั
บเข้
าประจำ
�กองทั
พอากาศ กรุ
งเทพฯ โดยเรี
ยนกั
บเรื
ออากาศโท โพธิ์
ศานติ
กุ
ล แม้
จะมี
อายุ
เกิ
กำ
�หนดการเป็
นนั
กเรี
ยนกองดุ
ริ
ยางค์
กองทั
พอากาศก็
ตาม ได้
เป็
นนั
กเรี
ยนประเภทฝากเรี
ยน ขณะเดี
ยวกั
นรั
ฐบาลมอบ
หมายให้
กองทั
พอากาศสร้
างภาพยนตร์
เรื่
องบ้
านไร่
นาเรา นายสง่
า อารั
มภี
ร ได้
เข้
ามาใกล้
ชิ
ดกั
บพระเจนดุ
ริ
ยางค์
และ
ขุ
นวิ
จิ
ตรมาตรา นอกจากนี้
ยั
งได้
แสดงเป็
นตั
วประกอบ พระเจนดุ
ริ
ยางค์
เมตตาสอนวิ
ชาจดโน้
ตเพลงจากเสี
ยงเปี
ยโน
รู้
จั
กนั
กเขี
ยน สอนเขี
ยนข่
าวและเขี
ยนหนั
งสื
อ รวมทั้
งยั
งแนะนำ
�ให้
รู
จั
กนั
กเขี
ยนอี
กหลายท่
าน เช่
น ยาขอบ อรวรรณ
แม่
อนงค์
เหม เวชกร พระวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าภานุ
พั
นธ์
ยุ
คล
ช่
วงรั
บราชการทหาร เป็
นนั
กร้
อง นั
กดนตรี
แต่
งเพลง รวมทั้
งเล่
นดนตรี
หารายได้
พิ
เศษนอกเวลาราชการ
และในที่
สุ
ดเข้
าไปคลุ
กคลี
กั
บวงการละคร บิ
ดาบุ
ญธรรมได้
ตั้
งคณะละครศิ
วารมณ์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๗ แสดงประจำ
�ที่
เฉลิ
มกรุ
ง นายสง่
าทำ
�หน้
าที่
นั
กดนตรี
นั
กแต่
งเพลง ให้
แก่
คณะละคร และเด่
นดั
งจากเพลง นํ้
าตาแสงไต้
ในละครเรื่
อง
พั
นท้
ายนรสิ
งห์
เมื่
องานเพลงเริ่
มมากขึ้
นจึ
งตั
ดสิ
นใจลาออกจากราชการ เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๘ และคณะละครอื่
นๆ ก็
ขอ
๕๑
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์