Page 336 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

321
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายยก ชู
บั
ศิ
ลปิ
นแห่
งขาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (โนรา)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๐
เกิ
พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่
จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ถึ
งแก่
กรรม
๘ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายยก ชู
บั
ว เป็
นบุ
ตรของนายเลิ
ศ นางเอี่
ยม ชู
บั
ว จบการศึ
กษาชั้
ประถมปี
ที่
๖ จากโรงเรี
ยนวั
ดทะเลน้
อย ขณะเดี
ยวกั
นได้
หั
ดรำ
�โนรากั
บโนราเลื่
อน
พงศ์
ชนะ ตั้
งแต่
อายุ
๘ ปี
และประจำ
�อยู่
ในคณะโนราเลื่
อน จนอายุ
๑๖ ปี
แยกมา
ตั้
งคณะโนราเองชื่
อว่
า โนรายกทะเลน้
อย ในหน้
าแล้
งจะนำ
�คณะไปแสดงที่
จั
งหวั
ภู
เก็
ตและพั
งงา พอถึ
งหน้
าฝน จะกลั
บพั
ทลุ
ง นอกจากนี้
ยั
งได้
ฝึ
กรำ
�ทำ
�บทกั
บโนราวั
จั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราช เป็
นเวลา ๖ เดื
อน จากนั้
นอุ
ปสมบทที่
วั
ดสุ
วรรณวิ
ชั
ย อำ
�เภอ
ควนขนุ
น จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง เป็
นเวลา ๑ พรรษา เมื่
อลาสิ
กขาเข้
ารั
บราชการตำ
�รวจ ณ สถานี
ตำ
�รวจภู
ธรอำ
�เภอเมื
องพั
ทลุ
ได้
๒ ปี
จึ
งลาออกและประกอบอาชี
พรำ
�โนราเพี
ยงอย่
างเดี
ยว
นายยก ชู
บั
ว เป็
นโนราที่
มี
ความสามารถในการรำ
� การร้
องกลอนและตลก มี
ผู้
ว่
าจ้
างไปแสดงมิ
ได้
ขาด ทั้
งยั
ได้
ประชั
นโนรากั
บโนราในจั
งหวั
ดภาคใต้
หลายจั
งหวั
ดเกื
อบทุ
กคณะ ทำ
�ให้
ชื่
อเสี
ยงของนายยก ชู
บั
ว เป็
นที่
รู้
จั
ก และทุ
ครั้
งที่
แสดงจะสอดแทรกหลั
กการทางศาสนาเพื่
อให้
ทุ
กคนเป็
นคนดี
มี
ศี
ลธรรม รั
กชาติ
ศาสนา พระมหากษั
ตริ
ย์
โดย
หวั
งให้
สั
งคมไทยสั
นติ
สุ
ข ได้
รั
บรางวั
ลต่
างๆ มากมาย และนั
บได้
ว่
านายยก ชู
บั
ว เป็
นโนราที่
รั
กษารู
ปแบบ การแต่
งตั
การรำ
� ดนตรี
ตามแบบฉบั
บขนบของโนรา และมี
ความทั
นสมั
ย ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๘ สิ
งหาคม พ.ศ.
๒๕๔๙ สิ
ริ
อายุ
๘๔ ปี
ผลงานสำ
�คั
ตั้
งคณะโนรา
“โนรายกทะเลน้
อย”
แสดงโนราทั่
วทุ
กจั
งหวั
ดในภาคใต้
และบางจั
งหวั
ดในภาคกลาง และ
แสดงในโอกาสสำ
�คั
ญๆ หลายครั้
ง เช่
น รำ
�ให้
ทู
ตวั
ฒนธรรม ของ ๒๕ ประเทศชมที
กรุ
งเทพฯ รำ
�ถวาย
สมเด็
จพระศรี
นคริ
นทราบรมราชชนนี
ทอดพระเนตร รำ
�ออกรายการโทรทั
ศน์
ฯลฯ
ครู
สอนโนราแก่
นั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา และผู้
สนใจ ในสถาบั
นการศึ
กษาหลายแห่
ง เช่
น มหาวิ
ทยาลั
ราชภั
ฏนครศรี
ธรรมราช มหาวิ
ทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์
วิ
ทยาเขตหาดใหญ่
จนสามารถตั้
งคณะโนราของ
มหาวิ
ทยาลั
ยได้
สำ
�เร็
จ โรงเรี
ยนธั
ญเจริ
ญ โรงเรี
ยนเกษตรชลธี
ได้
รั
บเกี
ยรติ
บั
ตรจากกรมศิ
ลปากร เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๑๘
ได้
รั
บประทานเทริ
ดจากพระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าเฉลิ
มพลทิ
ฆั
มพร
ได้
รั
บยกย่
องเป็
น ศิ
ลปิ
นพื้
นบ้
านดี
เด่
น สาขามโนราห์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๘
รั
บพระราชทานโล่
จากสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
๔๗
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์