Page 329 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

314
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายไพบู
ลย์
บุ
ตรขั
เกิ
๔ กั
นยายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ที่
จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
ถึ
งแก่
กรรม
๒๙ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายไพบู
ลย์
บุ
ตรขั
น เป็
นบุ
ตรของนายบุ
ตรและนางพร้
อม ประณี
ต เมื่
บิ
ดาถึ
งแก่
กรรมจึ
งอยู่
ในความอุ
ปการะของนายเจน บุ
ตรขั
น ผู้
เป็
นอา และได้
เปลี่
ยน
นามสกุ
ลตามอา เข้
าเรี
ยนหนั
งสื
อจนจบชั
นมั
ธยมศึ
กษา หั
ดเล่
นดนตรี
ราว พ.ศ. ๒๔๗๖
- ๒๔๗๘ ถนั
ดหี
บเพลงชั
กหรื
อหี
บเพลงพวงออ เรี
ยนทั้
งดนตรี
ไทยและดนตรี
สากล
ขณะเรี
ยนหนั
งสื
อได้
แต่
งบทละครวิ
ทยุ
ทั้
งเนื้
อเรื่
องและเพลงประกอบ ใช้
นามปากกา
ว่
“ตรี
บู
รพ์
เป็
นที่
ชื่
นชอบเป็
นอย่
างมาก ทำ
�งานครั้
งแรกเป็
นครู
สอนภาษาไทย
ที่
โรงเรี
ยนกว๋
องสิ
ว เมื่
อโรงเรี
ยนเลิ
กกิ
จการเพราะเกิ
ดสงครามโลกครั้
งที่
๒ ได้
เข้
ทำ
�งานที่
โรงไฟฟ้
าสามเสน แต่
ออกจากงานอี
กด้
วยโรงไฟฟ้
าถู
กทิ้
งระเบิ
ดอย่
างหนั
นายไพบู
ลย์
จึ
งหั
นเหเข้
าสู่
วงการเพลงและละคร โดยเข้
าร่
วมกั
บคณะละคร
“แม่
แก้
ว”
ทำ
�หน้
าที่
เขี
ยนบทละครและแต่
เพลงประกอบ ต่
อมาเข้
าร่
วมกั
บคณะละครร้
องจั
นทโรภาส ของนายจวงจั
นทน์
จั
นทร์
คณา ต่
อมาได้
ออกจากคณะละคร
เพราะป่
วย เมื่
อครั้
งจอมพล ป. พิ
บู
ลสงคราม เป็
นนายกรั
ฐมนตรี
ได้
จั
ดประกวดลิ
เกหรื
อนาฏดนตรี
ต่
อต้
านคอมมิ
วนิ
สต์
ทางสถานี
วิ
ทยุ
นายไพบู
ลย์
ได้
ส่
งเรื่
องเข้
าประกวด ได้
รางวั
ลชนะเลิ
ศ ในเรื่
อง
“ตั
วตายดี
กว่
าชาติ
ตาย”
และเรื่
องต่
อมา
คื
“นํ้
าพระทั
ยพ่
อขุ
นรามคำ
�แหง”
ได้
รางวั
ลที่
๒ ต่
อมาก็
แต่
งเพลงเพื่
อบั
นทึ
กแผ่
นเสี
ยงและแต่
งให้
กั
บวงดนตรี
จุ
ฬารั
ตน์
ของนายมงคล อมาตยกุ
ล นายไพบู
ลย์
เป็
นนั
กแต่
งเพลงที่
ประสบความสำ
�เร็
จอย่
างสู
ง ผลงานเพลงเป็
นที่
นิ
ยมอย่
าง
กว้
างขวาง เป็
นผู้
หนึ่
งที่
ได้
รั
บยกย่
องให้
เป็
“ปรมาจารย์
ด้
านการแต่
งเพลง”
ขณะเดี
ยวกั
นก็
ต้
องรั
กษาตั
วด้
วยอาการ
ป่
วยเรื้
อรั
งตลอดเวลา จนกระทั่
งถึ
งแก่
กรรม ด้
วยโรคกระเพาะอาหารและลำ
�ไส้
สิ
ริ
อายุ
๕๔ ปี
ผลงานสำ
�คั
แต่
งเพลงทั้
งเพลงไทยสากลและลู
กทุ่
ง ประมาณ ๑,๐๐๐ เพลง ผลงานเพลงมี
ทั้
งบั
นทึ
กลงในแผ่
นเสี
ยง
ออกวิ
ทยุ
กระจายเสี
ยง อาทิ
เพลงมนต์
เมื
องเหนื
อ ค่
านํ้
านม ดอกไม้
หน้
าพระ ดอกไม้
หน้
าฝน คนจน
คนจร โลกนี้
คื
อละคร ชายสามโบสถ์
รอยไถแปร ตารางดวงใจ อ้
อมอกแม่
เพลงลู
กทุ่
ง เช่
น มนต์
รั
กลู
กทุ่
ฝนเดื
อนหก แล้
วแต่
วาสนา ยมบาลเจ้
าขา ฝนตกฟ้
าร้
อง ฯลฯ
แต่
งบทละครวิ
ทยุ
และลิ
เกหรื
อนาฏดนตรี
สร้
างนั
กร้
องที่
มี
ชื่
อเสี
ยงหลายคน เช่
น รุ่
งเพชร แหลมสิ
งห์
กาเหว่
า เสี
ยงทอง ศรคี
รี
ศรี
ประจวบ บุ
ปผา
สายชล เป็
นต้
๔๔
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์