Page 327 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

312
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายผาย นุ
ปิ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(การแสดงพื้
นบ้
าน - ขั
บซอ) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๘
เกิ
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่
จั
งหวั
ดน่
าน
ถึ
งแก่
กรรม
๒๓ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายผาย นุ
ปิ
ง ใช้
ชื่
อในการแสดงว่
า “คำ
�ผาย” เป็
นบุ
ตรของนายใจ และ
นางเบาะ นุ
ปิ
ง อาชี
พทำ
�นา การศึ
กษา สำ
�เร็
จชั้
นประถมศึ
กษาที่
๔ จากโรงเรี
ยนหั
วนา
จั
งหวั
ดน่
าน เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ต่
อมา พ.ศ. ๒๔๘๐ มอบตั
วเป็
นศิ
ษย์
นายไชยลั
งกา
เครื
อเสน ศึ
กษาดนตรี
พื้
นบ้
านและซอ โดยติ
ดตามนายไชยลั
งกาไป
“ซอ”
ในงาน
ต่
างๆ นำ
�ลี
ลา ขั้
นตอนการซอมาประยุ
กต์
ใช้
แสดง อยู
กั
บนายไชยลั
งกา ถึ
ง ๗ ปี
มี
ความเชี่
ยวชาญอย่
างยิ่
ง ร้
องเพลงและแต่
งเพลงได้
เอง เป็
นที่
ยอมรั
บของคนทั่
วไป จนอายุ
๒๐ ปี
ออกมาตั้
งวงของ
ตนเองชื่
“วงคำ
�ผาย”
และเล่
นซอตลอดมา นายผาย นุ
ปิ
ง มี
ความเชี่
ยวชาญในการเล่
น ซอ ชำ
�นาญการเล่
นสะล้
อและ
ซึ
ง ตลอดจนสามารถซ่
อม สร้
างเครื่
องดนตรี
เหล่
านี้
ได้
อย่
างดี
มี
คุ
ณภาพ และถ่
ายทอดให้
ลู
กศิ
ษย์
ได้
อย่
างชั
ดเจน แม่
นยำ
ได้
พั
ฒนาปรั
บปรุ
งการเล่
นซอให้
เหมาะสมกั
บยุ
คสมั
ย เช่
น นำ
�เอาเพลงลู
กทุ่
งเข้
ามาสอดแทรกการเล่
นซอ คั
ดเลื
อกวั
ยรุ่
หน้
าตาดี
มาเล่
นซอ เปลี่
ยนจากนั่
งฟ้
อนเป็
นยื
นฟ้
อน เพื่
อผู้
ชมได้
ชมความสวยงามจากท่
าฟ้
อน
การส่
งเสริ
มสนั
บสนุ
นพั
ฒนาสั
งคม โดยใช้
ซอ เป็
นสื่
อพื้
นบ้
านอนุ
รั
กษ์
ธรรมชาติ
และสิ่
งแวดล้
อมจนเป็
นที่
ยอมรั
บของทางราชการและสถาบั
นการศึ
กษา ได้
รั
บรางวั
ลและการประกาศเกี
ยรติ
คุ
ณต่
างๆ จากความรู้
ความสามารถ
ในการอนุ
รั
กษ์
มรดกล้
านนาโดยใช้
ซอเป็
นสื่
อตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๓๓ รางวั
ลมี
ทั้
งประกาศนี
ยบั
ตร โล่
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
โล่
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
พระราชทาน รั
บพระราชทานปริ
ญญากิ
ตติ
มศั
กดิ์
สาขาศิ
ลปศาสตร์
สายมนุ
ษยศาสตร์
โปรแกรมวิ
ชา
ดนตรี
รั
บพระราชทานเครื่
องราชอิ
สริ
ยาภรณ์
เบญจมาภรณ์
มงกุ
ฎไทย สิ่
งต่
างๆ เหล่
านี้
แสดงถึ
งความรู้
ความสามารถ
ความเชี่
ยวชาญและความรั
กในศิ
ลปะเพลงพื้
นบ้
าน พร้
อมที่
จะถ่
ายทอดความรู้
ทางดนตรี
เพื่
อการอนุ
รั
กษ์
แก่
ชนรุ่
นหลั
นายผาย นุ
ปิ
ง ถึ
งแก่
กรรมด้
วยติ
ดเชื้
อในปอด เมื่
อวั
นที่
๒๓ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สิ
ริ
อายุ
๙๐ ปี
ผลงานสำ
�คั
มี
ความสามารถในการขั
บซอ ที่
มี
ปฏิ
ภาณไหวพริ
บเชิ
งปฏิ
ภาณกวี
ท้
องถิ่
นที่
ยอดเยี่
ยมผู้
หนึ่
ง เป็
นที่
ยอมรั
ของประชาขนในจั
งหวั
ดภาคเหนื
อ สามารถเขี
ยนบทซอที่
มี
สำ
�นวนภาษาอั
นไพเราะ สละสลวย นอกจาก
เชี
ยวชาญเรื
องซอ เครื
องดนตรี
ซึ
งใช้
ประกอบซอก็
มี
ความสามารถ ตลอดจนแนะนำ
�ลู
กศิ
ษย์
ได้
เช่
น สะล้
อ ซึ
ถ่
ายทอดความรู้
ด้
านดนตรี
พื้
นบ้
าน สะล้
อ ซอ ซึ
ง แก่
เยาวชนและบุ
คคลทั่
วไป
ได้
รั
บการประกาศเกี
ยรติ
คุ
ณจากหน่
วยงาน องค์
กร ต่
างๆ มากมาย เช่
น โล่
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
การประกวดสื่
อสาร
การแสดงพื้
นบ้
าน ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
น ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางวั
ฒนธรรมในฐานะ ที่
เป็
นศิ
ลปิ
ที่
อนุ
รั
กษ์
วั
ฒนธรรมพื้
นบ้
านอั
นเป็
นมรดกการแสดงของภาคเหนื
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (การแสดงพื้
นบ้
าน - ขั
บซอ)
ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๘
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาศิ
ลปะการแสดง พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
๔๓
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์