Page 323 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

308
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายประสิ
ทธิ์
ศิ
ลปบรรเลง
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (นั
กแต่
งเพลง)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๑
เกิ
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
ถึ
งแก่
กรรม
๔ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายประสิ
ทธิ์
ศิ
ลปบรรเลง เป็
นบุ
ตรคนที่
๖ ของหลวงประดิ
ษฐ์
ไพเราะ
(ศร ศิ
ลปบรรเลง) และนางโชติ
ประดิ
ษฐ์
ไพเราะ มี
พี่
น้
อง ๗ คน เรี
ยนชั้
นมั
ธยมศึ
กษา
ที่
โรงเรี
ยนเทพศิ
ริ
นทร์
จนถึ
งชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๒ แล้
วย้
ายไปเรี
ยนต่
อที่
โรงเรี
ยน
ศิ
ริ
จั
กรเพชร จนจบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๖ และเรี
ยนต่
อจนจบมั
ธยมปี
ที่
๘ ที่
กระทรวง
ธรรมการ (กระทรวงศึ
กษาธิ
การ) พร้
อมกั
นนั้
นก็
ได้
ศึ
กษาเพลงไทยและเล่
เครื่
องดนตรี
ไทยทุ
กชนิ
ดจากบิ
ดาจนมี
ความเชี่
ยวชาญ นอกจากนี้
ยั
งสนใจดนตรี
สากลเป็
นพิ
เศษ จึ
งได้
รั
บการสนั
บสนุ
จากบิ
ดาให้
เข้
าเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนวิ
ทยาสากล เป็
นโรงเรี
ยนสอนดนตรี
เอกชนแห่
งแรกของประเทศไทย อำ
�นวยการสอนโดย
พระเจนดุ
ริ
ยางค์
จากนั้
นได้
ไปเรี
ยนบรรเลงเปี
ยโนกั
บครู
นารถ ถาวรบุ
ตร
พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้
ติ
ดตามคณะนาฏศิ
ลป์
ดนตรี
ของโรงเรี
ยนนาฏดุ
ริ
ยางค์
กรมศิ
ลปากร ไปแลกเปลี่
ยนวั
ฒนธรรม
ที่
ประเทศญี่
ปุ่
น นายประสิ
ทธิ์
จึ
งได้
เข้
าเรี
ยนวิ
ชาดนตรี
สากลที่
อิ
มพี
เรี
ยล อคาเดมี
ออฟ มิ
วสิ
ค มหาวิ
ทยาลั
ย เก ได
ณ กรุ
งโตเกี
ยว เป็
นเวลา ๔ ปี
เป็
นคนไทยคนแรกที่
สำ
�เร็
จได้
ปริ
ญญาตรี
ทางด้
านประพั
นธ์
เพลงและอำ
�นวยเพลง
จากมหาวิ
ทยาลั
ยในต่
างประเทศ และได้
เป็
นศิ
ษย์
ของอาจารย์
ชาวเยอรมั
น คื
อ ดร. เคลาส์
ปริ
งส์
ฮาร์
พ.ศ. ๒๔๘๑ หลั
งจบการศึ
กษาแล้
ว นายประสิ
ทธิ์
ได้
เข้
ารั
บราชการที่
กองดุ
ริ
ยางค์
สากล กรมศิ
ลปากร และใน
ช่
วงรั
บราชการได้
เกิ
ดสงครามมหาเอเชี
ยบู
รพาขึ้
น จึ
งได้
รั
บเชิ
ญไปเป็
นล่
ามภาษาญี่
ปุ่
น ประจำ
�ที่
กองทั
พไทยเป็
นเวลา ๔ ปี
เมื่
อสงครามสงบ นายประสิ
ทธิ์
ได้
ลาออกจากราชการมาเป็
นครู
พิ
เศษสอนดนตรี
ที่
สถาบั
นราชภั
ฏสวนดุ
สิ
ต โรงเรี
ยน
พาณิ
ชย์
วิ
ทยาลั
ย และผู้
สนใจส่
วนตั
ว นอกจากนี้
นายประสิ
ทธิ์
ยั
งได้
รวมทุ
นกั
บญาติ
พี่
น้
องจั
ดตั้
งคณะละครขึ้
น ชื่
“คณะศิ
ษย์
เก่
าศิ
ลปากร”
แสดงเรื่
อง
“ผกาวลี
เป็
นเรื่
องแรกได้
รั
บความนิ
ยมมากจนต้
องแสดงเป็
นครั้
งที่
๒ ต่
อมาละคร
เวที
ซบเซาลง จึ
งหยุ
ดกิ
จการ แต่
นายประสิ
ทธิ์
ยั
งคงสร้
างผลงานอย่
างต่
อเนื่
อง
นายประสิ
ทธิ์
ศิ
ลปบรรเลง ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคปอดอั
กเสบ เมื่
อวั
นที่
๔ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ
ริ
อายุ
ได้
๘๗ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นผู้
เชี่
ยวชาญดนตรี
ไทย นอกจากนี้
ยั
งมี
ความสามารถด้
านดนตรี
สากลเป็
นอย่
างสู
งอี
กด้
วย โดยเป็
นศิ
ษย์
ของพระเจนดุ
ริ
ยางค์
ได้
สร้
างสรรค์
ผลงานเพลงสำ
�คั
ญๆ ไว้
เป็
นจำ
�นวนมาก เป็
นคนไทยคนแรกที่
ได้
รั
บการยกย่
องว่
าเป็
นั
กแต่
งเพลงระดั
บคลาสสิ
ก มี
รู
ปแบบของบทเพลงซิ
มโฟนี
ชื่
อ ไซมิ
ส สวี
ท (Siamess Suite) บทเพลงนี้
ได้
ส่
งไปประกวด
ที่
ประเทศเบลเยี
ยม เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๘ และแสดงในงานประชุ
มดนตรี
แห่
งเอเชี
ย ที่
กรุ
งมนิ
ลา ประเทศฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
เป็
นที่
๔๑
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์