Page 321 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

306
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายประสิ
ทธิ์
ถาวร
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑
เกิ
๙ กั
นยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่
จั
งหวั
ดพระนครศรี
อยุ
ธยา
ถึ
งแก่
กรรม
๑๕ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายประสิ
ทธิ์
ถาวร เป็
นบุ
ตรของนายสุ
ด และนางฟู
ถาวร เริ่
มเรี
ยน
หนั
งสื
อที
โรงเรี
ยนประชาบาลวั
ดสฏางค์
จบชั้
นประถมศึ
กษาปี
ที่
๔ เมื่
อ พ.ศ.
๒๔๗๒ จึ
งมาเรี
ยนต่
อที่
โรงเรี
ยนนาฏดุ
ริ
ยางค์
กรมศิ
ลปากร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๗
จนจบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๓ และอบรมหลั
กสู
ตรวิ
ชาดุ
ริ
ยางค์
ไทยเพิ่
มเติ
มอี
ก ๑ ปี
ได้
รั
ประกาศนี
ยบั
ตร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๒ หั
ดเรี
ยนฆ้
องวงใหญ่
กั
บนายละมุ
ด จำ
�ปาเฟื่
อง
จนได้
เป็
นคนระนาดเอกประจำ
�วง ตั้
งแต่
อายุ
ยั
งไม่
ครบ ๑๒ ปี
จากนั้
นเรี
ยนระนาดเพิ่
มเติ
มจากครู
เจริ
ญ ดนตรี
เจริ
จนสามารถเดี่
ยวระนาดได้
พ.ศ. ๒๔๗๗ อายุ
๑๓ ปี
ครู
ทองดี
นำ
�ไปฝากเป็
นลู
กศิ
ษย์
หลวงประดิ
ษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิ
ลปบรรเลง) ท่
านได้
ทดสอบจนยอมรั
บเป็
นลู
กศิ
ษย์
เมื่
ออายุ
ครบบวช ได้
บวชที่
วั
ดจงกลณี
จั
งหวั
ดพระนครศรี
อยุ
ธยา พอสึ
กออกมาไปเป็
ครู
สอนหนั
งสื
อที่
โรงเรี
ยนบางบั
วทอง
พ.ศ. ๒๔๙๓ เข้
ารั
บราชการในกองการสั
งคี
ต กรมศิ
ลปากร เลื่
อนตำ
�แหน่
งสู
งขึ้
นตามลำ
�ดั
บ ย้
ายไปโรงเรี
ยน
นาฏศิ
ลป (วิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป) จนเกษี
ยณอายุ
ราชการ เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๔
นายประสิ
ทธิ์
เป็
นนั
กระนาดเอกชั้
นยอดเยี่
ยมของไทย เป็
นผู้
ที่
หลวงประดิ
ษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิ
ลปบรรเลง)
ทุ่
มเทฝึ
กฝนจนเป็
นที่
ถู
กใจ จนในที่
สุ
ดได้
เป็
นบุ
คคลสำ
�คั
ญที่
เปรี
ยบดั
งหลั
กชั
ยแห่
งวิ
ชาการดนตรี
ไทย ไม่
เคยสร้
างความ
ผิ
ดหวั
งแก่
ผู้
ฟั
ง ผู้
ได้
พบเห็
น จากความสามารถเป็
นที่
ประจั
กษ์
ว่
าเป็
นศาสตร์
แห่
งการดนตรี
ไทย มี
ความลึ
กซึ้
งไม่
ด้
อยไป
กว่
าศิ
ลปะการดนตรี
ในภู
มิ
ภาคอื่
นของโลก
นายประสิ
ทธิ
ถาวร ถึ
งแก่
กรรมด้
วยอาการหั
วใจล้
มเหลว เมื
อวั
นที
๑๕ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สิ
ริ
อายุ
๘๑ ปี
ผลงานสำ
�คั
นั
กดนตรี
ประจำ
�สำ
�นั
“จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย”
บรรเลงระนาดเอกอย่
างยอดเยี่
ยม บรรเลงวง
ปี่
พาทย์
พม่
าในประเทศไทยเป็
นคนแรก ควบคุ
มวงดนตรี
ไทยไปเผยแพร่
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม ณ ต่
างประเทศ
ประพั
นธ์
เพลงเดี่
ยวทุ
กชนิ
ด ให้
ทั
นต่
อกระแสการเปลี่
ยนแปลงทางสั
งคม ประดิ
ษฐ์
ทำ
�นองเพลงระบำ
�ร่
อนแร่
และเพลงพม่
านิ
มิ
ต เพลงเทวาประสิ
ทธิ์
เถา เพลงม่
านรามั
ญ และเพลงเกร็
ดอี
กหลายเพลง ประดิ
ษฐ์
ทาง
เปลี่
ยนแปลงต่
างๆ เช่
น เพลงแขกลพบุ
รี
เพลงทยอยเขมร
ครู
สอนดนตรี
ไทย ถ่
ายทอดความรู
ณ สถาบั
นต่
างๆ ได้
แก่
โรงเรี
ยนบางบั
วทอง วิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป
กรมศิ
ลปากร จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย ฝึ
กซ้
อมการบรรเลงของนั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา เผยแพร่
ทางวิ
ทยุ
กระจายเสี
ยง
๔๐
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์