Page 315 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

300
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายบุ
ญยงค์
เกตุ
คง
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑
เกิ
มี
นาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
(จั
งหวั
ดธนบุ
รี
เดิ
ม)
ถึ
งแก่
กรรม
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายบุ
ญยงค์
เกตุ
คง เป็
นบุ
ตรคนโต ของนายเที่
ยง และ นางเขี
ยน
เกตุ
คง บิ
ดามารดาเป็
นนั
กแสดง ต้
องย้
ายสถานที่
บ่
อยเลยต้
องไปอยู่
กั
บตา ยาย
ที่
จั
งหวั
ดสมุ
ทรสาคร ศึ
กษาชั้
นต้
นที่
วั
ดช่
องลม ได้
เริ่
มฝึ
กเรี
ยนดนตรี
กั
บครู
ผู้
มี
ความรู
หลายท่
าน จนอายุ
๑๐ ปี
ก็
ทำ
�เพลงโหมโรงได้
พออายุ
๑๑ ปี
บิ
ดาได้
พาไป
ฝากเรี
ยนดนตรี
กั
บครู
หรั่
งจนสามารถบรรเลงเดี่
ยวฆ้
องวงเล็
กได้
และไปเรี
ยนกั
พระอาจารย์
เทิ้
ม วั
ดช่
องลม จั
งหวั
ดสมุ
ทรสาคร จนอายุ
ได้
๑๖ ปี
บิ
ดาเห็
นว่
ามี
ความรู้
เพลงการดี
พอสมควร จึ
งให้
ไป
ทำ
�หน้
าที่
เป็
นนั
กดนตรี
ประจำ
�คณะนาฏดนตรี
ของบิ
ดา ซึ่
งแสดงประจำ
�อยู่
ที่
วิ
กบางลำ
�พู
กรุ
งเทพฯ ได้
เรี
ยนเพิ่
มเติ
มกั
ครู
เพชร จรรย์
นาฏ ครู
ดนตรี
ไทยศิ
ษย์
หลวงประดิ
ษฐ์
ไพเราะ (ศร สิ
ลปบรรเลง) จนสามารถแต่
งเพลงได้
ตั้
งแต่
อายุ
๑๘ ปี
ได้
แสดงเพลงจนได้
คำ
�นิ
ยมจากหลวงประดิ
ษฐ์
ไพเราะ และรั
บเป็
นลู
กศิ
ษย์
ในเวลาต่
อมา
พ.ศ. ๒๔๘๕ เกิ
ดนํ้
าท่
วมใหญ่
ในกรุ
งเทพฯ ต้
องงดการแสดงที่
วิ
กบางลำ
�ภู
จึ
งไปสมั
ครเรี
ยนดนตรี
ที่
วั
กั
ลยาณมิ
ตร ได้
เรี
ยนรู้
ทางเพลงทั้
งทางฝั่
งพระนคร ฝั่
งธน เป็
นอย่
างดี
เมื่
อนํ้
าลดแล้
วก็
กลั
บไปเล่
นดนตรี
ประกอบการ
แสดงนาฏดนตรี
ให้
บิ
ดา และเรี
ยนดนตรี
เพิ่
มเติ
มอี
กที่
บ้
านดุ
ริ
ยประณี
ตจนสามารถคิ
ดทางเดี่
ยวระนาดเอก ทั้
งระนาด
เอก ๒ ราง และระนาดเอก ๓ ราง ซึ่
งถื
อเป็
นของแปลกใหม่
สำ
�หรั
บวงการดนตรี
ไทย
พ.ศ. ๒๔๘๙ อายุ
ได้
๒๖ ปี
ได้
ร่
วมมื
อกั
บนายบุ
ญยั
ง (น้
องชาย) และพร ภิ
รมย์
ตั้
งคณะนาฏดนตรี
รั
บแสดง
ทั่
วไป แสดงทางวิ
ทยุ
กระจายเสี
ยง ได้
ส่
งเข้
าประกวดนาฏดนตรี
ทางวิ
ทยุ
กระจายเสี
ยงได้
รั
บรางวั
ลชนะเลิ
ต่
อมาได้
สมั
ครเป็
นนั
กดนตรี
ไทยประจำ
�วงของกรมประชาสั
มพั
นธ์
ได้
พบเพื่
อนร่
วมรุ่
น ครู
ฝี
มื
อดี
หลายท่
าน
ร่
วมกั
นเล่
นดนตรี
ไทย นายบุ
ญยงค์
สามารถบรรเลงเครื่
องดนตรี
ได้
หลายประเภทอย่
างคล่
องแคล่
ว รวมทั้
งยั
งสามารถ
แต่
งเพลงใหม่
ๆ ให้
แก่
วงดนตรี
เล่
นดนตรี
ประสมไทยฝรั่
งที่
เรี
ยกว่
“สั
งคี
ตสั
มพั
นธ์
รั
บราชการอยู่
๕ - ๖ ปี
ได้
ไปแสดง
ที่
ต่
างประเทศ ต่
อมาย้
ายมาอยู่
ไทยที
วี
ช่
อง ๔ ได้
ทำ
�เพลงประกอบละคร ภาพยนตร์
ไทยหลายเรื่
อง อยู่
ได้
๕ ปี
ก็
ย้
ายเป็
หั
วหน้
าวงของกรุ
งเทพมหานคร จนเกษี
ยณอายุ
ราชการ ก่
อนเกษี
ยณเคยได้
รั
บรางวั
ลตุ๊
กตาทอง เพลงประกอบยอดเยี่
ยม
“เงาะป่
า”
ได้
ร่
วมมื
อกั
นก่
อตั้
งวงดนตรี
ร่
วมสมั
ยไทย - ตะวั
นตกชื่
อว่
า วง
“ฟองนํ้
า”
นายบุ
ญยงค์
เกตุ
คง ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สิ
ริ
อายุ
๗๖ ปี
๓๗
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์