Page 310 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

295
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางทองหล่
อ ทำ
�เลทอง
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (เพลงพื้
นบ้
าน)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
พ.ศ. ๒๔๔๒ ที่
จั
งหวั
ดพระนครศรี
อยุ
ธยา
ถึ
งแก่
กรรม
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางทองหล่
อ ทำ
� เลทอง เป็
นธิ
ดาของนายพลอย และนางพรั่
เกิ
ดในครอบครั
วที่
ผู
กพั
นกั
บเพลงพื้
นบ้
าน แม้
บิ
ดาและมารดาจะไม่
เล่
นเพลง
แต่
ญาติ
ผู
ใหญ่
หลายคนเล่
นเพลงพื้
นบ้
าน ทำ
�ให้
ซึ
มซั
บโดยสายเลื
อด ประกอบกั
ตอนเด็
กชอบฟั
งเพลงพื้
นบ้
าน เมื่
อที่
ใดมี
งานมั
กไปฟั
งเพลงอยู่
เสมอ บางครั้
งยั
งไปช่
วย
เขาตี
กรั
บ เคาะไม้
ในวงเพลง ถื
อเป็
นความชอบที่
สั่
งสมมาตั้
งแต่
วั
ยเด็
ก นางทองหล่
อยากเรี
ยนหนั
งสื
อแต่
ไม่
ได้
เรี
ยนเพราะไม่
มี
โรงเรี
ยน มี
แต่
พระสงฆ์
สอนตามวั
ด จึ
งอ่
านหนั
งสื
อไม่
ออก เมื่
อไม่
ได้
เรี
ยนก็
มี
เวลาว่
างมาก จึ
งรบเร้
าบิ
ดาขอหั
ดเพลง บิ
ดาก็
หาครู
มาหั
ดให้
ชื่
ทิ
นอกจากครู
ทิ
มได้
สอนร้
องแล้
ว ยั
งสอนเทคนิ
ที่
ทำ
�ให้
เสี
ยงดี
ไม่
มี
ตกด้
วยวิ
ธี
ต่
างๆ นอกจากนั้
นนางทองหล่
อยั
งได้
เรี
ยนรำ
�กั
ครู
ท้
วม
(ชาย) และ
ครู
ชุ่
ซึ่
งสมั
ยนั้
นนิ
ยม
หั
เพลงฉ่
อยและเพลงทรงเครื่
อง
จนในที่
สุ
ดนางทองหล่
อก็
ได้
ออกเล่
นเพลงฉ่
อย ได้
ค่
าตั
วเป็
นผ้
าบ้
าง เงิ
นสลึ
งสองสลึ
บ้
าง พอย่
างเข้
าวั
ยสาวอยู่
กิ
นกั
บนายทองอยู่
มี
อาชี
พเป็
นลิ
เก ต่
อมาแยกทางกั
พ.ศ. ๒๔๗๕ เข้
ามาประกอบอาชี
พในกรุ
งเทพฯ มี
คนรู้
จั
กชั
กชวนไปเล่
นเพลง ได้
รู้
จั
กนั
กเพลงคนอื่
นๆ และ
เล่
นเพลงกั
นเรื่
อยมา ชี
วิ
ตครอบครั
วต่
อมาได้
อยู่
กิ
นกั
บนายสายหยุ
ด ทำ
�เลทอง อาชี
พลิ
เก ต่
อมาเพลงพื้
นบ้
านเสื่
อมลง
พ.ศ. ๒๕๒๐ เริ่
มฟื้
นฟู
ขึ้
นมาใหม่
โดยกลุ่
มศึ
กษาเพลงพื้
นบ้
าน โดยมี
นางทองหล่
อ เป็
นกำ
�ลั
งสำ
�คั
ญในการว่
าเพลงและ
ถ่
ายทอดเพลงให้
คนรุ่
นหลั
งโดยเต็
มกำ
�ลั
งความสามารถ
นางทองหล่
อเป็
นแม่
เพลงที่
มี
เสี
ยงดี
เยี่
ยม กั
งวานไม่
เสื่
อมคลาย เป็
นคนรู้
เพลงจริ
ง รู้
ลึ
กซึ้
ง กว้
างขวาง สามารถ
จำ
�เพลงได้
นั
บไม่
ถ้
วน ไม่
เคยเบื่
อหน่
ายที่
จะถ่
ายทอดความรู้
ให้
แก่
ทุ
กคน
นางทองหล่
อ ทำ
�เลทอง ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ สิ
ริ
อายุ
๙๔ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นผู้
มี
ความรู้
และเชี่
ยวชาญเพลงพื้
นบ้
านดี
เยี่
ยม เช่
น เพลงปรบไก่
เพลงพาดควาย เพลงฉ่
อย เพลงแอ่
เคล้
าซอ ฯลฯ
เป็
นผู้
ถ่
ายทอดเพลงและให้
คำ
�แนะนำ
�แก่
คนรุ่
นหลั
ง เพื่
อได้
ชื่
นชมและรั
บรู้
เรื่
องราวต่
างๆ ของเพลงพื้
นบ้
าน
อย่
างดี
อุ
ทิ
ศตนเพื่
อให้
เกิ
ดประโยชน์
แก่
สั
งคม
๓๔
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์