Page 305 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

290
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางท้
วม ประสิ
ทธิ
กุ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (คี
ตศิ
ลป์
)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ที่
จั
งหวั
ดนนทบุ
รี
ถึ
งแก่
กรรม
๗ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางท้
วม ประสิ
ทธิ
กุ
ล เป็
นธิ
ดาของนายสุ
ด และนางเที
ยบ บิ
ดาเป็
นผู้
มี
ความรู้
ทางด้
านขั
บเสภาและขั
บร้
องเพลงไทย อี
กทั้
งยั
งมี
วงดนตรี
ประจำ
�บ้
านอี
กด้
วย
นางท้
วมจึ
งได้
เริ่
มเรี
ยนขั
บร้
องจากบิ
ดามาตั้
งแต่
อายุ
๘ปี
จนอายุ
ราว๑๒ปี
บิ
ดาจึ
งพามา
ถวายตั
วกั
บพระราชอั
ครชายาเธอ พระองค์
เจ้
าสายสวลี
ภิ
รมย์
ซึ่
งต่
อมาเฉลิ
มพระนาม
เป็
น พระวิ
มาดาเธอ กรมพระสุ
ทธาสิ
นี
นาฏ ในพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
เจ้
าอยู่
หั
ว ในระยะนั้
น เรี
ยนและฝึ
กกั
บบรมครู
ดนตรี
ไทยหลายท่
าน เช่
น หลวง
เสนาะดุ
ริ
ยางค์
(แช่
ม สุ
นทรวาทิ
น) พระประดิ
ษฐ์
ไพเราะ (ตาด) ครู
เหลื
อ หม่
อมส้
มจี
น หม่
อมคร้
าม และคุ
ณเฒ่
าแก่
จี
อยู่
ในวั
งแห่
งนี้
ประมาณ ๑ ปี
ไปอยู่
กั
บหม่
อมส้
มจี
นที่
บ้
านคลองบางหลวง เพื่
อต่
อเพลง ๓ ชั้
น เมื่
อพระบาทสมเด็
พระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ทรงพระราชนิ
พนธ์
บทละครเรื่
องเงาะป่
า นางท้
วมได้
ร่
วมขั
บร้
องเพลงในบทพระราชนิ
พนธ์
ด้
วย เมื่
อหม่
อมส้
มจี
น ถึ
งแก่
กรรม จึ
งกลั
บไปอยู่
กั
บบิ
ดาที่
บ้
านจั
งหวั
ดนนทบุ
รี
ในรั
ชสมั
ยพระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว นางท้
วมได้
กลั
บไปอยู
กั
บพระวิ
มาดาเธอ กรมพระสุ
ทธาสิ
นี
นาฏ
ที่
ตำ
�หนั
กสวนสุ
นั
นทา ต่
อมาสมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
าอั
ษฎางค์
เดชาวุ
ธ กรมหลวงนครราชสี
มา ทรงขอยื
มตั
วมาช่
วยงานขั
บร้
องที่
วั
งสวนกุ
หลาบระยะหนึ่
ง และสมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
าจุ
ฑาธุ
ชธราดิ
ลก กรมขุ
นเพชรบู
รณ์
อิ
นทราชั
ย ทรงมี
ละครในวั
งเพชรบรู
ณ์
จึ
งทรงขอยื
มตั
วมาประจำ
�อยู่
ที่
วั
งเพชรบรู
ณ์
ด้
วย และที่
วั
งแห่
งนี้
นางท้
วมได้
เป็
นศิ
ษย์
ของหม่
อมมาลั
ย นั
กร้
องเสี
ยง
ยอดเยี่
ยมซึ่
งเคยอยู่
ในวั
งของเจ้
าพระยาเทเวศรวงศ์
วิ
วั
ฒน์
มาก่
อน หม่
อมมาลั
ยต่
อเพลงทางร้
องให้
อย่
างละเอี
ยดลออ
จนถึ
งแก่
กรรม
ในรั
ชสมั
ยพระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ได้
ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
ตั
งวงมโหรี
หญิ
งขึ้
น นางท้
วม
ก็
ได้
เข้
ารั
บราชการเป็
นคนขั
บร้
องประจำ
�วงมโหรี
หลวง ในช่
วงระยะเวลานี้
เป็
นระยะที่
ร้
องเพลงอั
ดลงจานเสี
ยงกั
บบริ
ษั
โอเดี
ยนไว้
เป็
นจำ
�นวนมาก ทั้
งเพลงตั
บ เพลงเถา และเพลงเกร็
ดต่
างๆ เมื่
อเกษี
ยณอายุ
ราชการ ทางราชการก็
อนุ
มั
ติ
ให้
จ้
างในฐานะผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
พิ
เศษ และได้
รั
บการยกย่
องให้
ดำ
�รงตำ
�แหน่
งผู้
เชี่
ยวชาญการสอนคี
ตศิ
ลป์
ไทย ได้
เป็
นผู้
ฝึ
กหั
และควบคุ
มการขั
บร้
องประกอบการแสดงโขน ละครของกรมศิ
ลปากรแทบทุ
กเรื่
องตลอดระยะเวลาอั
นยาวนาน
นางท้
วม ประสิ
ทธิ
กุ
ล ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๗ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สิ
ริ
อายุ
๙๕ ปี
๓๑
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์