Page 297 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

282
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางชู
ศรี
(ชื้
น) สกุ
ลแก้
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (หุ่
นกระบอก)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๑๙ กั
นยายน พ.ศ. ๒๔๕๐ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
(จั
งหวั
ดธนบุ
รี
เดิ
ม)
ถึ
งแก่
กรรม
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางชู
ศรี
(ชื้
น) สกุ
ลแก้
ว เป็
นธิ
ดาของนายเปี
ยก ประเสริ
ฐกุ
ล ตลกโขน
และนั
กแสดงหุ่
นกระบอก เจ้
าของคณะนายเปี
ยกอั
นลื
อชื่
อ และนางมิ่
ง ซึ่
งเป็
นละคร
ของพระองค์
เฉิ
ดโฉม พระธิ
ดาในพระบาทสมเด็
จพระปิ่
นเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว บิ
ดามารดา
จึ
งมี
ส่
วนหล่
อหลอมให้
ท่
านรั
กและผู
กพั
นกั
บการแสดงหุ่
นกระบอกมาแต่
เยาว์
วั
นางชู
ศรี
(ชื้
น) หั
ดเชิ
ดหุ่
นตั้
งแต่
อายุ
๗ - ๘ ปี
ใช้
ชี
วิ
ตคลุ
กคลี
กั
บการแสดงหุ่
นแล้
วก็
หั
ดสี
ซอ หั
ดร้
อง ไม่
กี่
ปี
ก็
ทำ
�ได้
ต่
อมามารดาเสี
ยชี
วิ
ต นางชื้
นต้
องรั
บหน้
าที่
แสดงแทนแม่
ไปเล่
นครั้
งแรกนางชื้
นร้
องแล้
วก็
เชิ
ดออกไป มี
คนชม
ว่
าเชิ
ดเก่
ง ทำ
�ได้
เหมื
อนแม่
ถ้
าคณะนายเปี
ยกขาดผู้
แสดงคนใดคนหนึ่
งไป นางชู
ศรี
(ชื้
น) สามารถแสดงและทำ
�หน้
าที่
แทนได้
ตั้
งแต่
เชิ
ดหุ่
น ร้
องเป็
นต้
นเสี
ยงและสี
ซออู้
ประกอบเพลงหุ่
น ความพิ
เศษของท่
านคื
อ ความสามารถในการร้
อง
“เอื้
อน”
และ
“ครวญ”
จนถึ
งทาง
“ลง”
ในแบบต่
างๆ ซึ่
งเป็
นลั
กษณะเฉพาะของศิ
ลปะการแสดงหุ่
น อี
กทั้
งการเชิ
หุ่
นของนางชู
ศรี
(ชื้
น) สกุ
ลแก้
ว นั้
นมี
ลี
ลาอั
นวิ
จิ
ตรงดงามคล้
ายการแสดงละคร เพราะได้
รั
บการถ่
ายทอดจากมารดา
นางชู
ศรี
(ชื้
น) ได้
ร่
วมคณะนายเปี
ยกออกแสดงต่
อสาธารณชนมากขึ้
นไม่
ว่
า สั
งคี
ตศาลา ท้
องสนามหลวง
สยามสมาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๗ คณะนายเปี
ยกได้
ออกแสดงทางสถานี
โทรทั
ศน์
โดยมี
นางชู
ศรี
(ชิ้
น) เป็
นกำ
�ลั
งสำ
�คั
เป็
นที่
ติ
ดตาตรึ
งใจของผู้
ชมทั้
งเด็
กและผู้
ใหญ่
ได้
เล่
นถวายเป็
นการส่
วนพระองค์
แด่
สมเด็
จพระเจ้
าลู
กยาเธอ สมเด็
พระเจ้
าลู
กเธอ ในพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช ขณะนั้
น ณ วั
งไกลกั
งวล ได้
แสดงถวายสมเด็
พระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ณ สนามหน้
าโรงละครแห่
งชาติ
เนื่
องในวั
นคล้
ายวั
นพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธเลิ
ศหล้
านภาลั
ด้
วยความสามารถที่
เป็
นเลิ
ศ และมี
การเชิ
ดหุ
นกระบอกที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
อี
กทั้
งความปรารถนาที่
จะดำ
�รง
รั
กษาศิ
ลปะแขนงนี้
ให้
คงอยู่
ยั
งรุ่
นลู
กรุ่
นหลาน ทำ
�ให้
ท่
านรั
บเชิ
ญเป็
นอาจารย์
พิ
เศษในสถาบั
นการศึ
กษาต่
างๆ มากมาย
อาทิ
แผนกศิ
ลปะและการละคร คณะศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
และข้
าราชการของกรมศิ
ลปากรมาศึ
กษา
การเชิ
ดหุ่
น แม้
อายุ
มากขึ้
น ยั
งได้
รั
บเชิ
ญไปสอนที่
โรงเรี
ยนสตรี
มหาพฤฒาราม เป็
นต้
นางชู
ศรี
(ชื้
น) สกุ
ลแก้
ว ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ สิ
ริ
อายุ
๙๘ ปี
จะเห็
นได้
ว่
า ตลอดชี
วิ
ตของนางชื้
นได้
คลุ
กคลี
กั
บการเชิ
ดหุ่
นและการแสดงหุ่
นกระบอกมาโดยตลอด มี
ความ
สามารถเป็
นเลิ
ศ ดำ
�รงรั
กษาศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
านได้
อย่
างดี
ยิ่
งและยั
งถ่
ายทอดให้
คนรุ่
นต่
อมาและเผยแพร่
ไปทั้
งใน
เมื
องไทยและต่
างประเทศ
๒๗
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์