Page 293 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

278
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางเฉลย ศุ
ขะวณิ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (นาฏศิ
ลป์
)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๐
เกิ
๑๑ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางเฉลย ศุ
ขะวณิ
ช เป็
นธิ
ดาของนายเงิ
น นางเน้
ย แย้
มสุ
ด เรี
ยนหนั
งสื
ที่
โรงเรี
ยนราษฎร์
ใกล้
บ้
าน มี
ความรู้
พออ่
านออกเขี
ยนได้
เมื่
ออายุ
๗ ปี
มารดานำ
ไปฝากให้
อยู่
ในอุ
ปการะของคุ
ณหญิ
งจรรยายุ
ทธกิ
จ (เอี่
ยม ไกรฤกษ์
) ต่
อมาไปอยู่
กั
บคุ
ณท้
าวนารี
วรคณารั
กษ์
(เจ้
าจอมแจ่
ม ในรั
ชกาลที่
๕) ณ วั
งสวนกุ
หลาบ เพื่
ฝึ
กหั
ดละคร และได้
ถวายตั
วกั
บสมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
าฯ กรมหลวงนครราชสี
มา ณ ที่
นี้
ได้
รั
บการฝึ
กฝนเป็
นพิ
เศษจากครู
ละครหลายท่
าน และฝึ
กหั
ดขั
บร้
องสั
กวาและเพลง
ในการแสดงละครดึ
กดำ
�บรรพ์
ตลอดจนดนตรี
ปี่
พาทย์
นางเฉลย ศุ
ขะวณิ
ช ได้
แสดงละครประเภทต่
างๆ โดยรั
บบทเป็
นตั
วเอกของเรื่
องแทบทุ
กครั
ง จนกระทั่
แต่
งงานเมื่
ออายุ
๒๑ ปี
พระยาอมเรศร์
สมบั
ติ
(ต่
วน ศุ
ขะวณิ
ช) สามี
ขอร้
องให้
เลิ
กแสดง จึ
งต้
องปฏิ
บั
ติ
หน้
าที่
แม่
บ้
าน
เพี
ยงอย่
างเดี
ยว เมื่
อสามี
ถึ
งแก่
อนิ
จกรรม นางเฉลย ศุ
ขะวณิ
ช จึ
งกลั
บเข้
าสู่
วงการนาฏศิ
ลป์
อี
กครั้
งหนึ่
ง และเข้
ารั
ราชการที่
วิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป กรมศิ
ลปากร เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ขณะมี
อายุ
๕๓ ปี
เมื่
อเกษี
ยณอายุ
ราชการได้
รั
บการจ้
าง
ต่
อในฐานะผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
พิ
เศษ ดำ
�รงตำ
�แหน่
งผู้
เชี่
ยวชาญการแสดงนาฏศิ
ลป์
ไทย ได้
ฝึ
กหั
ด ฝึ
กซ้
อมและควบคุ
มการแสดง
โขน ละคร ของกรมศิ
ลปากรแทบทุ
กเรื่
อง นั
บว่
าท่
านเป็
นผู้
บุ
กเบิ
กนาฏศิ
ลป์
ไทยให้
เป็
นที่
รู้
จั
กและแพร่
หลาย นอกจาก
ท่
านจะเป็
นผู้
อนุ
รั
กษ์
นาฏศิ
ลป์
ที่
มี
แบบแผนเก่
าแล้
ว ท่
านยั
งได้
สร้
างสรรค์
ประดิ
ษฐ์
ผลงานใหม่
ขึ้
นมามากมายหลายชุ
ซึ่
งกรมศิ
ลปากรและวงการนาฏศิ
ลป์
ไทยได้
นำ
�มาเป็
นแบบฉบั
บการร่
ายรำ
�สื
บทอดต่
อมาจนถึ
งปั
จจุ
บั
น ได้
แก่
ระบำ
โบราณคดี
๔ ชุ
ด คื
อ ระบำ
�ทวารวดี
ระบำ
�ศรี
วิ
ชั
ย ระบำ
�ลพบุ
รี
และระบำ
�เชี
ยงแสน เซิ้
งสั
มพั
นธ์
รำ
�กิ่
งไม้
เงิ
นทองถวาย
พระพร ระบำ
�มิ
ตรไมตรี
ซี
เกมส์
ระบำ
�ศรี
ชั
ยสิ
งห์
เป็
นต้
น และด้
วยภู
มิ
ความรู้
ที่
ท่
านได้
สั่
งสมมา ราชการจึ
งได้
มอบหมาย
ให้
ท่
านเป็
นผู้
วางรากฐานจั
ดสร้
างหลั
กสู
ตรการเรี
ยนการสอนวิ
ชานาฏศิ
ลป์
ตั้
งแต่
ระดั
บต้
นจนถึ
งระดั
บปริ
ญญา และเป็
ครู
ผู
ประสิ
ทธิ
ประสาทวิ
ชาด้
านนาฏศิ
ลป์
ให้
แก่
นั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา ตามสถาบั
นการศึ
กษามากมายจนตลอดชี
วิ
ตของท่
าน
นางเฉลย ศุ
ขะวณิ
ช ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สิ
ริ
อายุ
๙๗ ปี
ผลงานสำ
�คั
แสดงละครประเภทต่
างๆ เช่
น ละครนอก ละครใน ละครดึ
กดำ
�บรรพ์
ละครพั
นทาง ส่
วนมากจะรั
บบท
เป็
นตั
วเอกของเรื่
อง
ฝี
กหั
ด ฝึ
กซ้
อม และควบคุ
มการแสดงโขน - ละคร ของกรมศิ
ลปากร
๒๕
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์