Page 288 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

273
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายฉลอง สิ
มะเสถี
ยร
เกิ
๓ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
(จั
งหวั
ดธนบุ
รี
เดิ
ม)
ถึ
งแก่
กรรม
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายฉลอง สิ
มะเสถี
ยร เป็
นบุ
ตรของนายสุ
จิ
นต์
และนางสั
งวาลย์
สิ
มะเสถี
ยร
เริ่
มต้
นเรี
ยนหนั
งสื
อชั้
นประถมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดกั
ลยาณมิ
ตร (พ.ศ. ๒๔๗๔ -
๒๔๗๕) โรงเรี
ยนบ้
านสมเด็
จเจ้
าพระยา (พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๘) ชั้
นมั
ธยมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนมั
ธยมสุ
ขุ
มาลั
ย (พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๑) ต่
อมาเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนสวนกุ
หลาบ
วิ
ทยาลั
ย (พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๔)
พ.ศ. ๒๔๘๖ รั
บราชการที่
กรมโรงงานอุ
ตสาหกรรม อาคารราชดำ
�เนิ
พ.ศ. ๒๔๘๗ ทำ
�งานที่
วิ
ทยาศรม แล้
วย้
ายไปทำ
�งานที่
บริ
ษั
ทสหไทยวั
ฒนา จำ
�กั
ด แต่
ด้
วยมี
ใจรั
กทางการ
แสดง และมี
ความสามารถร้
องเพลงได้
ไพเราะ จึ
งสมั
ครเป็
นนั
กร้
องวงดนตรี
ของสำ
�นั
กงานทรั
พย์
สิ
นส่
วนพระมหากษั
ตริ
ย์
เมื่
อวงดนตรี
ล้
มเลิ
ก สมั
ครแสดงละครเวที
โดยเริ่
มแสดงละครของสหภู
มิ
กั
ลยาณมิ
ตร ต่
อมาแสดงละครกั
บคณะศิ
วารมณ์
เริ่
มจากการเป็
นนั
กร้
อง ร้
องเพลงสลั
บฉากกั
บการรั
บบทเป็
นตั
วประกอบ ต่
อมาได้
แสดงเป็
นพระรองในเรื่
อง โรเมโอและ
จู
เลี
ยต ความสามารถเป็
นที่
ประจั
กษ์
ขึ้
นเรื่
อยๆ ต่
อมาได้
แสดงเป็
นพระเอกเต็
มตั
วจากเรื่
อง พระลอ มาดามบั
ตเตอร์
ฟลาย
เจ้
าแม่
อยู่
หั
วศรี
สุ
ดาจั
นทร์
มี
ชื่
อเสี
ยงจากละครเรื่
อง ขุ
นทั
พพญายม และราชิ
นี
บอด ต่
อมาย้
ายมาทำ
�งานกั
คณะอั
ศวิ
นการละคร ผลงานละครที่
สร้
างชื่
อเสี
ยงให้
อย่
างมากในขณะนั้
น เช่
น นั
นทาเทวี
นางกลางเมื
อง สุ
ดชี
วิ
ช้
องนาง แต่
เรื่
องที่
มี
ชื่
อเสี
ยงโด่
งดั
งมากที่
สุ
ดคื
อ บ้
านทรายทอง เมื่
ออั
ศวิ
นการละครยุ
บไปเป็
นอั
ศวิ
นภาพยนตร์
ก็
เข้
ทำ
�งานในฝ่
ายจั
ดรายการของบริ
ษั
ทไทยโทรทั
ศน์
ช่
อง ๔ บางขุ
นพรหม โดยการสนั
บสนุ
นและฝากให้
ทำ
�งานจากอารี
ย์
นั
กดนตรี
ทำ
�หน้
าที่
อ่
านสไลด์
โฆษณา และเป็
นนั
กแสดงละครให้
กั
บคณะต่
างๆ ที่
มาจั
ดกั
บทางสถานี
เช่
น คณะสุ
ขหฤทั
คณะโรงงานยาสู
บ คณะเชนรั
ชดา จนกระทั่
งมี
คณะละครของตนเองคื
อ คณะกั
ญชลิ
กา และทำ
�งานให้
กั
บสถานี
โทรทั
ศน์
ตลอดมา
นายฉลอง สิ
มะเสถี
ยร ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคมะเร็
งตั
บ เมื่
อวั
นที่
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ สิ
ริ
อายุ
๕๒ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นนั
กร้
องและนั
กแสดงละคร (ทั้
งละครร้
องและละครพู
ด) จากละครเวที
ละครโทรทั
ศน์
มาโดยลำ
�ดั
บ ได้
ฉายา
“พระเอกตลอดกาล”
เริ่
มงานแสดงละครเรื่
องแรกคื
อ อาบุ
ลกาเซ็
ม และแสดงต่
อมาอี
กหลายเรื
อง
เช่
น จุ
ฬาตรี
คู
ณ ราชิ
นี
บอด นั
นทาเทวี
ผาคำ
�รณ เจ้
าแม่
อยู่
หั
วศรี
สุ
ดาจั
นทร์
นเรนทร์
ริ
ษยา บ้
านทรายทอง
ค่
าของคน นุ
สรา ศรอนงค์
คุ
ณแม่
โง่
โง่
ฯลฯ
แสดงภาพยนตร์
เช่
น เรื่
อง นางกลางเมื
อง เจ้
าสาวชาวไร่
แม่
พระ สุ
ดฟากฟ้
า เสน่
ห์
สาวฮ่
องกง เป็
นต้
๒๓
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์