Page 286 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

271
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางเจริ
ญใจ สุ
นทรวาทิ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (คี
ตศิ
ลป์
)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๐
เกิ
๑๖ กั
นยายน พ.ศ. ๒๔๕๘
ถึ
งแก่
กรรม
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางเจริ
ญใจ สุ
นทรวาทิ
น เป็
นธิ
ดาของพระยาเสนาะดุ
ริ
ยางค์
(แช่
สุ
นทรวาทิ
น) เจ้
ากรมปี่
พาทย์
หลวง ในรั
ชกาลที่
๕ กั
บคุ
ณหญิ
งเสนาะดุ
ริ
ยางค์
(เรื
อน)
เรี
ยนหนั
งสื
อที่
โรงเรี
ยนศึ
กษานารี
แล้
วมาเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนราชิ
นี
แต่
บิ
ดาเห็
นพรสวรรค์
และความสามารถจึ
งให้
ศึ
กษาวิ
ชาดนตรี
เต็
มที่
วั
นละ ๓ เวลา คื
อ เช้
าก่
อนไปโรงเรี
ยน
เย็
นกลั
บจากโรงเรี
ยน และคํ่
าก่
อนเข้
านอน นางเจริ
ญใจ แสดงความสามารถให้
เห็
ประจั
กษ์
เมื่
ออายุ
เพี
ยง ๘ ปี
ได้
รางวั
ลที่
๓ ในการประกวดการขั
บร้
องเพลงไทยที่
วั
งบางขุ
นพรหม เป็
นนั
กร้
องที่
อายุ
น้
อยที่
สุ
ด การเรี
ยนดนตรี
ไม่
ได้
จบแค่
นี้
แม้
ขณะรั
บราชการในวงมโหรี
หลวงของพระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ได้
เรี
ยนจากบรมครู
ทางดนตรี
ในสมั
ยนั้
นและศึ
กษาระเบี
ยบวิ
ธี
การปฏิ
บั
ติ
ทั้
งเครื่
องปี่
พาทย์
และเครื่
องสายปฏิ
บั
ติ
เครื่
องสาย
ได้
ทุ
กเครื่
องมื
อ โดยเฉพาะซอสามสาย สามารถสี
ซอสามสายพร้
อมกั
บขั
บร้
อง เรี
ยนซอสามสายกั
บหลวงไพเราะเสี
ยงซอ
(อุ่
น ดู
รยะชี
วิ
น) และพระยาภู
มี
เสวิ
น (จิ
ตร จิ
ตตเสวี
) ต่
อมาศึ
กษาเพิ่
มจากนายเทวาประสิ
ทธิ์
พาทยโกศล
นางเจริ
ญใจ เข้
าทำ
�งานโดยถวายตั
วเป็
นข้
าหลวงในพระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
และในรั
ชกาลที่
๗ ถวายตั
วเป็
นข้
าหลวงในสมเด็
จพระนางเจ้
ารำ
�ไพพรรณี
พรบรมราชิ
นี
ในรั
ชกาลที่
๗ ในรั
ชกาลที่
โอนไปสั
งกั
ดสำ
�นั
กพระราชวั
ง กรมศิ
ลปากรและโรงเรี
ยนการเรื
อนพระนคร (สวนดุ
สิ
ต) และโรงเรี
ยนอนุ
บาลละอออุ
ทิ
ตามลำ
�ดั
บ จนเกิ
ดสงครามโลกครั้
งที่
๒ จึ
งออกจากราชการ และมาสอนดนตรี
ไทยให้
กั
บจุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย ตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๕๐๘ เรื่
อยมา นั
บเป็
นผู้
บุ
กเบิ
กสอนดนตรี
ไทยให้
แก่
ชมรมดนตรี
ไทยของมหาวิ
ทยาลั
ย นางเจริ
ญใจ ถึ
งแก่
กรรม
ด้
วยเส้
นเลื
อดในสมองแตก เมื่
อวั
นที่
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สิ
ริ
อายุ
๙๖ ปี
ผลงานสำ
�คั
ถวายการสอนดนตรี
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
อาจารย์
สอนดนตรี
และขั
บร้
อง ตลอดระยะเวลากว่
า ๕๐ ปี
เช่
น จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย แพทยสมาคม
แห่
งประเทศไทย กองอาสากาชาด สภากาชาดไทย ธนาคารกสิ
กรไทย ธนาคารไทยพาณิ
ชย์
เป็
นต้
ค้
นคิ
ดและประดิ
ษฐ์
เพลง เช่
น แต่
งทางร้
องเพลงพลาสี่
เสา จิ
นตะหราวดี
สาวสุ
ดสวย ฉลองพระนคร
ลาวทวน ทางร้
องเพลงฉิ่
งพระฉั
น ๒ ชั้
นของโบราณ
บรรเลงดนตรี
ทั้
งเครื่
องปี่
พาทย์
และเครื่
องสาย โดยเฉพาะซอสามสายนั
บว่
าเป็
นเลิ
ศ ทั้
งยั
งเป็
นคนแรกที่
สี
ซอสามสายพร้
อมกั
บการขั
บร้
อง
ขั
บร้
องและบั
นทึ
กลงในแผ่
นเสี
ยง เพื่
อเป็
นแบบฉบั
บจำ
�นวนมาก ได้
รั
บรางวั
ลนั
กร้
องยอดเยี่
ยมระดั
บชาติ
๒๒
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์