Page 284 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

269
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายจู
เลี่
ยม กิ่
งทอง
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (หนั
งตะลุ
ง)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๕
เกิ
พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่
จั
งหวั
ดชุ
มพร
ถึ
งแก่
กรรม
๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายจู
เลี่
ยม กิ่
งทอง จบชั้
นประถมปี
ที่
๖ จากโรงเรี
ยนบ้
านนํ้
าอา จั
งหวั
ชุ
มพร สนใจและรั
กการแสดงหนั
งตะลุ
งมาตั้
งแต่
เด็
ก ฝึ
กการแสดงหนั
งตะลุ
งเมื
ออายุ
๑๒ ปี
ฝากตั
วเป็
นศิ
ษย์
ของหนั
งร่
าน พิ
มพ์
สุ
วรรณ หนั
งตะลุ
งมี
ชื่
อของจั
งหวั
ดพั
ทลุ
เมื่
ออายุ
ได้
๑๔ ปี
ได้
ติ
ดตามหนั
งร่
านไปทุ
กหนทุ
กแห่
งเป็
นเวลา ๓ ปี
จึ
งแยกมาตั้
คณะหนั
งตะลุ
งเมื่
ออายุ
๑๗ ปี
แสดงที่
หลั
งสวนเรื่
องแรกคื
อ ศิ
ลป์
วงศ์
เวลาผ่
านไประยะหนึ่
ง พ.ศ. ๒๔๘๖ ไปเป็
นทหารเกณฑ์
ขณะเดี
ยวกั
นก็
ยั
งซ้
อมการแสดงอยู่
เสมอ มี
โอกาส
แสดงซึ่
งเป็
นที่
พอใจของผู้
ชมเป็
นจำ
�นวนมาก ผู้
บั
งคั
บบั
ญชาที่
เป็
นทหารได้
ซื้
ออุ
ปกรณ์
การแสดงให้
ใช้
แสดงในค่
ายทหาร
ตั้
งแต่
นั้
นมาได้
มี
โอกาสแสดงหนั
งตะลุ
งอย่
างกว้
างขวาง ในยามว่
างจากภารกิ
จทหาร โดยแสดงอยู่
ในจั
งหวั
ดชุ
มพร
เมื่
อพ้
นจากการเป็
นทหารแล้
วได้
ยึ
ดอาชี
พหนั
งตะลุ
งอย่
างจริ
งจั
ง ได้
รั
บความนิ
ยมสู
งสุ
ด เดื
อนหนึ่
งๆ มี
การแสดงถึ
๒๕ - ๓๐ ครั้
ง หลั
งจากอายุ
๔๕ ปี
แล้
วการแสดงก็
ลดน้
อยลงตามลำ
�ตั
บ รวมระยะเวลาการแสดงถึ
ง ๕๑ ปี
จำ
�นวน
แสดงมากกว่
า ๖,๕๐๐ ครั้
หนั
งจู
เลี่
ยม กิ่
งทอง จะมี
ลั
กษณะเป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะ คื
อ เน้
นมุ
ขตลกและเกร็
ดย่
อยเบ็
ดเตล็
ดต่
างๆ
ให้
ความสนุ
กสนานและสาระแก่
ผู้
ชมพร้
อมๆ กั
นายจู
เลี่
ยม กิ่
งทอง ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคกล้
ามเนื้
อหั
วใจขาดเลื
อด เมื่
อวั
นที่
๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สิ
ริ
อายุ
๘๒ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นนายหนั
งตะลุ
ง แต่
งเรื่
องที่
ใช้
แสดงมากกว่
า ๑๐๐ เรื่
อง เรื่
องที่
นำ
�มาแสดงบ่
อยครั้
งและรู้
จั
กกั
นอย่
าง
แพร่
หลาย ได้
แก่
ศิ
ลป์
วงศ์
นํ้
าใจแม่
เลี้
ยง เกศริ
นทร์
- สิ
นนารายณ์
บุ
ปผาสวรรค์
ขุ
นพลแพ้
รั
ก กงกรรม
เลื
อดกตั
ญญู
ไร้
แผ่
นดิ
น สิ้
นแม่
เหมื
อนแพแตก สาวสลาตั
น ราชิ
นี
นอกบั
ลลั
งก์
สายเลื
อดพยาบาท รอยแส้
แผลแค้
น มาลั
ยสี่
ชาย วงศ์
เทวั
ญ ฯลฯ
คณะหนั
งตะลุ
งคณะแรกที
นำ
�ไวโอลิ
นเข้
ามาประสมวงรวมทั้
งนำ
�เพลงลู
กทุ่
ง และการละเล่
นของภาคอื่
นๆ
เข้
ามาแทรก เช่
น ลิ
เก เพลงฉ่
อย ลำ
�ตั
ด หมอลำ
แต่
งเพลงลู
กทุ่
งประกอบการแสดง ซึ่
งจู
เลี่
ยม กิ่
งทอง จะเป็
นผู้
แต่
งขึ้
นเองทั้
งสิ้
น แต่
ละเพลงได้
รั
บความ
นิ
ยมจากชาวภาคใต้
อย่
างกว้
างขวาง และแต่
งให้
บุ
ตรสาว สาลิ
กา กิ่
งทอง ร้
องอั
ดแผ่
นเสี
ยงหลายเพลง เช่
เพลงทำ
�พรื
อ หวั
งเหวิ
ด แต๋
วจ๋
า หนุ่
มล่
องซุ
ง เทวทั
ต หมอนข้
าง ต่
างทรวง นิ
ราศรั
กพุ
มเรี
ยง กลั
บเถิ
ดน้
องแต๋
เรื
อด่
วนโดยสาร สะหละเหม้
า อยากเป็
นยกทรง กลั
วผู้
หญิ
ง เป็
นต้
๒๑
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์