Page 272 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

257
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกั้
น ทองหล่
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (หนั
งตะลุ
ง)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๑๗ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ที่
จั
งหวั
ดสงขลา
ถึ
งแก่
กรรม
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายกั้
น ทองหล่
อ เป็
นบุ
ตรของนายคงและนางประชุ
ม ทองหล่
อ ก่
อนเข้
โรงเรี
ยนได้
เรี
ยนอ่
านเขี
ยนอั
กษรขอมไทยในวั
ด และเริ่
มเรี
ยนในโรงเรี
ยนประชาบาล
ที่
บ้
านนํ้
ากระจาย อำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
ดสงขลา เมื่
ออายุ
๑๒ ปี
จนจบประถมปี
ที่
เรี
ยนต่
อมั
ธยมปี
ที่
๑ ที่
โรงเรี
ยนมหาวชิ
ราวุ
ธ แต่
เรี
ยนไม่
จบ เนื่
องจากสนใจการแสดง
หนั
งตะลุ
งมากและมี
รายได้
ญาติ
ผู้
ใหญ่
ก็
สนั
บสนุ
นและยั
งได้
รั
บการถ่
ายทอดจาก
ครู
เอี
ยด ปากพน (หนั
งเอี
ยด) ซึ่
งเป็
นหนั
งตะลุ
งชื่
อดั
งของจั
งหวั
ดสงขลาอยู่
เสมอๆ ประกอบกั
บนายกั้
น ชอบการแสดง
หนั
งตะลุ
งเป็
นชี
วิ
ตจิ
ตใจ สามารถจดจำ
�วิ
ธี
การต่
างๆ ได้
รวดเร็
ว ในที่
สุ
ดเริ่
มออกแสดงหนั
งตะลุ
งครั้
งแรก เมื่
ออายุ
๑๘ ปี
ประชาชนเรี
ยกนายกั้
น ขณะนั้
นว่
“หนั
งเด็
ก”
นายกั้
นแสดงเรื่
อยมาจนอายุ
๒๒ ปี
บรรพชาอุ
ปสมบท ณ วั
ดนํ้
ากระจาย
บวชได้
๑ พรรษาก็
ลาสิ
กขากลั
บมาแสดงหนั
งตะลุ
งอี
นายกั้
น ทองหล่
อ ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ สิ
ริ
อายุ
ได้
๗๘ ปี
ผลงานสำ
�คั
แสดงหนั
งตะลุ
งทั่
วทุ
กจั
งหวั
ดในภาคใต้
ตลอดถึ
งประเทศมาเลเซี
ย ทั้
งการแสดงเดี่
ยวและแสดงแข่
งขั
กั
บคณะหนั
งอื่
น เรื่
องที่
แสดงมั
กแต่
งขึ้
นเองทั้
งสิ้
น ที่
มี
ชื
อเสี
ยงโด่
งดั
งมากคื
“ยอดชายนายบุ
ญ”
นายกั้
น ได้
รั
บคำ
�ชมเชยจากประชาชนว่
าเล่
นสุ
ภาพ มี
มรรยาทในการเล่
น ไม่
สร้
างความเสื่
อมเสี
ย มี
ความ
คิ
ดริ
เริ่
มใหม่
ๆ เพื่
อการพั
ฒนาการเล่
นหนั
งตะลุ
ง เช่
น การใช้
เครื่
องขยายเสี
ยง เพื่
อช่
วยเสี
ยงธรรมชาติ
ให้
ดั
งขึ้
น วิ
ธี
การบรรเลงหนั
งตะลุ
งให้
ไพเราะยิ่
งขึ้
นกว่
าเดิ
ม และในการแสดงหนั
งก็
จะสอดแทรกคติ
สอนใจ
ด้
านธรรมะ คุ
ณธรรม จริ
ยธรรม ไว้
ให้
ผู้
ชมใช้
ในการดำ
�เนิ
นชี
วิ
ต และเข้
ากั
บสภาพสั
งคม ใช้
หนั
งตะลุ
งเป็
ตั
วกลางระหว่
างผู้
ปกครองกั
บประชาชน เช่
น เสนอแนะเพื่
อปรั
บปรุ
งการบริ
หารงานของราชการ ความ
ร่
วมมื
อร่
วมใจพั
ฒนาหมู่
บ้
าน เป็
นต้
ด้
านการศึ
กษา มี
ลู
กศิ
ษย์
หนั
งตะลุ
งทั่
วภาคใต้
ไม่
ตํ่
ากว่
า ๑๐๐ โรง ทั้
งลู
กศิ
ษย์
โดยตรงและลู
กศิ
ษย์
ครอบมื
ที่
มี
ชื่
อเสี
ยงได้
แก่
หนั
งเสริ
มศิ
ลป์
ศ.กั้
น ทองหล่
อ หนั
งพร้
อม อั
ศวิ
น หนั
งพร้
อมน้
อย หนั
งนคริ
นทร์
ชาทอง
หนั
งประเคี
ยง ระฆั
งทอง หนั
งเชย เชี่
ยวชาญ หนั
งแคล้
ว เสี
ยงทอง เป็
นต้
ได้
รั
บเชิ
ญเป็
นวิ
ทยากรให้
ความรู้
แนะนำ
�เรื่
องหนั
งตะลุ
งที่
วิ
ทยาลั
ยครู
สงขลา
ได้
รั
บรางวั
ลดี
เด่
น ในการผลิ
ตผลงานเพื่
อมวลชนประเภทชาวบ้
าน โดยได้
รั
บโล่
เกี
ยรติ
คุ
ณจาก ฯพณฯ
พลเอกเปรม ติ
ณสู
ลานนท์
นายกรั
ฐมนตรี
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๔
๑๕
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์