Page 264 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

249
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ท่
านผู้
หญิ
งหม่
อมหลวงพวงร้
อย อภั
ยวงค์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(เพลงไทยสากล) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๒๘ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
อนิ
จกรรม
๑๗ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
ท่
านผู้
หญิ
ง หม่
อมหลวงพวงร้
อย อภั
ยวงศ์
เป็
นธิ
ดาของ หม่
อมราชวงศ์
สุ
วพรรณ และนางยี่
สุ่
น สนิ
ทวงศ์
กล่
าวได้
ว่
าท่
านผู้
หญิ
งมี
อั
จฉริ
ยะทางดนตรี
มา
ตั้
งแต่
ยั
งเยาว์
เพราะได้
ยิ
นเสี
ยงดนตรี
ตั้
งแต่
ลื
มตาดู
โลก ด้
วยบิ
ดาชอบเล่
นดนตรี
เช่
น หี
บเพลง เปี
ยโน แคน กอปรกั
บพี่
สาวได้
เล่
นเปี
ยโนให้
ฟั
งแทบทุ
กวั
ความสามารถปรากฏชั
ดเมื่
ออายุ
เพี
ยง ๕ ปี
แต่
งเพลงสั้
นและกล้
าแสดงให้
แขก
ของบิ
ดาได้
ชมอยู่
เสมอ ด้
วยแรงสนั
บสนุ
นจากครอบครั
ว กอปรกั
บมี
ความรั
กดนตรี
เป็
นพิ
เศษ ทำ
�ให้
ท่
านเล่
นดนตรี
ได้
หลายชนิ
ด แต่
ที่
โปรดปราน คื
อ เปี
ยโน
ท่
านผู้
หญิ
ง ศึ
กษาวิ
ชาสามั
ญที่
โรงเรี
ยนวั
ฒนาวิ
ทยาลั
ย และเรี
ยนเปี
ยโนกั
บครู
คนไทย และครู
ชาวต่
างชาติ
ควบคู่
ไปด้
วย จบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๘ เริ่
มเล่
นกี
ตาร์
และแต่
งเพลงไว้
หลายเพลง จน พ.ศ. ๒๔๗๘ เมื่
อจบการศึ
กษาจากโรงเรี
ยน
วั
ฒนาวิ
ทยาลั
ย หม่
อมหลวงอุ
ดม สนิ
ทวงศ์
ได้
ชั
กชวนให้
ร่
วมวงเชมเบอร์
มิ
วสิ
ค (Chamber Music) โดยท่
านผู้
หญิ
งเป็
ผู้
เล่
นเปี
ยโน และจั
ดแสดงคอนเสิ
ร์
ตทุ
กปี
เพื่
อหารายได้
ช่
วยการกุ
ศลแก่
สถาบั
นการศึ
กษาต่
างๆ และด้
วยความสามารถ
ที่
ชํ่
าชองทางเปี
ยโน ท่
านจึ
งได้
เข้
าสอบเที
ยบความรู้
ทางเปี
ยโน และสอบผ่
านในระดั
บปริ
ญญาตรี
จากสถาบั
น Trinity
College Music, London ซึ่
งจั
ดขึ้
น ณ จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๐๗ นอกจากเปี
ยโนที่
ท่
านผู้
หญิ
โปรดปรานมากที่
สุ
ดแล้
ว ยั
งได้
ประพั
นธ์
ทำ
�นองเพลงไว้
มากมาย ทั้
งเพลงประกอบภาพยนตร์
เพลงปลุ
กใจ เพลงประจำ
สถาบั
น ฯลฯ ในการประพั
นธ์
เพลงถื
อว่
าท่
านเป็
นเอตทั
คคะ สามารถประพั
นธ์
ทำ
�นองได้
ภายในเวลาอั
นรวดเร็
ว แต่
ละ
เพลงไม่
เกิ
น ๔๕ นาที
เป็
นที
ปรากฏมาแล้
วเป็
นจำ
�นวนมาก นอกจากนี้
ยั
งได้
อุ
ทิ
ศเวลาให้
แก่
งานสาธารณกุ
ศลด้
วย
ร่
วมงานเพื่
อหารายได้
บริ
จาคให้
แก่
องค์
กรต่
างๆ อี
กทั้
งเป็
นวิ
ทยากรให้
ความรู้
แก่
หลายหน่
วยงาน
เพลงที่
ท่
านผู้
หญิ
งประพั
นธ์
นั้
น ทรงคุ
ณค่
าเป็
นอมตะ เป็
นที่
ยอมรั
บและกล่
าวถึ
งอย่
างกว้
างขวาง มี
ผลงาน
สมํ่
าเสมอตลอดมา
พ.ศ. ๒๔๘๐, ๒๔๘๑, ๒๔๘๒ได้
ประพั
นธ์
เพลงประกอบภาพยนตร์
หลายเพลง เช่
นบั
วขาวจากเรื่
อง
“ถ่
านไฟเก่
า”
เป็
นต้
พ.ศ. ๒๕๑๖ มี
พระราชเสาวนี
ย์
ให้
แต่
งเพลงปลุ
กใจหลายเพลง เช่
“ดุ
จบิ
ดามารดร”
หลั
งจากนั้
นได้
ประพั
นธ์
เพลงอี
กมากมาย
ได้
ประพั
นธ์
เพลงสถาบั
น เช่
น เพลงวั
ฒนา, เพลงจิ
ตรลดา เพลงศรี
นคริ
นทรวิ
โรฒ
ท่
านผู
หญิ
งพวงร้
อย (สนิ
ทวงศ์
) อภั
ยวงศ์
ถึ
งแก่
อนิ
จกรรม เมื
อวั
นที
๑๗ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ สิ
ริ
อายุ
๘๖ ปี
๑๑
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์