Page 262 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

247
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ท่
านผู้
หญิ
งแผ้
ว สนิ
ทวงศ์
เสนี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (นาฏศิ
ลป์
)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๘
เกิ
๒๕ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ที่
จั
งหวั
ดฉะเชิ
งเทรา
ถึ
งแก่
อนิ
จกรรม
๒๓ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
ท่
านผู้
หญิ
งแผ้
ว สนิ
ทวงศ์
เสนี
นามเดิ
มว่
า แผ้
ว สุ
ทธิ
บู
รณ์
เป็
นธิ
ดาของ
นายเฮง และนางสุ
ทธิ
สุ
ทธิ
บู
รณ์
ได้
เข้
าถวายตั
วใน
สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ
เจ้
าฟ้
าอั
ษฎางค์
เดชาวุ
ธ กรมหลวงนครราชสี
มา
ในพระตำ
�หนั
กวั
งสวนกุ
หลาบตั้
งแต่
อายุ
๘ ปี
รั
บการฝึ
กหั
ดนาฏศิ
ลป์
กั
บเจ้
าจอมมารดาวาด (ท้
าววรจั
นทร์
) และเจ้
จอมมารดาเขี
ยน ในรั
ชกาลที่
๔ เจ้
าจอมมารดาทั
บทิ
ม ในรั
ชกาลที่
๕ หม่
อมแย้
มใน
สมเด็
จเจ้
าพระยาบรมมหาศรี
สุ
ริ
ยวงศ์
(ช่
วง บุ
นนาค) หม่
อมยิ
งในสมเด็
จพระบั
ณฑู
รฯ ต่
อมาเป็
นที
โปรดปรานของสมเด็
พระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ เจ้
าฟ้
าอั
ษฏางค์
เดชาวุ
ธ ทรงขอท่
านไปเป็
นชายา มี
นามว่
“หม่
อมแผ้
ว นครราชสี
มา”
พระบาท
สมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว มี
พระมหากรุ
ณารั
บท่
านไว้
ในตำ
�แหน่
งสะใภ้
หลวง ครั้
นสมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ
เจ้
าฟ้
าอั
ษฎางค์
เดชาวุ
ธ ทิ
วงคต ด้
วยโรคพระวั
กกะอั
กเสบ ขณะนั้
นท่
านผู้
หญิ
งแผ้
ว มี
อายุ
ได้
๒๑ ปี
ไม่
มี
โอรส ธิ
ดา
ต่
อมาท่
านผู้
หญิ
งแผ้
วจึ
งสมรสใหม่
กั
หม่
อมราชวงศ์
ตั
น สนิ
ทวงศ์
(พลตรี
หม่
อมสนิ
ทวงศ์
เสนี
) ได้
ติ
ดตามสามี
ซึ่
งรั
บราชการ
เป็
นทู
ตทหารไปประจำ
�ที่
ประเทศฝรั่
งเศส ประเทศอั
งกฤษ ประเทศอิ
ตาลี
จนได้
รั
บการแต่
งตั้
งเป็
นเอกอั
ครราชทู
ตไทย
ประจำ
�ประเทศโปรตุ
เกส เมื
อท่
านไปประเทศไหนก็
สนใจศึ
กษานาฏศิ
ลป์
ของชาติ
นั้
น และได้
นำ
�มาประดิ
ษฐ์
ท่
ารำ
�พั
ฒนา
เป็
นท่
านาฏศิ
ลป์
ไทยในเวลาต่
อมา ด้
วยความที่
เป็
นผู้
เชี่
ยวชาญด้
านนาฏศิ
ลป์
ไทย นายธนิ
ต อยู่
โพธิ์
หั
วหน้
ากองการสั
งคี
กรมศิ
ลปากร ขณะนั้
น ได้
เรี
ยนเชิ
ญให้
ท่
านผู้
หญิ
งแผ้
ว มาช่
วยปรั
บปรุ
งฟื้
นฟู
และวางรากฐานด้
านการละคร การรำ
� ให้
กั
บกรมศิ
ลปากร นอกจากท่
านจะเชี่
ยวชาญในตำ
�ราฟ้
อนรำ
�อั
นสื
บเนื่
องมาแต่
สมั
ยโบราณแล้
ว ยั
งเชี่
ยวชาญในการค้
นคิ
ประดิ
ษฐ์
ท่
ารำ
�ให้
เหมาะสมกั
บกาลสมั
ย เป็
นผู้
ฝึ
กสอน และอำ
�นวยการฝึ
กซ้
อมการแสดงโขน ละคร ฟ้
อนรำ
� ต่
างๆ เป็
จำ
�นวนมาก เมื่
อครั้
งที่
รั
ฐบาลให้
กรมศิ
ลปากรจั
ดนาฏศิ
ลป์
ไปแสดง ณ ประเทศสาธารณรั
ฐประชาชนจี
น เป็
นครั้
งแรก
ท่
านเป็
นผู้
อำ
�นวยการจั
ดทำ
�บท คั
ดเลื
อกผู้
แสดง อำ
�นวยการฝึ
กซ้
อม ผลจากการแสดงในครั้
งนั้
นทำ
�ให้
หนั
งสื
อพิ
มพ์
จี
นทุ
ฉบั
บ กล่
าวยกย่
องชมเชยท่
านผู้
หญิ
งแผ้
วมาตลอดอย่
างสื
บเนื่
อง ด้
วยการค้
นคิ
ดระบำ
“จี
นไทยไมตรี
สร้
างความรู้
สึ
ในมิ
ตรภาพระหว่
างไทย - จี
น อย่
างดี
ยิ่
จากผลงานและความรู้
ความสามารถทำ
�ให้
ท่
านได้
รั
บพระราชทานเหรี
ยญดุ
ษฎี
มาลาเข็
มศิ
ลปวิ
ทยาและเครื่
อง
ราชอิ
สริ
ยาภรณ์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้
รั
บบรรดาศั
กดิ์
เป็
นคุ
ณหญิ
ง ต่
อมาได้
รั
บเครื่
องราชอิ
สริ
ยาภรณ์
ทุ
ติ
ยจุ
ลจอมเกล้
วิ
เศษ เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๘ มี
บรรดาศั
กดิ์
เป็
นท่
านผู้
หญิ
ง และปริ
ญญาดุ
ษฎี
บั
ณฑิ
ตกิ
ตติ
มศั
กดิ์
เป็
นเกี
ยรติ
ยศมาโดยลำ
�ดั
ท่
านผู้
หญิ
งแผ้
ว ทำ
�งานในกรมศิ
ลปากรในฐานะผู้
เชี่
ยวชาญนาฏศิ
ลป์
ไทยตลอดมาท่
านถึ
งแก่
อนิ
จกรรม เมื่
อวั
นที่
๒๓ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมอายุ
ได้
๙๘ ปี
๑๐
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์